11 September – Kremlin Insider: Putin anger and recrimination on the defeat in Kharkiv and orders destruction of Ukraine’s power infrastructure. Putin is told to expect Ukraine to strike back, civilians in Crimea and Belgorod to get going.

Dear subscribers and guests of the channel! On Friday, September 9, Russian President Vladimir Putin held an operational meeting via videoconference with the permanent members of the Russian Security Council. During the closed part of the meeting, the situation at the front and the loss of part of the occupied territories in several regions of Ukraine were discussed in a narrow circle. Most of the meeting was held in raised tones and reproaches from the president against the military and security leadership. During a “constructive” discussion of the problems, Putin decided to return to the original plans for a “special operation”, which were approved even before the start of the conflict, namely, systematically destroying critical infrastructure facilities with missile strikes, with an emphasis on energy infrastructure facilities. Putin believes that in this way it is possible to sow chaos, break the positive attitude and support for military operations on the part of the civilian population of Ukraine, showing that the damage to the civilian population on the eve of winter can be catastrophic.
I must say that they tried to dissuade Putin. So, Security Council Secretary Nikolai Patrushev expressed doubts about the effectiveness of this decision, pointing out that, firstly, the situation now is fundamentally different from the one that was at the time of the conflict: Ukraine now has a trained mobilized army, air defense and “excellent” Western weapons have appeared , the war has been going on for more than six months and Russia no longer has the number of troops and weapons that it had before the start of the war, and secondly, the United States can allow the Ukrainian leadership to strike with weapons provided by them on objects in Russia.
Representatives of the leadership of the Ministry of Defense and the General Staff also expressed their doubts and concerns about this. During the meeting, Putin postponed the decision-making, and already on Saturday, September 10, in the evening, against the backdrop of a news agenda about failures at the front and the need to actually leave the territory of the Kharkiv region, the president ordered strikes against the critical infrastructure of Ukraine, and the targets were approved and partially chosen by Putin personally.
On Sunday afternoon, Putin was informed that on Friday and Saturday, during the retreat of Russian troops, up to 100 Ukrainian DRGs (sabotage and reconnaissance groups), including among refugees, could have penetrated into Russian territory.
Already on Sunday evening, after a missile attack on the energy infrastructure of Ukraine, Putin was informed through the Security Council that informal negotiations with representatives of the US leadership had been interrupted, at the initiative of the American side. Also, the president was informed that in the light of these events, it is PROBABLY to expect a strike on objects in the Crimea and the Crimean bridge is one of the targets.
On our own behalf, we add that residents and guests of Crimea probably have the opportunity to leave the peninsula, the same applies to residents of the Belgorod region.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! У п’ятницю, 9 вересня, президент Росії Володимир Путін у режимі відеоконференції провів оперативну нараду з постійними членами Ради Безпеки РФ. Під час закритої частини наради у вузькому колі обговорювалася ситуація на фронті та втрата частини захоплених територій у кількох областях України. Більшість наради проходила на підвищених тонах і закидах з боку президента на адресу військового та силового керівництва. Під час “конструктивного” обговорення проблем Путін ухвалив рішення повернутися до початкових планів “спецоперації”, які були затверджені ще до початку конфлікту, а саме планомірно знищуючи ракетними ударами об’єкти критичної інфраструктури, наголосивши на об’єктах енергетичної інфраструктури. Путін вважає, що таким чином можна посіяти хаос, зламати позитивний настрій та підтримку військових дій з боку цивільного населення України, показавши, що збитки для цивільного населення напередодні зими можуть бути катастрофічними.
Потрібно сказати, що Путіна намагалися відмовити. Так, секретар Ради безпеки Микола Патрушев висловив сумніви щодо ефективності цього рішення вказавши, що по-перше, зараз обстановка докорінно відрізняється від тієї, яка була на момент початку конфлікту: в Україні зараз є підготовлена ​​мобілізована армія, з’явилося ППО та “чудові” західні озброєння , війна триває вже понад півроку і Росія вже не має тієї кількості військ і озброєнь, що були до початку війни, і по-друге, США можуть дозволити українському керівництву завдавати ударів наданою ними зброєю по об’єктах на території Росії.
Представники керівництва міністерства оборони та Генерального штабу також висловили свої сумніви та побоювання з цього приводу. Під час наради Путін відклав ухвалення рішень, а вже в суботу 10 вересня ввечері, на тлі новини про невдачі на фронті та необхідності фактично залишити територію Харківської області, президент дав розпорядження про завдання ударів по критичній інфраструктурі України, причому цілі затверджував і частково обирав Путін. особисто.
У неділю вдень Путіну доповіли, що у п’ятницю та суботу під час відступу російських військ на територію Росії могли проникнути до 100 українських ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп), зокрема серед біженців.
Вже ввечері в неділю після ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України Путіну по лінії Ради безпеки доповіли, що неформальні переговори з представниками керівництва США перервані, з ініціативи американської сторони. Також, президентові повідомили, що у світлі цих подій, імовірно, варто очікувати удару по об’єктах у Криму і Кримський міст одна з цілей.
Від себе додамо, що у мешканців та гостей Криму ймовірно є можливість залишити півострів, те саме стосується жителів Білгородської області.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! В пятницу 9 сентября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Во время закрытой части совещания в узком кругу обсуждалась ситуация на фронте и потеря части захваченных территорий в нескольких областях Украины. Большая часть совещания проходила на повышенных тонах и упреках со стороны президента в адрес военного и силового руководства. Во время “конструктивного” обсуждения проблем Путин принял решение вернуться к первоначальным планам “спецоперации”, которые были утверждены ещё до начала конфликта, а именно планомерно уничтожая ракетными ударами объекты критической инфраструктуры, сделав акцент на объекты энергетической инфраструктуры. Путин полагает, что таким образом можно посеять хаос, сломить положительный настрой и поддержку военных действий со стороны гражданского населения Украины показав, что ущерб для гражданского населения в преддверии зимы может быть катастрофическим.
Надо сказать, что Путина пытались отговорить. Так, секретарь Совбеза Николай Патрушев высказал сомнения в эффективности данного решения указав, что во-первых, сейчас обстановка коренным образом отличается от той, которая была на момент начала конфликта: в Украине сейчас есть подготовленная мобилизованная армия, появилось ПВО и “превосходные” западные вооружения, война длится уже более полугода и у России уже нет того количества войск и вооружений, что были до начала войны, и во-вторых, США могут разрешить украинскому руководству наносить удары предоставленным ими оружием по объектам на территории России.
Представители руководства министерства обороны и Генерального штаба также выразили свои сомнения и опасения по этому поводу. Во время совещания Путин отложил принятие решений, а уже в субботу 10 сентября вечером, на фоне новостной повестки о неудачах на фронте и необходимости фактически покинуть территорию Харьковской области, президент дал распоряжение о нанесении ударов по критической инфраструктуре Украины, причём цели утверждал и частично выбирал Путин лично.
В воскресенье днем Путину доложили, что в пятницу и субботу во время отступления российских войск на территорию России могли проникнуть до 100 украинских ДРГ (Диверсионно-разведывательных групп), в том числе среди беженцев.
Уже вечером в воскресенье, после ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины, Путину по линии Совбеза доложили, что неформальные переговоры с представителями руководства США прерваны, по инициативе американской стороны. Также, президента уведомили, что в свете этих событий, ВЕРОЯТНО стоит ожидать удара по объектам в Крыму и Крымский мост одна из целей.
От себя добавим, что у жителей и гостей Крыма вероятно есть возможность покинуть полуостров, то же касается жителей Белгородской области.

One thought on “11 September – Kremlin Insider: Putin anger and recrimination on the defeat in Kharkiv and orders destruction of Ukraine’s power infrastructure. Putin is told to expect Ukraine to strike back, civilians in Crimea and Belgorod to get going.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s