18 December – Kremlin Insider: Poll tells Putin to be more like Zelensky; Friday visit to the the military command and Shoigu’s fake trip to Ukraine. Putin has big plans for January: More mobilization.

Dear subscribers and guests of the channel! On Friday, December 16, Russian President Vladimir Putin visited the “joint headquarters of the armed forces” involved in the NWO. The announcement of the Kremlin’s official website that the president spent the whole day at the “headquarters” can be considered a big exaggeration, several hours of aimless wanderings does not look like fruitful work. But FSO polls show that the Russian people expect the president to be more involved in military matters, and Putin is forced to comply. In general, the Russians, according to the results of the FSO polls, want the Russian president to behave like Zelensky, it is the behavior of the Ukrainian president during the war, his immersion in events and affairs at the front that leads to Ukraine’s victories on the battlefield, the Russians think so and have hopes, that similar steps by Putin will bring Russia closer to victory. Paradoxically, Putin, who despises and hates Zelensky, is now forced to emulate him. During the visit to the “headquarters” Putin was in a mourning civilian suit with a black tie with white polka dots, which was supposed to emphasize the Russian president’s detachment from recent military defeats. On the one hand, the president should delve into and immerse himself in front-line affairs, and on the other hand, not be associated with defeats on the battlefield, that is, eat a fish and sit next to him. To the “staff” generals who met Putin during the Friday excursion, the president generously promised general mobilization, new types of weapons, equipment, the latest modern communications, and much more. Gerasimov and Shoigu obediently played the roles of Chief of the General Staff and Minister of Defense, and despite the fact that they had nothing to do with the conduct of the NMD, they presented reports to Putin. Since Putin should act like Zelensky, then Shoigu, apparently, like Zaluzhny, there is such a logic, and the next day Kozhugetovich was launched like Carlson on a fake flight with an inspection of the frontline zone. We know and affirm that neither on Friday nor on Saturday did Sergei Shoigu cross the state border with Ukraine either by land or by air.
On Saturday, December 17, Putin held a meeting via video link with representatives of the leadership of the power and military blocs. During the meeting, he stated in plain text that mobilization activities should continue on January 16, 2023, and the closure of borders for the mobilization manpower reserve should be introduced from January 9, 2023. The National Guard, the Ministry of Internal Affairs and the FSB will assist in the next stage of mobilization.
Putin has big military plans for February-March 2023, and he is preparing for them.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! У п’ятницю, 16 грудня, президент Росії Володимир Путін відвідав «об’єднаний штаб пологів військ», задіяних у СВО. Повідомлення офіційного сайту Кремля про те, що президент провів у «штабі» цілий день, можна вважати великим перебільшенням, кілька годин безцільних хитань мало схоже на плідну роботу. Але опитування ФСТ показують, що російський народ чекає від президента більшої залученості до військових питань і Путін змушений відповідати. Взагалі, росіяни, якщо вірити результатам опитувань ФСТ, хочуть, щоб президент Росії поводився як Зеленський, саме поведінка українського президента під час війни, його зануреність у події та справи на фронті призводить до перемог України на полі бою, так вважають росіяни і мають надію. що аналогічні кроки з боку Путіна наблизять перемогу Росії. Парадоксально, але Путін, який зневажає і ненавидить Зеленського, тепер змушений його наслідувати. Під час відвідування «штабу» Путін був у жалобному цивільному костюмі з чорною краваткою в білий горошок, який мав наголосити на відстороненості російського президента від військових поразок останнього часу. З одного боку, президент має вникати та занурюватися з головою у фронтові справи, а з іншого не асоціюватись із поразками на полі бою, тобто і рибку з’їсти та поряд сісти. «Штабним» генералам, які зустріли Путіна під час п’ятничної екскурсії, президент щедро обіцяв загальну мобілізацію, нові види озброєнь, техніку, найновіший сучасний зв’язок та ще багато чого. Герасимов і Шойгу слухняно виконали ролі начальника Генерального штабу та міністра оборони, і незважаючи на те, що до проведення СВО вони не мають особливого відношення, представили Путіну доповіді. Якщо Путін повинен діяти як Зеленський, то Шойгу, мабуть, як Залужний, тут логіка така, і наступного дня Кожугетовича запустили як Карлсона у фейковий політ з оглядом прифронтової зони. Ми знаємо і стверджуємо, що ні в п’ятницю, ні в суботу Сергій Шойгу не перетинав державний кордон з Україною ні сушею, ні повітрям.
У суботу 17 грудня Путін провів нараду у режимі відеозв’язку з представниками керівництва силового та військового блоків. Під час наради він прямим текстом заявив, що мобілізаційні заходи мають тривати 16 січня 2023 року, закриття кордонів для мобілізаційного людського резерву має бути запроваджено з 9 січня 2023 року. Росгвардія, МВС та ФСБ сприятимуть у проведенні наступного етапу мобілізації.
Великі військові плани у Путіна на лютий-березень 2023 року до них і готується.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! В пятницу 16 декабря президент России Владимир Путин посетил «объединенный штаб родов войск», задействованных в СВО. Сообщение официального сайта Кремля о том, что президент провел в «штабе» целый день, можно считать большим преувеличением, несколько часов, бесцельных шатаний, мало похоже на плодотворную работу. Но опросы ФСО показывают, что российский народ ждёт от президента большей вовлеченности в военные вопросы и Путин вынужден соответствовать. Вообще, россияне, если верить результатам опросов ФСО, хотят чтобы президент России вел себя как Зеленский, именно поведение украинского президента во время войны, его погруженность в события и дела на фронте приводит к победам Украины на поле боя, так считают россияне и питают надежды, что аналогичные шаги со стороны Путина приблизят победу России. Парадоксально, но Путин, который презирает и ненавидит Зеленского, теперь вынужден ему подражать. Во время посещения «штаба» Путин был в траурном гражданском костюме с чёрным галстуком в белый горошек, который должен был подчеркнуть отстраненность российского президента от военных поражений последнего времени. С одной стороны, президент должен вникать и погружаться с головой в фронтовые дела, а с другой не ассоциироваться с поражениями на поле боя, то есть и рыбку съесть и рядом сесть. «Штабным» генералам, которые встретили Путина во время пятничной экскурсии, президент щедро обещал всеобщую мобилизацию, новые виды вооружений, технику, новейшую современную связь и ещё много чего. Герасимов и Шойгу послушно исполнили роли начальника Генерального штаба и министра обороны, и не смотря на то, что к проведению СВО они не имеют особого отношения, представили Путину доклады. Раз Путин должен действовать как Зеленский, то Шойгу, видимо, как Залужный, тут логика такая, и на следующий день Кожугетовича запустили как Карлсона в фейковый полет с осмотром прифронтовой зоны. Мы знаем и утверждаем, что ни в пятницу, ни в субботу Сергей Шойгу не пересекал государственную границу с Украиной ни по суше, ни по воздуху.
В субботу 17 декабря Путин провел совещание в режиме видеосвязи с представителями руководства силового и военного блоков. Во время совещания он прямым текстом заявил, что мобилизационные мероприятия должны продолжиться 16 января 2023 года, закрытие границ для мобилизационного людского резерва должно быть введено с 9 января 2023 года. Росгвардия, МВД и ФСБ будут оказывать содействие в проведении следующего этапа мобилизации.
Большие военные планы у Путина на февраль-март 2023 года, к ним и готовится.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s