19 December – Kremlin Insider: Putin and Lukashenka put on a show of unity at the pretend summit, but other than hollow promises nothing is likely to change.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday Russian President Vladimir Putin arrived in the Republic of Belarus with a large and representative delegation. Lukashenka was forced to greet the “dear guest” with pomp and organize a big reception. It must be said that Lukashenka opposed the visit of the Russian delegation, and did a lot to try to disrupt this visit. The range of issues that Putin and Lukashenko discussed, in open and closed formats, in the presence of members of delegations and in private, was quite extensive. The Russian president personally tried to convince the Belarusian usurper of the wrong approach to conducting separate negotiations with the West and China over the head of the “elder brother”. Putin directly pointed out to Lukashenko the “wrong” appointment of the new Minister of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, pointing out that the new minister is no better than the late Makei, and such an appointment leads to tension in relations between the leaders of the “brotherly” countries.
The President of Russia reproached his Belarusian colleague with the absence of real integration processes. During the conversation, Putin insisted on intensifying the unification of the two countries into the Union State, and Lukashenka was forced to agree, although he demanded nine billion dollars in return from the Russian president for internal needs for Belarus next year.
Putin persuaded Lukashenko to participate in joint military exercises on the territory of the Republic of Belarus, which should take place next spring, the dates are still being discussed. The exercises themselves will again be a screen for preparing an offensive from the territory of the Republic of Belarus to Ukraine. Putin announced a preliminary figure of 80,000 Russian troops to participate in the “exercises” and asks his Belarusian counterpart to provide 30,000 troops from his side. Lukashenka not only promised, but also went all in, probably bluffing, demanding that Putin place Iranian ballistic missiles on the territory of the Republic of Belarus, surprising the Russian president with such an offer.
Lukashenka was soft and pliable in dealing with Putin, but there are absolutely no guarantees that he will fulfill his obligations, moreover, there is a high probability of sabotage on his part, as has happened many times. Interestingly, during a conversation with Lukashenka, Putin confirmed to him plans for a general mobilization in Russia next year. Lukashenka himself at a press conference tried to hint at military plans, saying that they “actually created the basis for a future breakthrough today.” Adding: “We will make it.”

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін із великою та представницькою делегацією прибув до Республіки Білорусь. Лукашенко був змушений зустрічати з помпою дорогого гостя і організовувати великий прийом. Треба сказати, що Лукашенко чинив опір візиту російської делегації, і зробив чимало для спроби зриву цього візиту. Коло питань, які обговорювали Путін з Лукашенком, у відкритому та закритому форматах, у присутності членів делегацій та наодинці, було досить широким. Російський президент намагався особисто переконати білоруського узурпатора у неправильності підходу ведення сепаратних переговорів із Заходом та Китаєм через голову «старшого брата». Путін прямо вказав Лукашенку на «неправильне» призначення нового міністра закордонних справ Республіки Білорусь, вказавши, що новий міністр нічим не кращий за покійного Макея, а подібне призначення веде до напруженості у відносинах лідерів «братських» країн.
Президент Росії докорив білоруському колезі відсутність реальних інтеграційних процесів. Путін під час спілкування наполіг на активізації об’єднання двох країн у Союзну державу і Лукашенко вимушено погодився, хоч і зажадав натомість у російського президента на внутрішні потреби для Білорусі наступного року дев’ять мільярдів доларів.
Путін умовив Лукашенка на участь у спільних військових навчаннях на території Республіки Білорусь, які мають відбутися навесні наступного року, дати ще обговорюються. Вчення знову будуть ширмою для підготовки наступу з території Республіки Білорусь в Україну. Путін оголосив попередню цифру вісімдесят тисяч російських військових для участі в «навчаннях» і просить білоруського колегу надати тридцять тисяч військовослужбовців зі свого боку. Лукашенко мало того, що пообіцяв, але й пішов, мабуть, блефуючи, ва-банк вимагав у Путіна розмістити іранські балістичні ракети на території Республіки Білорусь, здивувавши російського президента такою пропозицією.
Лукашенко у спілкуванні з Путіним був м’яким і податливим, але немає абсолютно жодних гарантій того, що він виконуватиме взяті на себе зобов’язання, більш того, є велика ймовірність саботажу з його боку, як це було вже багато разів. Цікаво, що під час розмови з Лукашенком Путін підтвердив йому плани на загальну мобілізацію в Росії наступного року. Сам Лукашенко на прес-конференції намагався натякнути на військові плани, повідомивши, що вони фактично фактично створили базу для майбутнього ривка вперед. Додавши: “Ми його зробимо”.

Russian

Владимир Путин с большой и представительной делегацией прибыл в Республику Беларусь. Лукашенко был вынужден встречать с помпой «дорогого гостя» и организовывать большой приём.  Надо сказать, что Лукашенко противился визиту российской делегации, и сделал немало для попытки срыва этого визита. Круг вопросов, которые обсуждали Путин с Лукашенко, в открытом и закрытом форматах, в присутствии членов делегаций и наедине, был довольно обширный. Российский президент пытался лично убедить белорусского узурпатора в неправильности подхода ведения сепаратных переговоров с Западом и Китаем через голову «старшего брата». Путин прямо указал Лукашенко на «неправильное» назначение нового министра иностранных дел Республики Беларусь, указав, что новый министр ничем не лучше покойного Макея, а подобное назначение ведёт к напряженности в отношениях лидеров «братских» стран.
Президент России поставил в укор белорусскому коллеге отсутствие реальных интеграционных процессов. Путин во время общения настоял на активизации объединения двух стран в Союзное государство и Лукашенко вынуждено согласился, хотя и потребовал взамен у российского президента на внутренние потребности для Беларуси в следующем году девять миллиардов долларов.
Путин уговорил Лукашенко на участие в совместных военных учениях на территории Республики Беларусь, которые должны пройти весной следующего года,  даты ещё обсуждаются. Сами учения опять будут ширмой для подготовки наступления с территории Республики Беларусь на Украину. Путин огласил предварительную цифру восемьдесят тысяч российских военных для участия в «учениях» и просит белорусского коллегу предоставить тридцать тысяч военнослужащих со своей стороны. Лукашенко мало того, что пообещал, но и пошел, вероятно блефуя, ва-банк потребовав у Путина разместить иранские баллистические ракеты на территории Республики Беларусь, удивив российского президента таким предложением.
Лукашенко в общении с Путиным был мягок и податлив, но нет абсолютно никаких гарантий того, что он будет выполнять взятые на себя обязательства, более того, есть большая вероятность саботажа с его стороны,  как это было уже много раз. Интересно, что во время разговора с Лукашенко Путин подтвердил ему планы на всеобщую мобилизацию в России в следующем году. Сам Лукашенко на пресс-конференции пытался намекнуть на военные планы, сообщив, что они «фактически сегодня создали базу для будущего рывка вперёд». Добавив: «Мы его совершим».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s