22 December – Kremlin Insider: Patrushev gave Putin a detailed report that evidences Russia’s coming disintegration via regional successions. Putin only cares about killing Ukrainians with Iranian missiles.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday Russian President Vladimir Putin was presented with another analytical report through the Security Council of the Russian Federation. The report was presented by Security Council Secretary Nikolai Patrushev. The authors of the report, experts at the Security Council, warn of a possible imminent collapse of the country. So, in their opinion, the first to secede from Russia is the Republic of Tatarstan. Today, there is a strong opinion among the elites of Tatarstan that the Kremlin leadership in Moscow is going to actually destroy them, crushing and trampling subjectivity. The possible appeal of the ruling elites of Tatarstan to the population of the republic to support sovereignty and secede from the Russian Federation will be received, for the most part, with enthusiasm. Moreover, experts of the Security Council believe that a significant part of the representatives of the power structures of Tatarstan will come out in support of sovereignty and will be ready to arm the active part of the population in favor of secession from Russia. Together with Tatarstan, Bashkortostan and Chechnya may announce their secession from Russia next year. According to the authors of the report, Chechen units participating in the NMD mainly gain combat experience and study the capabilities of the Russian military to plan and conduct combat operations in order, if necessary, to use their knowledge and experience already in confrontation with Russian troops. Of course, experts point to the possibility of the collapse of Russia only in the event of a deep political crisis, but the “icing on the cake” of this report is the forecast of an imminent political crisis in the second half of next year, provided that Putin remains in power and the transit process does not take place. launched until March next year.
We have repeatedly introduced our readers to the abstracts of reports to the president from experts at the Security Council of the Russian Federation, these people are highly professional and rarely make mistakes, which could be seen many times. Putin did not want to discuss the report with Patrushev and only got acquainted with the content. In the near future, another massive missile attack on Ukraine is being prepared, and this topic arouses much more interest in Putin than the bleak future where he is confidently leading the country. Here the president would have to decide when to start using Iranian ballistic missiles, his hands are itching, and the collapse of the country will have to wait.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президенту Росії Володимиру Путіну було представлено чергову аналітичну доповідь по лінії Ради Безпеки РФ. Доповідь представляв секретар Ради безпеки Микола Патрушев. Автори доповіді-експерти при Раді Безпеки попереджають про можливий швидкий розвал країни. Так, на їхню думку, першим на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан. В елітах Татарстану на сьогоднішній день складається стійка думка, що кремлівське керівництво в Москві збирається фактично їх знищити, розчавивши і розтоптавши суб’єктність. Можливий заклик керівних еліт Татарстану до населення республіки підтримати суверенітет і вийти зі складу РФ буде сприйнятий здебільшого з натхненням. Більше того, експерти Ради безпеки вважають, що значна частина представників силових структур Татарстану виступлять на підтримку суверенітету і будуть готові озброїти активну частину населення, яке виступає за відокремлення від Росії. Разом із Татарстаном про вихід зі складу Росії можуть уже наступного року заявити Башкортостан та Чечня. На думку авторів доповіді, чеченські підрозділи, які беруть участь у СВО, здебільшого набувають бойового досвіду та вивчають можливості російських військових планувати та вести бойові дії, для того щоб, якщо буде необхідність, використати свої знання та досвід уже у протистоянні з російськими військами. Звичайно, експерти вказують на можливість розпаду Росії лише у разі глибокої політичної кризи, але «вишенька на торті» цієї доповіді і є прогнозом неминучої політичної кризи в другій половині наступного року, за умови, що Путін залишається при владі і процес транзиту так і не буде запущено до березня наступного року.
Ми вже неодноразово знайомили наших читачів із тезами доповідей президентові від експертів при Раді Безпеки РФ, ці люди високопрофесійні і помиляються вкрай рідко, в чому можна було багато разів переконатися. Путін не захотів обговорювати з Патрушевим доповідь і лише ознайомився зі змістом. Найближчим часом готується черговий масований ракетний удар по Україні і ця тема викликає у Путіна значно більший інтерес, ніж похмуре майбутнє, куди він впевнено веде країну. Тут би президенту вирішити коли почати використовувати іранські балістичні ракети, руки сверблять, а розпад країни зачекає.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президенту России Владимиру Путину был представлен очередной аналитический доклад по линии Совета Безопасности РФ. Доклад представлял секретарь Совбеза Николай Патрушев. Авторы доклада- эксперты при Совете Безопасности, предупреждают о возможном скором развале страны. Так, по их мнению, первым на выход из состава России стоит Республика Татарстан. В элитах Татарстана на сегодняшний день складывается устойчивое мнение,  что кремлёвское руководство в Москве собирается фактически их уничтожить, раздавив и растоптав субъектность. Возможный призыв руководящих элит Татарстана к населению республики поддержать суверенитет и выйти из состава РФ будет воспринят по большей части с воодушевлением. Более того,  эксперты Совбеза считают, что значительная часть представителей силовых структур Татарстана выступят в поддержку суверенитета и будут готовы вооружить активную часть населения, выступающего за отделение от России. Вместе с Татарстаном о выходе из состава России могут уже в следующем году заявить Башкортостан и Чечня. По мнению авторов доклада, чеченские подразделения, принимающие участие в СВО, в основном получают боевой опыт и изучают возможности российских военных планировать и вести боевые действия, для того чтобы, если будет необходимость, использовать свои знания и опыт уже в противостоянии с российскими войсками. Конечно, эксперты указывают на возможность распада России только в случае глубокого политического кризиса, но «вишенка на торте» этого доклада и есть прогноз неминуемого политического кризиса во второй половине следующего года,  при условии, что Путин остается у власти и процесс транзита так и не будет запущен до марта следующего года.
Мы уже неоднократно знакомили наших читателей с тезисами докладов президенту от экспертов при Совете Безопасности РФ, эти люди высокопрофессиональны и ошибаются крайне редко,  в чем можно было много раз убедиться. Путин не захотел обсуждать с Патрушевым доклад и лишь только ознакомился с содержанием. В ближайшее время готовится очередной массированный ракетный удар по Украине и эта тема вызывает у Путина куда больший интерес, чем мрачное будущее куда он уверенно ведёт страну. Тут бы президенту решить когда начать использовать иранские баллистические ракеты, руки-то чешутся, а распад страны подождёт.

One thought on “22 December – Kremlin Insider: Patrushev gave Putin a detailed report that evidences Russia’s coming disintegration via regional successions. Putin only cares about killing Ukrainians with Iranian missiles.

 1. iphone exploit

  https://discussions.apple.com/thread/252649056

  On 1st February, 2014, iH8sn0w found a very powerful iBoot exploit that allows any iDevice with an A5 or A5X chip to be jailbroken, regardless of the iOS version. He used it mainly to grab AES decryption keys. However, according to this tweet from winocm, the exploit will never go public. Once he cleans it up a bit, the decryption keys will be available here. He mentioned here that it will work on A6 and A7 chips soon, but it will require some minor modifications.”

  firmwareVersion: “iBoot-8419.60.44”
  basebandVersion: “4.00.00”
  buildtype: “User”
  tz_offset: -28800
  metric_file_type: 1
  metriclogs {
  triggerTime: 1671756707325
  triggerId: 3973469
  profileId: 253
  kCellularSimInfo {
  timestamp: 1671756714100
  volt_supported_bitmask: 6
  clk_used: FREQ_4_875_MHZ

  Ex-NSA exploit hit my iphone using oscillating freq to target microchips
  as above

  REPORTED TO APPLE

  “source” : “P”,
  “arch” : “arm64e”,
  “base” : 9161207808,
  “size” : 192512,
  “uuid” : “b73a8ea3-d2cb-3de0-97f3-1aea3051fd0e”,
  “path” : “\/System\/Library\/PrivateFrameworks\/TextInputChinese.framework\/TextInputChinese”,
  “name” : “TextInputChinese”

  advise the others peoples lives are at stake USING LOCKDOWN DOES NOT PROTECT !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s