8 November – Kremlin Insider: Putin dispatches Patrushev to Iran. Promises his son Dmitry Patrushev will be the next boss of bosses who can deliver Iran nuclear weapons technology in exchange for missiles now.

Dear subscribers and guests of the channel! The critical situation with the shortage of weapons for the Russian Armed Forces at the front in Ukraine is forcing the Russian leadership to act by non-trivial methods. Thus, the slowness of the Iranian leadership in making decisions on providing Russia with ballistic missiles and new batches of unmanned aerial vehicles forced Putin to send Secretary of the Security Council of the Russian Federation Nikolai Patrushev to Tehran. Before visiting Iran, Patrushev had a rather substantive conversation with Putin. The President gave Patrushev the authority to promise the Iranian leadership “anything”, but to obtain confirmation of the transfer of ballistic missiles and unmanned aerial vehicles in the required quantities. Putin considers contacts through the Ministry of Foreign Affairs to be ineffective, and personal communication with a person whom both Putin himself and the Iranian leadership considers the second person in the country, plus Putin personally and through negotiators gave quite unambiguous hints about his possible successor, the son of Security Council Secretary Dmitry Patrushev. Thus, the participation of Nikolai Patrushev in direct negotiations should, according to Putin, symbolize the continuity of the power vertical of power and adherence to these promises. Putin has promised and confirms, through Patrushev, guarantees that Iran will have the technology to produce nuclear weapons in the short term.
Putin is dramatically dependent on arms supplies from Iran. Missiles of domestic production are running out, stocks of these weapons are at a critically low level. The possibility for the Russian military to carry out the tasks set by the president, in such scenarios, is practically zero. The war will be lost without Iranian weapons incomparably faster, and Patrushev’s visit to Iran is actually the last chance to prolong the agony of the regime. Putin, in direct parting words on a business trip, told Patrushev that the result of his visit to Iran is the key to launching transit.
The second army of the world in eight months spent its missile potential in the war with Ukraine and did not achieve a single goal, which it unleashed in the war itself. The genius of the “great Tactician” strikes the imagination and puzzles the better minds of modern civilization. It is likely that the Iranian leadership will also appreciate the abilities of the polemarch Putin and refuse at least some of the requests. And then the agony of the Putin regime, the second wave of mobilization and hundreds of thousands of mobilized victims of the war. Should we wait and sacrifice? Everything can be completed much faster.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Критична ситуація із нестачею озброєнь для російських Збройних сил на фронті в Україні змушує керівництво Росії діяти нетривіальними методами. Так, неквапливість іранського керівництва у прийнятті рішень щодо надання Росії балістичних ракет та нових партій безпілотних літальних апаратів змусила Путіна відправити секретаря Ради Безпеки РФ Миколу Патрушева до Тегерана. Перед відвідуванням Ірану Патрушев мав досить змістовну розмову з Путіним. Президент дав повноваження Патрушеву обіцяти іранському керівництву «що завгодно», але отримати підтвердження передачі балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів у необхідних кількостях. Путін вважає контакти по лінії МЗС мало ефективними, а особисте спілкування з людиною, яку і сам Путін та іранське керівництво вважає другою людиною в країні, плюс Путін особисто і по лінії переговорників давав цілком однозначні натяки про свого можливого наступника-сина секретаря Ради безпеки Дмитра Патрушева. Так, участь у прямих переговорах Миколи Патрушева повинна, на думку Путіна, символізувати наступність силової вертикалі влади та прихильність до цих обіцянок. Путін обіцяв і підтверджує через Патрушева гарантії володіння Іраном технологій виробництва ядерної зброї у короткостроковій перспективі.
Путін драматично залежить від постачання озброєнь з Ірану. Ракети вітчизняного виробництва закінчуються, запаси цих озброєнь перебувають на критично низькому рівні. Можливість для російських військових виконувати завдання, які ставить президент, за таких розкладів практично дорівнюють нулю. Війну буде програно без іранських озброєнь незрівнянно швидше, і візит Патрушева до Ірану фактично останній шанс продовжити агонію режиму. Путін прямим текстом напуття у відрядження сказав Патрушеву, що результат його візиту до Ірану є ключем до запуску транзиту.
Друга армія світу за вісім місяців витратила у війні з Україною свій ракетний потенціал і не досягла жодної поставленої мети, у війні яку сама розв’язала. Геній «великого тактика» вражає уяву і спантеличує краще розуми сучасної цивілізації. Ймовірно, іранське керівництво також оцінить здібності полемарха-Путіна і відмовить як мінімум в частині прохань. А далі агонія путінського режиму, друга хвиля мобілізації та сотні тисяч мобілізованих жертв війни. Чи треба чекати та жертвувати? Все можна закінчити набагато швидше.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Критическая ситуация с нехваткой вооружений для российских Вооруженных сил на фронте в Украине вынуждает руководство России действовать нетривиальными методами. Так, неторопливость иранского руководства в принятии решений по предоставлению России баллистических ракет и новых партий беспилотных летательных аппаратов, заставила Путина отправить секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в Тегеран. Перед посещением Ирана Патрушев имел достаточно содержательный разговор с Путиным. Президент дал полномочия Патрушеву обещать иранскому руководству «что угодно», но получить подтверждение передачи баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в требуемых количествах. Путин считает контакты по линии МИД мало эффективными, а личное общение с человеком,  которого и сам Путин и иранское руководство считает вторым человеком в стране, плюс Путин лично и по линии переговорщиков давал вполне однозначные намеки о своём возможном преемнике-сыне секретаря Совбеза Дмитрие Патрушеве. Так, участие в прямых переговорах Николая Патрушева должно,  по мнению Путина, символизировать преемственность силовой вертикали власти и приверженность данным обещаниям. Путин обещал и подтверждает через Патрушева гарантии обладания Ираном технологий производства ядерного оружия в краткосрочной перспективе.
Путин драматично зависим от поставок вооружений из Ирана. Ракеты отечественного производства на исходе, запасы этих вооружений находятся на критически низком уровне. Возможность для российских военных выполнять задачи, которые ставит президент, при таких раскладах практически равны нулю.  Война будет проиграна без иранских вооружений несравнимо быстрее, и визит Патрушева в Иран фактически последний шанс продлить агонию режима. Путин прямым текстом напутствия в командировку, сказал Патрушеву, что результат его визита в Иран является ключем к запуску транзита.
Вторая армия мира за восемь месяцев израсходовала в войне с Украиной свой ракетный потенциал и не добилась ни одной поставленной цели, в войне которую сама развязала. Гений «великого Тактика» поражает воображение и озадачивает лучше умы современной цивилизации. Верояно, иранское руководство так же по достоинству оценит способности полемарха-Путина и откажет как минимум в части просьб. А дальше агония путинского режима, вторая волна мобилизации и сотни тысяч мобилизованных жертв войны. Надо ли ждать и жертвовать? Всё можно закончить гораздо быстрее.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s