7 November – Kremlin Insider: Desperate to show he’s still a player, Putin may risk the public humiliation of a slap in the face in Bali by one of the G-20 leaders to show the Kremlin elites he’s still relevant.

GENERALL SVR, [11/7/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! As of yesterday evening, the issue of Russian President Vladimir Putin’s visit to the G-20 summit in Bali was under discussion and agreements reached. Until recently, Putin considered it necessary to be personally present at the summit. Going to an event of this caliber was meant to demonstrate to elites inside Russia and foreign policy doubters that Putin is active despite problems, confident of victory, acceptable as a negotiating partner for some world leaders (not a total pariah), and capable of influencing and support in solving problems of hunger and humanitarian missions for the poorest countries. And just to be accepted in society by 20 leaders of world powers is already raising Putin’s trampled authority a little higher than the plinth. And this is not to mention the opportunity to personally communicate with Biden, Xi, Scholz or, at worst, with Macron. Putin really knows how to win over people and still counts on his charm. He categorically did not want to meet with Zelensky, but this meeting could hardly have taken place within the framework of the summit. The main problem for Putin to participate in such events is security. It is impossible in Bali to provide a proper level, at least close comparable with those measures that are organized in Russia. The risk of becoming an object of assassination increases significantly. But even this is not stopping the President of Russia now and does not make it possible to make a decision on participation in the summit, there is another, more real reason. A few weeks ago, Putin received a report from the SVR, which contained information about the desire of one of the leaders of the countries, a participant in the summit, to hit Vladimir Putin in the face with an open palm in a personal meeting, thus demonstrating his attitude towards him as a war criminal and scoundrel. Moreover, this person said, quite openly in his circle, that he was ready to seek a personal meeting with Putin at the summit, even bypassing the protocol. The information was presented to Putin as unambiguously corresponding to reality, intentions and plans, confirmed by several sources. Putin is not ready to risk being humiliated by receiving a public slap in the face. Now, including through the organizers of the summit, Putin is trying to get guarantees not to intersect with his possible offender, but so far there are no unequivocal guarantees, and in this case, the risk, according to the Russian president, is not justified.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

GENERALL SVR, [11/7/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Станом на вечір вчорашнього дня, питання відвідування президентом Росії Володимиром Путіним саміту G-20 на Балі перебував у стадії обговорення та досягнення домовленостей. Путін донедавна вважав за необхідне свою особисту присутність на саміті. Поїздка на захід такого рівня повинна була продемонструвати, елітам всередині Росії і зовнішньополітичним колам, що сумніваються, що Путін активний, не дивлячись на проблеми, впевнений у перемозі, прийнятний як партнер з переговорів для частини світових лідерів (не повний ізгой), і здатний впливати і підтримку у вирішенні проблем голоду та гуманітарних місій для найбідніших країн. Та й просто бути прийнятим у суспільстві 20 лідерів світових держав уже піднімає розтоптаний авторитет Путіна трохи вище за плінтус. І це не кажучи про можливість особисто поспілкуватися з Байденом, Сі, Шольцем або, на крайній край, з Макроном. Путін дійсно вміє розташовувати до себе людей і досі розраховує на свою чарівність. Він категорично не хотів зустрічатися із Зеленським, але ця зустріч навряд чи в рамках саміту могла відбутися. Основна проблема для Путіна участі у подібних заходах – це безпека. Забезпечити належний рівень, хоча б близький до тих заходів, які організовані в Росії, на Балі неможливо. Ризик стати об’єктом замаху зростає у рази. Але навіть не це зупиняє президента Росії зараз і не дає можливості ухвалити рішення про участь у саміті, є інша, дійсніша причина. Кілька тижнів тому Путіну надійшла доповідь по лінії СЗР, в якій містилася інформація про бажання одного з лідерів країн, учасника саміту, вдарити Володимира Путіна відкритою долонею по обличчю під час особистої зустрічі, демонструючи таким чином своє ставлення до нього як до військового злочинця та негідника. Більше того, ця людина сказала досить відкрито у своєму оточенні, що готова шукати особистої зустрічі з Путіним на саміті навіть в обхід протоколу. Інформація була подана Путіну як однозначно відповідна дійсності, намірам та планам, підтверджена кількома джерелами. Ризикнути бути приниженим, отримавши прилюдну ляпас Путін не готовий. Зараз, зокрема через організаторів саміту, Путін намагається отримати гарантії не перетинатися зі своїм можливим кривдником, але поки що однозначних гарантій немає, а в такому разі ризик, на думку російського президента, не виправданий.

Russian

GENERALL SVR, [11/7/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! По состоянию на вечер вчерашнего дня, вопрос посещения президентом России Владимиром Путиным саммита G-20 на Бали находился в стадии обсуждения и достижения договорённостей. Путин до недавнего времени считал необходимым своё личное присутствие на саммите. Поездка на мероприятие такого уровня должна была продемонстрировать, элитам внутри России и внешнеполитическим сомневающимся кругам, что Путин активен, не смотря на проблемы, уверен в победе, приемлем как партнёр по переговорам для части мировых лидеров (не полный изгой), и способен оказывать влияние и поддержку в решении проблем голода и гуманитарных миссий для беднейших стран. Да и просто быть принятым в обществе 20 лидеров мировых держав уже поднимает растоптанный авторитет Путина чуть выше плинтуса. И это не говоря о возможности лично пообщаться с Байденом, Си, Шольцом или, на худой конец, с Макроном. Путин действительно умеет располагать к себе людей и до сих пор рассчитывает на своё обаяние. Он категорически не хотел встречаться с Зеленским, но эта встреча вряд ли в рамках саммита могла состояться. Основная проблема для Путина участия в подобных мероприятиях это безопасность. Обеспечить должный уровень, хотя бы близко сравнимый с теми мерами, которые организованы в России, на Бали невозможно. Риск стать объектом покушения возрастает в разы. Но даже не это останавливает президента России сейчас и не даёт возможность принять решение об участии в саммите, есть другая, более действительная причина.  Несколько недель назад Путину поступил доклад по линии СВР, в котором содержалась информация о желании одного из лидеров стран, участника саммита, ударить Владимира Путина открытой ладонью по лицу при личной встрече, демонстрируя таким образом свое отношение к нему как к военному преступнику и подлецу. Более того, этот человек сказал, довольно открыто в своём окружении, что готов искать личной встречи с Путиным на саммите даже в обход протокола. Информация была подана Путину как однозначно соответствующая действительности, намерениям и планам, подтвержденная несколькими источниками. Рискнуть быть униженным, получив прилюдную пощёчину Путин не готов. Сейчас,  в том числе через организаторов саммита, Путин пытается получить гарантии не пересекаться со своим возможным обидчиком, но пока однозначных гарантий нет, а в таком случае риск, по мнению российского президента не оправдан.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s