29 September – Kremlin Insider: Putin wants to use nuke and thinks US and NATO will do nothing when he does. His cancer advances and he wants to end it all.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin held an operational meeting with permanent members of the Russian Security Council. During his introduction, Putin played a skit demanding that order be restored as part of the “partial” mobilization process. Having sent a message to the masses, they say, calm down, the “kind” president ordered everything to be sorted out and put in order, the entire prosecutor general was entrusted with monitoring the execution of this. During the closed part of the meeting, Putin gave the order in plain text to practically continue in the same spirit, depicting a reaction to the president’s demand. Putin recommended defiantly, with maximum coverage in the media, to return “one hundred poor fellows” and close this topic.
After the main part of the meeting, the president continued to consider issues in a narrow circle. Discussing the prospects for hostilities, Putin said that the main option he considers is the need, after strengthening the defense at the expense of the mobilized, to move along the entire front line to the “liberation” of new territories that became part of Russia, while simultaneously increasing pressure in the Kharkov and Nikolaev directions. The president also discussed other options he has in store. So, according to one of the scenarios, after the announcement of the incorporation of four new regions into Russia, demand in an ultimatum from Kyiv to withdraw troops from the “new territories of Russia”, and if Ukraine refuses, use tactical nuclear weapons with target options. During the discussion, several people spoke in favor of the main option outlined by the president, which at first does not provide for ultimatums and the use of nuclear weapons. Putin reacted rather harshly to this, expressing confidence that one must come to terms with the idea that, in order to achieve the goals set, the use of nuclear weapons in this war would most likely be inevitable. Putin is confident that there will be no military response, and the United States and allied countries will prefer to impose sanctions that will “painfully” affect the economy, but will be forced to come to terms with the “new reality.” After that, the president did not want to listen to objections and closed the meeting.
Before the meeting, Putin complained of aching pain in the abdominal cavity, which could not be quickly stopped, and he held the meeting leaning forward, trying to maintain a natural posture. Putin’s oncology is progressing and, despite adequate treatment, lately the pain has not always been completely cured. It must be understood that the deplorable state of the president’s physical and mental health affects the adoption of key decisions. Putin no longer wants to change or go down in history, he wants to finish it.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Urkainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки РФ. Під час вступу Путін розіграв сценку з вимогою навести лад у рамках процесу «часткової» мобілізації. Зробивши посил у народні маси, мовляв, заспокойтеся, «добрий» президент наказав у всьому розібратися і навести лад, стежити за виконанням якого доручено цілому генеральному прокурору. Путін під час закритої частини наради прямим текстом дав розпорядження практично продовжувати так само, зобразивши реакцію на вимогу президента. Путін рекомендував демонстративно, з максимальним висвітленням у ЗМІ, повернути «людина сто бідолах» і закрити цю тему.
Після основної частини наради президент продовжив розгляд питань у вузькому колі. Обговорюючи перспективи військових дій, Путін сказав, що основним варіантом розглядає необхідність після зміцнення оборони за рахунок мобілізованих по всій лінії фронту переходити до «визволення» нових територій, що увійшли до складу Росії, одночасно посилюючи тиск у Харківському та Миколаївському напрямах. Президент також обговорив інші варіанти, які він тримає в запасі. Так, за одним із сценаріїв, після оголошення про входження до складу Росії чотирьох нових областей, вимагати в ультимативній формі у Києва вивести війська з «нових територій Росії», і при відмові з боку України застосувати тактичну ядерну зброю з варіантами цілей. У процесі обговорення кілька людей висловилися за основний варіант, викладений президентом, який не передбачає на початку ультиматумів і застосування ядерної зброї. На це Путін досить жорстко відреагував, висловивши впевненість, що треба змиритися з думкою про те, що для досягнення поставленої мети застосування ядерної зброї в цій війні швидше за все буде неминучим. Путін впевнений, що військової відповіді не буде, а США і країни-союзники віддадуть перевагу санкціям, які «болючим чином» позначаться на економіці, але будуть змушені змиритися з «новою реальністю». Після цього президент не захотів вислуховувати заперечення і закрив нараду.
Перед нарадою Путін поскаржився на ниючий біль у черевній порожнині, який не вдалося швидко купірувати і нараду він проводив подавшись уперед, намагаючись зберегти природну позу. У Путіна прогресує онкологія і, незважаючи на адекватне лікування, останнім часом болі не завжди вдається повністю усунути. Треба розуміти, що на ухвалення ключових рішень впливає плачевний стан фізичного та психічного здоров’я президента. Путін вже не хоче поміняти чи увійти в історію, він хоче її закінчити.

Russian

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Во время вступления Путин разыграл сценку с требованием навести порядок в рамках процесса «частичной» мобилизации. Сделав посыл в народные массы, дескать успокойтесь, «добрый» президент приказал во всём разобраться и навести порядок, следить за исполнением которого поручено целому генеральному прокурору. Путин во время закрытой части совещания прямым текстом дал распоряжение практически продолжать в том же духе, изобразив реакцию на требование президента. Путин рекомендовал демонстративно, с максимальным освещением в СМИ, вернуть «человек сто бедолаг» и закрыть эту тему.
После основной части совещания президент продолжил рассмотрение вопросов в узком кругу. Обсуждая перспективы военных действий Путин сказал, что основным вариантом рассматривает необходимость, после укрепления обороны за счёт мобилизованных, по всей линии фронта переходить к «освобождению» новых территорий, вошедших в состав России, одновременно усиливая давление в Харьковском и Николаевском направлениях. Президент также обсудил и другие варианты, которые он держит в запасе. Так, по одному из сценариев, после объявления о вхождении в состав России четырёх новых областей, потребовать в ультимативной форме у Киева вывести войска с «новых территорий России», и при отказе со стороны Украины, применить тактическое ядерное оружие с вариантами целей. В процессе обсуждения несколько человек высказались в пользу основного варианта, изложенного президентом, не предусматривающим на первых порах ультиматумов и применения ядерного оружия. На это Путин довольно жестко отреагировал, высказав уверенность, что надо смириться с мыслью о том, что для достижения поставленных целей применение ядерного оружия в этой войне скорее всего будет неизбежным. Путин уверен, что военного ответа не будет, а США и страны-союзники предпочтут ввести санкции, которые «болезненным образом» скажутся на экономике, но будут вынуждены смириться с «новой реальностью». После этого, президент не захотел выслушивать возражения и закрыл совещание.
Перед совещанием Путин пожаловался на ноющую боль в брюшной полости, которую не удалось быстро купировать и совещание он проводил подавшись вперёд, пытаясь сохранить естественную позу. У Путина прогрессирует онкология и, не смотря на адекватное лечение, в последнее время боли не всегда удаётся полностью купировать. Надо понимать, что на принятие ключевых решений влияет плачевное состояние физического и психического здоровья президента. Путин уже не хочет поменять или войти в историю, он хочет её закончить.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s