27 September – Kremlin Insider: Military reports to Putin that 30,000 have already been sent to the meat grinder. Untrained Russian conscripts doomed to death while Putin still dreams of a great victory.

Dear subscribers and guests of the channel! The leadership of the military bloc reports to Russian President Vladimir Putin the results of the first six days of mobilization. Despite numerous problems, according to the leadership of the Ministry of Defense, mobilization is proceeding successfully. More than THIRTY THOUSAND of the newly recruited are immediately sent to the occupied territories, or are already arriving there. There is no question of any training for these people. In total, out of five hundred thousand people who are planned to be called up as part of the mobilization before the New Year, no more than sixty thousand people, that is, a little more than 10%, will undergo training within three months. All information from the Ministry of Defense of the Russian Federation to a wide audience, other than the report to the president, is clearly a FALSE. It was Putin who, announcing the mobilization, demanded an immediate effect from the Ministry of Defense of the Russian Federation and the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation. No training and military training for all mobilized was not planned initially. Both Putin and the leadership of the military bloc are well aware that by transferring untrained and unprepared, and in many cases poorly equipped people to the front, they doom them to death. Among other things, Putin demands to urgently strengthen the group in the Kherson region on the right bank of the Dnieper at the expense of the mobilized, which caused an almost open protest in the leadership of the General Staff, where the speakers several times in conversation with Putin said that this was an almost impossible and meaningless task, but the president still insists on your own. Putin is really sure that due to the number, even if untrained and poorly armed “mobiles”, it is possible to intercept the strategic initiative and occupy the territories of Donetsk, Luhansk, Zaporozhye and Kherson regions of Ukraine within their administrative borders, and even develop an offensive against Kharkov and Nikolaev, from the prospect of capturing the Odessa region. The number of corpses of Russian soldiers, in these plans of Putin, does not play a role. Putin personally, when discussing a plan to mobilize a million people until March next year, with the possibility of increasing to two million or more, called three hundred to five hundred thousand people acceptable losses. Let us remind you once again that, in the understanding of the president, he has a mobilization manpower reserve of 25 million people, he does not care about 500 thousand corpses, for him this is 2% of the reserve. This is the logic of Russian President Vladimir Putin, who holds the whole country hostage.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Керівництво військового блоку повідомляє президенту Росії Володимиру Путіну підсумки перших шести днів мобілізації. Незважаючи на численні проблеми, на думку керівництва міністерства оборони, мобілізація триває успішно. Більше тридцяти тисяч із свіжопризваних відразу прямують на окуповані території, або вже прибувають туди. Ні про яку підготовку для цих людей не йдеться й мови. Загалом, із п’ятисот тисяч осіб яких планується призвати в рамках мобілізації до Нового року, підготовку протягом трьох місяців проходитиме не більше шістдесяти тисяч осіб, тобто трохи більше ніж 10%. Вся інформація від міністерства оборони РФ на широку аудиторію, відмінна від доповіді президенту, це однозначно БРЕХНЯ. Саме Путін, оголошуючи мобілізацію, зажадав від міністерства оборони РФ та Генерального штабу Збройних сил РФ моментального ефекту. Жодного навчання та військової підготовки для всіх мобілізованих не планувалося спочатку. І Путін, і керівництво військового блоку чудово розуміють, що перекидаючи ненавчених та непідготовлених, а в багатьох випадках і слабко екіпірованих людей на фронт, прирікають їх на смерть. Серед іншого Путін вимагає терміново посилити за рахунок мобілізованих угруповання в Херсонській області на правому березі Дніпра, що викликало практично відкритий протест у керівництві Генерального штабу, де доповідачі кілька разів у спілкуванні з Путіним сказали, що це практично нездійсненне та безглузде завдання, але президент поки що наполягає на своєму. Путін справді впевнений, що за рахунок кількості, хай навіть ненавчених та слабо озброєних “мобиків” можна домогтися перехоплення стратегічної ініціативи та окупувати території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України в їхніх міністративних кордонах, і навіть розвивати наступ на Харків та Миколаїв. перспективою захоплення Одеської області Кількість трупів російських солдатів, у планах Путіна, ролі не грає. Путін особисто під час обговорення плану мобілізації мільйона осіб до березня наступного року, з можливістю збільшення до двох мільйонів і більше, назвав від трьохсот до п’ятисот тисяч людей допустимими втратами. Ще раз нагадаємо – у розумінні президента він має в своєму розпорядженні мобілізаційний людський резерв в 25 мільйонів чоловік, на 500 тисяч трупів йому начхати, для нього це 2% від резерву. Така логіка у президента Росії Володимира Путіна, у заручниках якого вся країна.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Руководство военного блока докладывает президенту России Владимиру Путину итоги первых шести дней мобилизации. Несмотря на многочисленные проблемы, по мнению руководства министерства обороны, мобилизация идёт успешно. Более ТРИДЦАТИ ТЫСЯЧ из свежепризванных сразу направляются на оккупированные территории, либо уже прибывают туда. Ни о какой подготовке для этих людей не идёт и речи. Всего, из пятисот тысяч человек которых планируется призвать в рамках мобилизации до Нового года, подготовку в течении трёх месяцев будут проходить не более шестидесяти тысяч человек, то есть немногим более 10%. Вся информация от министерства обороны РФ на широкую аудиторию, отличная от доклада президенту, это однозначно ЛОЖЬ. Именно Путин, обьявляя мобилизацию, потребовал от министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных сил РФ моментальный эффект. Никакого обучения и военной подготовки для всех мобилизованных не планировалось изначально. И Путин, и руководство военного блока прекрасно понимают, что перебрасывая необученных и неподготовленных, а во многих случаях и слабо экипированных людей на фронт, обрекают их на смерть. Среди прочего Путин требует срочно усилить за счёт мобилизованных группировку в Херсонской области на правом берегу Днепра, что вызвало практически открытый протест в руководстве Генерального штаба, где докладчики несколько раз в общении с Путиным сказали, что это практически невыполнимая и бессмысленная задача, но президент пока настаивает на своем. Путин действительно уверен, что за счёт количества, пусть даже необученных и слабо вооруженых “мобиков” можно добиться перехвата стратегической инициативы и оккупировать территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины в их аминистративных границах, и даже развивать наступление на Харьков и Николаев, с перспективой захвата Одесской области. Колличество трупов российских солдат, в данных планах Путина, роли не играет. Путин лично при обсуждении плана мобилизации миллиона человек до марта следующего года, с возможностью увеличения до двух миллионов и более, назвал от трехсот до пятисот тысяч человек допустимыми потерями. Ещё раз напомним- в понимании президента он располагает мобилизационным людским резервом в 25 миллионов человек, на 500 тысяч трупов ему плевать, для него это 2% от резерва. Такая логика у президента России Владимира Путина, в заложниках у которого вся страна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s