27 September – Kremlin Insider: In Sochi Lukashenko prefers to end his US sanctions to joining Putin’s suicide pact. And good news for the regions that rioted bad news for the peaceful ones.

GENERALL SVR, [9/26/2022 8:00 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin held the official part of persuading Lukashenko in Sochi, while the unofficial part took place a day earlier. The main topics of persuasion were the recognition of the “referendums” that are taking place these days in the occupied territories of Donetsk, Luhansk, Zaporozhye and Kherson regions of Ukraine and the recognition of “new territories”, after all the formal procedures, as part of the Russian Federation. On this issue, after the discussion, Lukashenka promised to think everything over at home, but it was clear that the decision would be negative. Lukashenka’s main argument sounded like: “Volodya, you see how many problems we have because of the sanctions. Do you want that after the recognition (of the occupied territories by Russian) sanctions strangle not only you, but also me? Russia is big, you will get out, but it’s very hard for me.” Putin’s promises to allocate a five billion dollar loan to cover the costs for the Republic of Belarus did not help in persuading on this issue. Lukashenko said the loan was vital, but asked Putin not to press the confession. As for the issue of mobilization in the Republic of Belarus, here Lukashenka categorically took a stand and did not even want to listen to the arguments of the Russian president. True, Lukashenka agreed to help with weapons from the Belarusian military warehouses and Belarus should receive a rather large urgent order for sewing uniforms for the mobilized Russian military. That’s basically all the agreements. The truth was not without incident. During lunch, Lukashenka, in the presence of several people, asked the Russian president an unexpected question: “Volodya, tell me, how long are you going to live?” A stunned Putin asked why this question, Lukashenko replied that rattling nuclear weapons is good when it’s a bluff, and if not a bluff, then it’s suicide. To this, Putin said that it was too early to talk about this and changed the topic. Unlike Putin, Lukashenka is clearly not going to die in the near future either from oncology or from a nuclear catastrophe, he has big plans for the future. For several weeks now, Lukashenka has been negotiating through intermediaries with the leadership of the United States, the European Union and several European countries separately. Moreover, serious progress has been made in these negotiations and Lukashenka clearly does not intend to fight with the whole world for the sake of friendship with Putin. Lukashenka, in a conversation with his inner circle, absolutely correctly formulated Putin’s position with the old saying “our motto is four words – drown yourself, drown another.” And here Putin was not lucky, Lukashenka is shit, but shit does not sink.

GENERALL SVR, [9/26/2022 10:28 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin ordered to reduce the mobilization load from the “problem” subjects of the Russian Federation and transfer it to the “obedient” regions. In other words, during the next waves of mobilization, the number of people called up from the reserve in the subjects where unrest and protest dynamics were observed will be significantly less than in those areas where the mobilization was met dutifully. Draw your own conclusions.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

GENERALL SVR, [9/26/2022 8:00 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін у Сочі провів офіційну частину умовлянь Лукашенка, неофіційна частина пройшла днем ​​раніше. Основними темами умовлянь були визнання «референдумів», які в ці дні відбуваються на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України та визнання «нових територій» після всіх формальних процедур частиною Російської Федерації. З цього питання після дискусії Лукашенко пообіцяв обдумати всі вдома, але було зрозуміло, що рішення буде негативним. Основний аргумент Лукашенка звучав як: «Володю, ти ж бачиш, скільки у нас проблем через санкції. Ти хочеш, щоб після визнання (окупованих територій російськими) санкціями задушили не лише тебе, а й мене? Росія велика, ти видерешся, а мені дуже важко.» Не допомогли в вмовляннях з цього питання та обіцянки Путіна виділити п’ять мільярдів доларів кредиту на погашення витрат для Республіки Білорусь. Лукашенко сказав, що кредит життєво необхідний, але попросив Путіна не наполягати на визнанні. Щодо питання про мобілізацію в Республіці Білорусь, то тут Лукашенко взагалі категорично став у позу і не хотів навіть слухати доводи російського президента. Щоправда, Лукашенко погодився допомогти озброєннями з білоруських військових складських запасів і досить велике термінове замовлення має отримати Білорусь на пошиття форми для мобілізованих російських військових. Ось по суті та всі домовленості. Щоправда, не обійшлося без ексцесу. Під час обіду Лукашенко, у присутності кількох людей, поставив несподіване запитання російському президентові: «Володю, скажи, а ти скільки жити збираєшся?» Ошелешений Путін запитав до чого це питання, Лукашенко відповів, що брязкання ядерною зброєю добре, коли це блеф, а якщо не блеф, то це самогубство. На це Путін сказав, що поки що про це говорити рано і переклав тему. На відміну від Путіна, Лукашенко явно не збирається вмирати найближчим часом ні від онкології, ні від ядерної катастрофи, у нього на майбутнє великі плани. Вже кілька тижнів Лукашенко через посередників веде переговори з керівництвом США, Євросоюзу та кількох європейських країн окремо. Більше того, у цих переговорах намітився серйозний прогрес і воювати з усім світом заради дружби з Путіним Лукашенко не має наміру. Лукашенко, у розмові з близьким оточенням, абсолютно правильно сформулював позицію Путіна старою приказкою «наш девіз чотири слова-тонеш сам, драбини іншого». І тут Путіну не пощастило, Лукашенку гівно, а гівно не тоне.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

GENERALL SVR, [9/26/2022 10:28 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін дав розпорядження знизити мобілізаційне навантаження з «проблемних» суб’єктів РФ та перенести її на «покірні» області. Іншими словами, під час наступних хвиль мобілізації кількість осіб, які покликані з резерву в суб’єктах, де спостерігалися хвилювання та протестна динаміка, буде значно меншою, ніж у тих областях, де мобілізацію зустріли покірно. Робіть висновки.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин в Сочи провел официальную часть уговоров Лукашенко, неофициальная часть прошла днем ранее. Основными темами уговоров были признание «референдумов», которые в эти дни проходят на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и признание «новых территорий», после всех формальных процедур, частью Российской Федерации. По этому вопросу, после дискуссии, Лукашенко пообещал обдумать всё дома, но было понятно, что решение будет отрицательным. Основной аргумент Лукашенко звучал как: «Володя, ты же видишь сколько у нас проблем из-за санкций. Ты хочешь, чтобы после признания (оккупированных территорий российскими) санкциями задушили не только тебя, но и меня? Россия большая, ты выкарабкаешься, а мне очень тяжело.» Не помогли в уговорах по этому вопросу и обещания Путина выделить пять миллиардов долларов кредита на погашение издержек для Республики Беларусь. Лукашенко сказал, что кредит жизненно необходим, но попросил Путина не настаивать с признанием. Что касается вопроса о мобилизации в Республике Беларусь, то здесь Лукашенко вообще категорически стал в позу и не хотел даже слушать доводы российского президента. Правда Лукашенко согласился помочь вооружениями с белорусских военных складских запасов и довольно большой срочный заказ должна получить Беларусь на пошив формы для мобилизованных российских военных. Вот в сущности и все договоренности. Правда не обошлось без эксцесса. Во время обеда Лукашенко, в присутствии нескольких человек, задал неожиданный вопрос российскому президенту: «Володя, скажи, а ты сколько жить собираешься?» Ошарашенный Путин спросил к чему этот вопрос, Лукашенко ответил, что бряцание ядерным оружием хорошо, когда это блеф, а если не блеф, то это самоубийство. На это Путин сказал, что пока об этом говорить рано и перевёл тему. В отличии от Путина Лукашенко явно не собирается умирать в ближайшее время ни от онкологии, ни от ядерной катастрофы, у него на будущее большие планы. Уже несколько недель Лукашенко через посредников ведет переговоры с руководством США, Евросоюза и нескольких европейских стран по отдельности. Более того, в этих переговорах наметился серьёзный прогресс и воевать со всем миром ради дружбы с Путиным, Лукашенко явно не намерен. Лукашенко, в разговоре с близким окружением, абсолютно правильно сформулировал позицию Путина старой поговоркой «наш девиз четыре слова- тонешь сам, топи другого». И тут Путину не повезло, Лукашенко- говно, а говно не тонет.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

GENERALL SVR, [9/26/2022 10:28 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин дал распоряжение снизить мобилизационную нагрузку с «проблемных» субъектов РФ и перенести её на «покорные» области. Другими словами, во время следующих волн мобилизации количество человек призванных из резерва в субъектах, где наблюдались волнения и протестная динамика, будет значительно меньше чем в тех областях, где мобилизацию встретили покорно. Делайте выводы.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s