22 September – Kremlin Insider: Members of General Staff appeal to Putin to warn him disaster is ahead. Fears of nuclear war mix with anger over trade of so many Ukrainian fighters for one Ukrainian Oligarch. Putin thinks Medvedchuk can broker a deal.

GENERALL SVR, [9/22/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! In the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation began, as the president likes to say, confusion and vacillation. More than ten people representing the General Staff wrote an appeal to Russian President Vladimir Putin in which they expressed their confidence in the inability to fulfill the goals and tasks of the NWO set by the president. The authors of the appeal argue their position by pointing to a number of objective reasons, in their opinion, among which are the lack of a sufficient number of weapons and the complete lack of motivation of the troops and understanding of the real reasons for conducting a military defense on the territory of Ukraine. Mobilization in circulation is called a “fatal mistake”, which will lead to a huge number of victims, but will not help in achieving the goals. The authors ask Putin to “show wisdom” and solve the problems that prompted the president to announce the start of the NWO at the negotiating table. Also, according to the authors of the report, the continuation of the military confrontation will not only lead to hundreds of thousands of victims among the Russian military, but will also put the world on the brink of a nuclear catastrophe.
This is not the first appeal to the president by representatives of the General Staff, but this appeal clearly shows through the opposition. In the General Staff, the overwhelming majority objectively assessing the capabilities of the Armed Forces of the Russian Federation to resist the Armed Forces of Ukraine equipped with modern Western weapons, they are sure that it is not possible to win this war, even after declaring full mobilization. True, the majority sullenly carry out the will of the Supreme Commander-in-Chief, and only a few people have the courage to express a position that runs counter to the position of the president. And everyone, without exception, understands that Putin, by burning bridges, leads to a nuclear war.
Putin left the appeal unanswered.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

GENERALL SVR, [9/22/2022 9:45 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Many are at a loss as to why Putin traded Ukrainian citizen Viktor Medvedchuk for Ukrainian citizens “Azov”, and even on such unfavorable terms, with the risk of causing a negative reaction in the Russian “patriotic” segment. Firstly, Putin did not care about the opinion of home-grown “patriots”. Secondly, Putin still has not parted with the desire to end the war at the negotiating table and he needs Medvedchuk as a negotiator. According to Putin, Medvedchuk knows the Ukrainian elites, and despite his “bad” image, some of the Ukrainian elites treat him with sympathy, and it is Medvedchuk, according to the Russian president, who can convey to the Ukrainian leadership the main compromises on which Putin is ready to end the war. Medvedchuk’s exchange rate only tells how much Putin wants to negotiate.

GENERALL SVR, [9/22/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! У Генеральному штабі Збройних сил РФ почалися, як любить говорити президент, розбрід та хитання. Понад десять осіб, які представляють Генштаб, написали звернення до президента Росії Володимира Путіна, в якому висловили впевненість у відсутності можливості виконати поставлені президентом цілі та завдання СВО. Автори звернення аргументують свою позицію, вказуючи на цілу низку об’єктивних, на їхню думку причин, серед яких відсутність достатньої кількості озброєнь та повна відсутність мотивації військ та розуміння реальних причин проведення СВО на території України. Мобілізація у зверненні названа «фатальною помилкою», яка призведе до величезної кількості жертв, але не допоможе досягти цілей. Автори просять Путіна «проявити мудрість» і вирішити проблеми, які спонукали президента оголосити про початок СВО за столом переговорів. Також, на думку авторів доповіді, продовження військового протистояння призведе не лише до сотень тисяч жертв серед російських військових, а й поставить мир на межу ядерної катастрофи.
Це не перше звернення до президента представників Генерального штабу, але у цьому зверненні явно проступає фронда. У Генштабі переважна більшість об’єктивно оцінюючи можливості Збройних сил РФ протистояти оснащеним сучасними західними озброєннями ЗСУ, впевнені, що здобути перемогу в цій війні неможливо, навіть оголосивши повну мобілізацію. Щоправда, більшість похмуро виконують волю Верховного головнокомандувача і лише кілька людей має сміливість висловити позицію, що йде в розріз з позицією президента. І всі без винятку розуміють, що Путін, спалюючи мости, веде до ядерної війни.
Путін залишив звернення без відповіді.

GENERALL SVR, [9/22/2022 9:45 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Багато хто губиться у здогадах навіщо Путін виміняв громадянина України Віктора Медведчука на громадян України “азовців”, та ще й на таких невигідних умовах, з ризиком викликати негативну реакцію в російському “патріотичному” сегменті. По-перше, на думку доморощених “патріотів” Путін начхати хотів. По-друге, Путін досі не розлучився з бажанням закінчити війну за столом переговорів, і Медведчук йому потрібен як переговорник. На думку Путіна, Медведчук знає українські еліти і, незважаючи на його “зашкварний” імідж, частина українських еліт ставиться до нього зі співчуттям і саме Медведчук, на думку російського президента, може донести до українського керівництва основні компроміси на яких Путін готовий закінчити війну. Обмінний курс Медведчука говорить лише про те, як сильно Путін хоче домовитися.

Russian

GENERALL SVR, [9/22/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! В Генеральном штабе Вооруженных сил РФ начались, как любит говорить президент, разброд и шатание. Более десяти человек, представляющих Генштаб, написали обращение к президенту России Владимиру Путину в котором высказали уверенность в отсутствии возможности выполнить поставленные президентом цели и задачи СВО. Авторы обращения аргументируют свою позицию указывая на целый ряд объективных, по их мнению причин, среди которых отсутствие достаточного количества вооружений и полное отсутствие мотивации войск и понимания реальных причин проведения СВО на территории Украины. Мобилизация в обращении названа «фатальной ошибкой», которая приведет к огромному количеству жертв, но не поможет в достижении целей. Авторы просят Путина «проявить мудрость» и решить проблемы побудившие президента объявить о начале СВО за столом переговоров. Также, по мнению авторов доклада, продолжение военного противостояния приведет не только к сотням тысяч жертв среди российских военных, но и поставит мир на грань ядерной катастрофы.
Это уже не первое обращение к президенту представителей Генерального штаба, но в этом обращении явно проступает фронда. В Генштабе подавляющее большинство объективно оценивая возможности Вооруженных сил РФ противостоять оснащенным современными западными вооружениями ВСУ, уверены, что одержать победу в этой войне не возможно, даже объявив полную мобилизацию. Правда большинство угрюмо выполняют волю Верховного главнокомандующего и лишь несколько человек имеет смелость высказать позицию, идущую в разрез с позицией президента. И все без исключения понимают, что Путин сжигая мосты ведёт к ядерной войне.
Путин оставил обращение без ответа.

GENERALL SVR, [9/22/2022 9:45 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Многие теряются в догадках зачем Путин выменял гражданина Украины Виктора Медведчука на граждан Украины “азовцев”, да ещё на таких невыгодных условиях, с риском вызвать негативную реакцию в российском “патриотическом” сегменте. Во-первых, на мнение доморощенных “патриотов” Путин плевать хотел. Во-вторых, Путин до сих пор не расстался с желанием закончить войну за столом переговоров и Медведчук ему нужен как переговорщик. По мнению Путина Медведчук знает украинские элиты и несмотря на его “зашкварный” имидж часть украинских элит относится к нему с сочувствием и именно Медведчук, по мнению российского президента, может донести до украинского руководства основные компромиссы на которых Путин готов закончить войну. Обменный курс Медведчука говорит только о том как сильно Путин хочет договориться.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s