15 September – Kremlin Insider: SCO Summit ends along with Russia role as a world or even a regional leader.

Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin takes part in the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Uzbekistan. Yesterday dotted almost all i’s. According to the reaction of the majority of heads of state participating in the summit, it is absolutely clear that the center of attraction and power in the organization is China represented by Xi Jinping.
Putin, and with him Russia, are on the periphery of the real agenda of the summit. The fact that Putin was not met at the plane by the President of Uzbekistan, who preferred to meet Xi Jinping, speaks volumes. The long-awaited meeting for Putin with the Chinese leader ended in nothing at all. Putin complained a lot to Xi Jinping about his difficult fate and numerous problems, blaming “common enemies” for all the sins, but apart from the usual words of sympathy and understanding, he received absolutely nothing in return.
Despite the strained smile and encouraging words of Lavrov, there will be no changes for the “better” in Russian-Chinese relations in the near future. China will not help in any way beyond what is currently available, and even that is in question. The culmination of the communication between Putin and Xi Jinping on the sidelines of the summit was the question of the Chinese leader to Putin: “Is the Russian president sure that all the goals he set for a special military operation on the territory of Ukraine will be achieved?”, and when Putin answered in the affirmative, Xi Jinping smiled and with disbelief shook his head.
Already by the end of yesterday, we can say with confidence that the CSTO project has been given a big cross, and the architecture of the security system of the “Central Asian region” will be formed on the terms that China and possibly, under certain conditions, Turkey will offer. Turkey is becoming the main player and center of power and influence in the Caucasus with the prospect of balancing China’s influence in Central Asia. Russia is considered exclusively as a “raw material appendage”. Putin has lost everything. Even Lukashenka shamelessly begs Aliyev and Erdogan for money in Putin’s presence.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін бере участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що проходить в Узбекистані. Вчорашній день розставив майже всі крапки над i. За реакцією більшості глав держав, які беруть участь у саміті, абсолютно зрозуміло, що центром тяжіння та сили в організації є Китай в особі Сі Цзіньпіна.
Путін, а разом із ним і Росія перебувають на периферії реального порядку денного саміту. Вже те, що Путіна у літака не зустрів президент Узбекистану, який віддав перевагу зустрічі Сі Цзіньпіна говорить багато про що. Довгоочікувана для Путіна зустріч із китайським лідером взагалі закінчилася нічим. Путін багато скаржився Сі Цзіньпіну на свою нелегку долю і численні проблеми, звинувачуючи у всіх гріхах «спільних ворогів», але крім чергових слів співчуття і розуміння нічого зовсім не отримав у відповідь.
Не дивлячись на натягнуту усмішку і слова Лаврова, які підбадьорюють, жодних змін у «кращий бік» у російсько-китайських відносинах найближчим часом не буде. Китай нічим не допоможе понад те, що є на сьогоднішній день, та й то під питанням. Кульмінацією спілкування Путіна і Сі Цзіньпіна на полях саміту стало питання лідера Китаю Путіну: «Чи впевнений російський президент, що всі цілі, поставлені ним перед спеціальною військовою операцією на території України, будуть досягнуті?», і коли Путін відповів ствердно, Сі Цзіньпін усміхнувся і з недовірою похитав головою.
Вже за підсумками вчорашнього дня з упевненістю можна сказати, що на проекті ОДКБ поставлено великий хрест, а архітектура системи безпеки «Середньоазіатського регіону» буде сформована на умовах, які запропонує Китай і, можливо, за певних умов Туреччина. Туреччина стає основним гравцем та центром сили та впливу на Кавказі з перспективами врівноважити вплив Китаю в Середній Азії. Росія розглядається виключно як «сировинний придаток». Путін програв усе. Навіть Лукашенко безсоромно клянчить гроші в Алієва та Ердогана у присутності Путіна.

Russian

Владимир Путин принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Узбекистане. Вчерашний день расставил практически все точки над i. По реакции большинства глав государств, принимающих участие в саммите, абсолютно понятно, что центром притяжения и силы в организации является Китай в лице Си Цзиньпина.
Путин, а вместе с ним и Россия находятся на периферии реальной повестки саммита. Уже то, что Путина у самолёта не встретил президент Узбекистана, который предпочел встречу Си Цзиньпина говорит о многом. Долгожданная для Путина встреча с китайским лидером вообще закончилась ничем. Путин много жаловался Си Цзиньпину на свою нелегкую судьбу и многочисленные проблемы, обвиняя во всех грехах «общих врагов», но кроме дежурных слов сочувствия и понимания ничего ровным счетом в ответ не получил.
Не смотря на натянутую улыбку и ободряющие слова Лаврова никаких изменений в «лучшую сторону» в российско-китайских отношениях в ближайшее время не будет. Китай ничем не поможет сверх того, что есть на сегодняшний день, да и то под вопросом. Кульминацией общения Путина и Си Цзиньпина на полях саммита стал вопрос лидера Китая Путину : «уверен ли российский президент, что все цели поставленные им перед специальной военной операцией на территории Украины будут достигнуты?», и когда Путин ответил утвердительно, Си Цзиньпин улыбнулся и с недоверием покачал головой.
Уже по итогам вчерашнего дня с уверенностью можно сказать, что на проекте ОДКБ поставлен большой крест, а архитектура системы безопасности «Среднеазиатского региона» будет сформирована на условиях, которые предложит Китай и возможно, при определенных условиях, Турция. Турция становится основным игроком и центром силы и влияния на Кавказе с перспективами уравновесить влияние Китая в Средней Азии. Россия рассматривается исключительно как «сырьевой придаток». Путин проиграл всё. Даже Лукашенко беззастенчиво клянчит деньги у Алиева и Эрдогана в присутствии Путина.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s