14 September – Kremlin Insider: Putin decides on “partial” mobilization including martial law in some regions but FSB director Bortnikov and Security Council Director Nikolai Patrushev are not on board.

Dear subscribers and guests of the channel! The decision of Russian President Vladimir Putin to announce a partial mobilization, which he announced yesterday during a meeting, is a kind of “Schrödinger’s cat”, which is both alive and dead at the same time. Yesterday, Russian President Vladimir Putin held a meeting via videoconference with representatives of the leadership of the military and power blocs with the participation of Secretary of the Russian Security Council Nikolai Patrushev. During the meeting, Putin announced that he had decided (!) to announce a partial mobilization and demanded that the leadership of the power and military blocs ensure its implementation.
Putin said that next Monday, September 19, he was officially going to declare partial mobilization and martial law in seven subjects (Bryansk, Kursk, Belgorod, Voronezh, Rostov, Kaliningrad regions and Crimea). But the discussion of preparations for the implementation of the president’s decisions stalled almost immediately. FSB director Alexander Bortnikov was the first to take the floor and spoke out categorically against both the decision taken and voiced by the president and against the participation of his service in the preparation and provision of these events, pointing out that to ensure even partial mobilization with the participation of the FSB forces today is impossible.
Further, Bortnikov spoke out categorically against increasing the number of PMC troops, expressing confidence that it would be almost impossible to stabilize the situation in the country in the event of unrest involving PMC forces, if any, which is more than likely to be practically impossible. And in this matter, Bortnikov was supported by Patrushev. Patrushev proposed not to involve the FSB in the mobilization of forces, limiting himself to the help of the Ministry of Internal Affairs and the National Guard.
But by the beginning of Patrushev’s speech, Putin no longer had the mood that at the beginning of the meeting, and Bortnikov’s speech plunged the president into despondency and, having listened to Patrushev, he closed the meeting without reacting to what was said. Whether Putin will leave his decisions in force or change his mind, we will see on Monday, but the fact that there is no common position with the president in the power bloc is already obvious.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Володимир Путін провів нараду у режимі відеоконференції з представниками керівництва військового та силового блоків за участю секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева. Під час наради Путін оголосив, що ухвалив (!) рішення оголосити часткову мобілізацію і зажадав від керівництва силового та військового блоків забезпечити її проведення.
Путін заявив, що найближчого понеділка, 19 вересня, офіційно збирається оголосити часткову мобілізацію та військовий стан у семи суб’єктах (Брянській, Курській, Білгородській, Воронезькій, Ростовській, Калінінградській областях та в Криму). Але обговорення підготовки реалізації рішень президента забуксувало буквально одразу. Першим слово взяв директор ФСБ Олександр Бортніков і висловився категорично проти як самого рішення, прийнятого та озвученого президентом, так і проти участі його служби у підготовці та забезпеченні цих заходів, вказавши, що забезпечити проведення навіть часткової мобілізації за участю сил ФСБ на сьогоднішній день є. неможливим.
Далі Бортников висловився категорично проти збільшення кількості військ ЧВК, висловивши впевненість у тому, що стабілізувати ситуацію в країні у разі заворушень за участю сил ЧВК, якщо такі виникнуть, що більш ніж імовірно, практично неможливо. І в цьому питанні Бортнікова підтримав Патрушев. Патрушев запропонував не залучати до проведення мобілізації сил ФСБ, обмежившись допомогою МВС та Росгвардії.
Але до початку промови Патрушева Путін уже не мав того настрою, що на початку наради, а мова Бортнікова занурила президента в зневіру і дослухавши Патрушева він закрив нараду, так і не відреагувавши на сказане. Залишить Путін у силі свої рішення або поміняє свою думку, побачимо вже у понеділок, але те, що спільної позиції з президентом у силовому блоці немає й близько, це вже очевидно.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Решение президента России Владимира Путина объявить частичную мобилизацию, которое он вчера объявил во время совещания, это своего рода «кот Шрёдингера», который и жив и мертв одновременно. Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с представителями руководства военного и силового блоков при участии секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Во время совещания Путин объявил, что принял (!) решение объявить частичную мобилизацию и потребовал от руководства силового и военного блоков обеспечить её проведение.
Путин заявил, что в ближайший понедельник, 19 сентября, официально собирается объявить частичную мобилизацию и военное положение в семи субъектах (Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Калининградской областях и в Крыму). Но обсуждение подготовки реализации решений президента забуксовало буквально сразу. Первым слово взял директор ФСБ Александр Бортников и высказался категорически против, как самого решения, принятого и озвученного президентом, так и против участия его службы в подготовке и обеспечении этих мероприятий, указав, что обеспечить проведение даже частичной мобилизации при участии сил ФСБ на сегодняшний день является невозможным.
Далее Бортников высказался категорически против увеличения количества войск ЧВК, высказав уверенность в том, что стабилизировать ситуацию в стране в случае волнений с участием сил ЧВК, если таковые возникнут, что более чем вероятно, будет практически невозможно. И в этом вопросе Бортникова поддержал Патрушев. Патрушев предложил не привлекать к проведению мобилизации сил ФСБ, ограничившись помощью МВД и Росгвардии.
Но к началу речи Патрушева Путин уже не имел того настроя, что в начале совещания, а речь Бортникова погрузила президента в уныние и дослушав Патрушева он закрыл совещание, так и не отреагировав на сказанное. Оставит Путин в силе свои решения или поменяет свое мнение, увидим уже в понедельник, но то что общей позиции с президентом в силовом блоке нет и в помине, это уже очевидно.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s