31 August – Kremlin Insider: Putin gets report on concerns over Russia’s convict army.

Dear subscribers and guests of the channel! The other day, Russian President Vladimir Putin was presented with an analytical report on the situation with the involvement of convicted citizens of the Russian Federation in a special military operation. The authors of the report point to problems that are not noticeable at first glance, but can have a significant impact on those sectors of the front where prisoners will be involved or are already involved. According to the analysis, of the convicts already involved in the special military operation, at least forty percent are representatives of the caste of the so-called “lowered”, the lowest level in the informal hierarchy among prisoners, about twenty percent are the so-called “activists” (prisoners who cooperate and carry out will of the administration), about thirty percent of the “muzhiks” and a little less than ten percent of the “thieves”. It is noted that it is the so-called “lowered” who make contact with recruiters with the greatest desire, as they are ready to exchange the “hellish” conditions of detention for a chance to get out, albeit in an extreme, but morally more loyal atmosphere. This creates several problems at once. Firstly, having armed themselves and finding themselves in war conditions, many may want to take revenge on their offenders in the “zone” and here not only the “thieves”, but also the “active” are under attack. The “thieves”, for their part, will have every opportunity to get even with the “assets”, plus a great chance of being transferred inside the prison way of life to military life with a loss of discipline. Secondly, due to the mobilization of the so-called “lowered” and “active” in the zones, a sharp shortage of people from this caste may appear, which will lead to “lawlessness” and is fraught with a loss of control over the situation by the administration.
The President, having read the report, handed it over to the leadership of the FSB, which control the activities of PMCs. The FSB enthusiastically read the report and, with undisguised malice, recommended the leadership of the PMC to create separate “Cock battalions”, calling Yevgeny Prigozhin, who personally, as a PR move, recruited people in one of the colonies, “Cock’s dad.” FSB Director Alexander Bortnikov said at a meeting that when the second army of the world, after six months of war, is forced to recruit “roosters” from Russian colonies to participate in hostilities on the territory of another country, this is not an army, but a shame. Here the Supreme would have to think, but not before.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Днями президенту Росії Володимиру Путіну було представлено аналітичну доповідь про ситуацію із залученням до участі у спеціальній військовій операції засуджених громадян РФ. Автори доповіді вказують на проблеми, які з першого погляду не помітні, але можуть істотно вплинути на ті ділянки фронту, де будуть задіяні або вже задіяні ув’язнені. Згідно з аналізом, із уже залучених до участі у спеціальній військовій операції засуджених не менше сорока відсотків, це представники касти так званих “опущених”, нижчого ступеня в неформальній ієрархії серед ув’язнених, приблизно двадцять відсотків так звані “активісти” (в’язні, які співпрацюють та виконують волю адміністрації), ще близько тридцяти відсотків “мужиків” і трохи менше десяти відсотків “блатних”. Зазначається, що саме так звані “опущені” йдуть на контакт з вербувальниками з найбільшим бажанням, тому що готові проміняти “пекельні” умови утримання ув’язнення на шанс вибратися, хоч і в екстремальну, але в моральному плані лояльнішу атмосферу. Це створює одразу кілька проблем. По-перше, озброївшись і опинившись в умовах війни, багато хто може захотіти помститися своїм кривдникам по “зоні” і тут під ударом не тільки “блатні”, а й “актив”. “Блатні” зі свого боку матимуть усі можливості поквитатися з “активом”, плюс великий шанс перенесення всередині тюремного устрою у військовий побут із втратою дисципліни. По-друге, через мобілізацію так званих “опущених” і “активу” в зонах може з’явитися різка нестача людей з цієї касти, що призведе до “свавілля” і може призвести до втрати контролю адміністрацією над ситуацією.
Президент ознайомившись із доповіддю, передав його керівництву ФСБ, які здійснюють контроль діяльності ПВК. У ФСБ з ентузіазмом ознайомилися з доповіддю і з неприхованим єхидством рекомендували керівництву ПВК створювати окремі “Півнячі батальйони”, називаючи Євгена Пригожина, який особисто, як PR ходу, вербував людей в одній з колоній, “Півнячий тато”. Директор ФСБ Олександр Бортніков на нараді сказав, що коли друга армія світу через півроку війни змушена залучати для участі у бойових діях на території іншої країни “півнів” із російських колоній, це не армія, а ганьба. Тут би верховному замислитись, та не до цього.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! На днях президенту России Владимиру Путину был представлен аналитический доклад о ситуации с привлечением к участию в специальной военной операции осужденных граждан РФ. Авторы доклада указывают на проблемы, которые с первого взгляда не заметны, но могут оказать существенное влияние на тех участках фронта, где будут задействованы или уже задействованы заключенные. Согласно анализу, из уже привлеченных к участию в специальной военной операции осужденных не менее сорока процентов, это представители касты так называемых “опущенных”, низшей ступени в неформальной иерархии среди заключённых, примерно двадцать процентов так называемые “активисты”(заключенные, которые сотрудничают и выполняют волю администрации), ещё около тридцати процентов “мужиков” и чуть менее десяти процентов “блатных”. Отмечается, что именно так называемые “опущенные” идут на контакт с вербовщиками с наибольшим желанием, так как готовы променять “адские” условия содержания в заключении на шанс выбраться, хоть и в экстремальную, но в моральном плане более лояльную атмосферу. Это создает сразу несколько проблем. Во-первых, вооружившись и оказавшись в условиях войны многие могут захотеть отомстить своим обидчикам по “зоне” и здесь под ударом не только “блатные”, но и “актив”. “Блатные” со своей стороны будут иметь все возможности поквитаться с “активом”, плюс большой шанс переноса внутри тюремного уклада в воинский быт с потерей дисциплины. Во-вторых, из-за мобилизации так называемых “опущенных” и “актива” в зонах может появиться резкая нехватка людей из этой касты, что приведёт к “беспределу” и чревато потерей контроля администрацией над ситуацией.
Президент ознакомившись с докладом передал его руководству ФСБ, которые осуществляют контроль деятельности ЧВК. В ФСБ с энтузиазмом ознакомились с докладом и с нескрываемым ехидством рекомендовали руководству ЧВК создавать отдельные “Петушиные батальоны”, называя Евгения Пригожина, который лично, в качестве PR хода, вербовал людей в одной из колоний, “Петушиным папой”. Директор ФСБ Александр Бортников на совещании сказал, что когда вторая армия мира спустя полгода войны вынуждена привлекать для участия в боевых действиях на территории другой страны “петухов” с российских колоний, это не армия, а позор. Тут бы верховному задуматься, да не до этого.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s