1 September – Kremlin Insider: Remembering Gorbachev failed coup while elites ponder life after Putin with the crown going to prince Patrushev.

Dear subscribers and guests of the channel! Former Soviet President Mikhail Gorbachev died recently. Since the death of the first and last president of the USSR, there has been much debate about the assessment of his personality and his deeds. Many, quite rightly, comparing Putin and Gorbachev come to the conclusion that these are two absolute antipodes. Given that Putin is Gorbachev’s antagonist, the key event in Gorbachev’s fate, which was actually the final point in his rule of the country, the State Emergency Committee, is almost inevitable for Putin.
Even today, part of the power elite considers Putin a weakling and a slobber who, with his indecisiveness, “merges” the country. So far, this is a small and not the most influential part in the leadership of the power bloc, but these people are not far from the idea of ​​intercepting power if they consider that the situation is catastrophic for them. It is no secret that Secretary of the Security Council of the Russian Federation Nikolai Patrushev enjoys unconditional authority and trust in the main part of the power bloc in Russia. He actually oversees all power structures in the country and feels, like no one else, the mood in the elites. Patrushev does not have presidential ambitions, but in a certain scenario he can become, even informally, at the head of a “palace coup”, promoting his man (Patrushev’s eldest son Dmitry is a priority) to the post of head of state. Putin understands this very well, and that is why he pretends that Dmitry Patrushev personally suits him as a successor.
In this way, the president keeps Nikolai Patrushev at a controlled close distance with his promises. Moreover, in order to prevent behind-the-scenes negotiations behind his back, Putin himself suggested to Patrushev that negotiations be held through intermediaries with representatives of Western governments on non-interference in the transit, which is scheduled to begin at the end of this year.
The only thing is that Putin is not informed about all the nuances of these negotiations, which have been going on with varying intensity for about two months now, but the president believes that this is enough for Patrushev to refuse attempts to seize power by force, but in vain. Firstly, Patrushev over the years has learned to understand what Putin is doing and for what purpose, and secondly, he understands that the president’s refusal to launch transit this year triggers such political turbulence next year that Russia has not yet known, and under these conditions, it will be incomparably more difficult to intercept and then retain power. Behind Patrushev is a team of security officials, that is, the same collective “GKChP” of a new kind.
But one must also understand what Patrushev is ready to do in order to put his son at the head of the country. Now, through intermediaries, he offers the Western elites for non-interference in the transit process, in which his son will lead the country, the end of the war with the rejection of part of the occupied territories, putting forward one condition in fact – to leave Crimea part of the territory of Russia. Of course, Patrushev will not fulfill his obligations, because after the transit he will have to keep the existing system of power in the country, and the system is already in a state where it cannot exist without internal repression and external aggression. Patrushev under Putin, like the GKChP under Gorbachev, will collapse, only it will take longer and it will be much more bloody and destructive for the country.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Днями помер колишній президент СРСР Михайло Горбачов. З того часу, як стало відомо про смерть першого та останнього президента СРСР, ведеться багато суперечок про оцінку його особи та його діянь. Багато, цілком обґрунтовано, порівнюючи Путіна і Горбачова приходять до думки, що це два абсолютні антиподи. При тому, що Путін антагоніст Горбачова, ключова подія в долі Горбачова, яка стала фактично фінальною точкою в його правлінні країною, ГКЧП практично неминуче чекає і Путін.
Вже сьогодні частина силової еліти вважає Путіна слабаком та слинцем, який своєю нерішучістю “зливає” країну. Поки що це невелика і не найвпливовіша частина у керівництві силового блоку, але ці люди не далекі від думки про перехоплення влади, якщо вважатимуть, що ситуація для них катастрофічна. Не секрет, що безумовним авторитетом і довірою основної частини силового блоку Росії користується секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев. Він фактично займається всіма силовими структурами в країні і відчуває, як ніхто інший настрої в елітах. Патрушев не має президентських амбіцій, але за певного розкладу може стати, хай навіть неформально на чолі “палацового перевороту”, просуваючи свою людину (у пріоритеті старший син Патрушева Дмитро) на пост глави держави. Це чудово розуміє і Путін і саме тому вдає, що його особисто як наступник Дмитро Патрушев цілком влаштовує.
Таким чином президент тримає своїми обіцянками Миколу Патрушева на контрольованій відстані. Більше того, щоб не допустити закулісних переговорів за спиною, Путін сам запропонував Патрушеву провести через посередників переговори з представниками західних урядів про невтручання в транзит, початок якого планується на кінець цього року.
Єдине, Путіну не повідомляють про всі нюанси цих переговорів, які йдуть із різною інтенсивністю вже близько двох місяців, але президент вважає, що й цього достатньо для відмови Патрушева від спроб насильницького перехоплення влади, а марно. По-перше, Патрушев за довгі роки навчився розуміти, що і з якою метою робить Путін, а по-друге, він розуміє, що відмова президента від запуску транзиту цього року запускає таку політичну турбулентність наступного року, яку Росія ще не знала, і у цих умовах перехопити і після утримати владу буде незрівнянно складніше. За Патрушевим колектив силовиків, тобто той самий колективний “ГКЧП” нового розливу.
Але треба розуміти і те, на що готовий Патрушев для того, щоб поставити сина на чолі країни. Зараз, через посередників він пропонує західним елітам за невтручання у процес транзиту, за якого його син очолить країну, закінчення війни з відмовою від частини окупованих територій, висуваючи фактично одну умову – залишити Крим частиною території Росії. Звичайно Патрушев не виконуватиме взятих на себе зобов’язань, тому що після транзиту він має утримати існуючу систему влади в країні, а система вже перебуває в тому стані, коли без внутрішніх репресій та зовнішньої агресії вона існувати не може. Патрушева за Путіна, як і ГКЧП за Горбачова чекає крах, ось тільки часу буде потрібно довше і він буде набагато кривавішим і руйнівнішим для країни.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! На днях умер бывший президент СССР Михаил Горбачев. С того времени, как стало известно о смерти первого и последнего президента СССР, ведется много споров об оценке его личности и его деяний. Многие, вполне обоснованно, сравнивая Путина и Горбачева приходят к мнению, что это два абсолютных антипода. При том, что Путин антагонист Горбачева, ключевое событие в судьбе Горбачева, которое стало фактически финальной точкой в его правлении страной, ГКЧП, практически неизбежно предстоит и Путину.
Уже сегодня часть силовой элиты считает Путина слабаком и слюнтяем, который своей нерешительностью “сливает” страну. Пока это небольшая и не самая влиятельная часть в руководстве силового блока, но эти люди не далеки от мысли о перехвате власти если посчитают, что ситуация для них катастрофическая. Не секрет, что безусловным авторитетом и доверием основной части силового блока в России пользуется секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Он фактически курирует все силовые структуры в стране и чувствует, как никто другой настроения в элитах. Патрушев не имеет президентских амбиций, но при определенном раскладе может стать, пусть даже неформально во главе “дворцового переворота”, продвигая своего человека (в приоритете старший сын Патрушева Дмитрий) на пост главы государства. Это прекрасно понимает и Путин и именно поэтому делает вид, что его лично как преемник Дмитрий Патрушев вполне устраивает.
Таким образом президент держит своими обещаниями Николая Патрушева на контролируемо близком расстоянии. Более того, чтобы не допустить закулисных переговоров у себя за спиной, Путин сам предложил Патрушеву провести через посредников переговоры с представителями западных правительств о невмешательстве в транзит, начало которого планируется на конец этого года.
Единственное, Путину не докладывают о всех нюансах этих переговоров, которые идут с разной интенсивностью уже около двух месяцев, но президент считает, что и этого достаточно для отказа Патрушева от попыток насильственного перехвата власти, а напрасно. Во-первых, Патрушев за долгие годы научился понимать, что и с какой целью делает Путин, а во-вторых, он понимает, отказ президента от запуска транзита в этом году запускает такую политическую турбулентность в следующем году, которую Россия ещё не знала, и в этих условиях перехватить и после удержать власть будет несравнимо труднее. За Патрушевым коллектив силовиков, то есть тот же коллективный “ГКЧП” нового разлива.
Но надо понимать и то, на что готов Патрушев для того, чтобы поставить сына во главе страны. Сейчас, через посредников он предлагает западным элитам за невмешательство в процесс транзита, при котором его сын возглавит страну, окончание войны с отказом от части оккупированных территорий, выдвигая фактически одно условие – оставить Крым частью территории России. Конечно Патрушев не будет выполнять взятых на себя обязательств, потому что после транзита ему предстоит удержать существующую систему власти в стране, а система уже находится в том состоянии, когда без внутренних репрессий и внешней агрессии она существовать не может. Патрушева при Путине, как и ГКЧП при Горбачеве ожидает крах, вот только времени потребуется дольше и он будет гораздо более кровавым и разрушительным для страны.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s