23 August – Kremlin Insider: Putin calls out Patrushev and Bornikov and people involved in deceiving him about the death of Darya Dugin intended to force is hand in Ukraine.

Dear subscribers and guests of the channel! On Monday, Russian President Vladimir Putin held an operational meeting via videoconference with Secretary of the Security Council of the Russian Federation Nikolai Patrushev, FSB Director Alexander Bortnikov, the head of one of the FSB services and two other people who are directly related to the FSB with general ranks.

Putin started the meeting in a non-trivial way, instead of greeting by asking the question: “Do I look like a rabbit?” At the same time, the president demanded that each of the meeting participants answer this seemingly rhetorical question. After the poll participants spoke in a negative way, Putin asked: “So why did you decide that I can be bred?” The fact is that a few hours before Putin convened a meeting, he was informed that he had become the object of manipulation organized by several people in the leadership of the FSB, who, in fact, were invited to the meeting, and acted with the knowledge of Security Council Secretary Nikolai Patrushev.
Putin was provided with detailed information about the preparation by the FSB of the assassination attempt on Darya Dugin, an explanation of the role of Alexander Dugin in initiating the assassination attempt and offering a “sacred sacrifice” in the form of his own daughter, and who in the leadership of the FSB made the decision and took part in the attempt to manipulate the president’s opinion and an attempt to provoke Putin into making fateful decisions.

Putin, to put it mildly, does not like to be manipulated and tries to avoid it in every possible way, but even more he does not like people who try to manipulate him. Further, the participants of the meeting tried to speak out in an exculpatory manner, but the president did not particularly listen to anyone and, having uttered several sentences, including mostly obscene language addressed to those present, ended the meeting.

After the meeting, several more people connected to the president via video link, as a result, the First Deputy Head of the Presidential Administration of the Russian Federation, Sergei Kiriyenko, ordered to recommend to everyone who wants to be in good standing with the president not to take part in the funeral ceremony of Daria Dugina.

Explanations were not attached to the recommendation, but the context is such that condolences are officially brought, recognition of merits is witnessed, and then, this is not of interest to the president and should not be of interest to others. Moreover, Putin canceled or postponed some of the actions already planned for the near future aimed at escalating the military conflict in Ukraine. Relations with Patrushev and Bortnikov have cooled, and this is an understatement, although communication in the format of meetings continues.

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! У понеділок президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду в режимі відеоконференції з секретарем Ради Безпеки РФ Миколою Патрушевим, директором ФСБ Олександром Бортниковим, керівником однієї зі служб ФСБ та ще двома людьми, які безпосередньо стосуються ФСБ з генеральськими званнями.

Путін почав нараду нетривіально, замість вітання поставивши запитання: “Я схожий на кролика?” При цьому президент вимагає відповісти кожного з учасників наради на це здавалося б риторичне питання. Після того, як учасники опитування висловилися в негативній формі, Путін запитав: “То чому ви вирішили, що мене можна розводити?” Справа в тому, що за кілька годин до того, як Путін скликав нараду, йому доповіли, що він став об’єктом маніпуляцій, організованої кількома людьми в керівництві ФСБ, які власне і були запрошені на нараду, і діяли з відома секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева.
Путіну надали детальну інформацію підготовки співробітниками ФСБ замаху на Дарину Дугіну, пояснення ролі Олександра Дугіна в ініціюванні замаху та принесення “сокральної жертви” у вигляді власної доньки, а також хто в керівництві ФСБ приймав рішення та участь у спробі маніпуляції думкою президента та спробі спровокувати ухвалення доленосних рішень.

Путін м’яко сказати дуже не любить бути об’єктом маніпуляцій і всіляко намагається цього уникнути, але ще більше не любить людей, які намагаються їм маніпулювати. Далі, учасники наради спробували висловитися в виправдувальній манері, але президент особливо вже нікого не слухав і промовивши кілька пропозицій, що включають в основному нецензурну лексику на адресу присутніх, завершив нараду.

Після наради до президента з відеозв’язку підключали ще кілька осіб, у результаті перший заступник Керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко дав розпорядження рекомендувати всім, хто хоче бути на доброму рахунку у президента, не брати участь у церемонії похорону Дар’ї Дугіної.

Пояснення до рекомендації не додавалися, але контекст такий, що офіційно співчуття принесено, визнання заслуг засвідчено, а далі це президента не цікавить та інших не має цікавити. Більше того, Путін скасував або переніс частину вже запланованих найближчим часом дій, спрямованих на ескалацію у воєнному конфлікті на території України. Відносини з Патрушевим і Бортниковим охолонули і це слабо сказано, хоча спілкування у форматі нарад продовжується.

Russian

России Владимир Путин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым, руководителем одной из служб ФСБ и ещё двумя людьми, имеющими непосредственное отношение к ФСБ с генеральскими званиями.

Путин начал совещание нетривиально, вместо приветствия задав вопрос: “Я похож на кролика?” При этом президент потребовал ответить каждого из участников совещания на этот казалось бы риторический вопрос. После того как участники опроса высказались в отрицательной форме Путин спросил: “Так почему вы решили, что меня можно разводить?” Дело в том, что за несколько часов до того как Путин созвал совещание ему доложили, что он стал объектом манипуляций, организованной несколькими людьми в руководстве ФСБ, которые собственно и были приглашены на совещание, и действовали с ведома секретаря Совбеза Николая Патрушева.
Путину предоставили детальную информацию подготовки сотрудниками ФСБ покушения на Дарью Дугину, объяснение роли Александра Дугина в инициировании покушения и приношения “сокральной жертвы” в виде собственной дочери, а также кто в руководстве ФСБ принимал решение и участие в попытке манипуляции мнением президента и попытке спровоцировать Путина на принятие судьбоносных решений.

Путин мягко сказать очень не любит быть объектом манипуляций и всячески пытается этого избежать, но ещё больше он не любит людей, которые пытаются им манипулировать. Далее, участники совещания попытались высказаться в оправдательной манере, но президент особо уже никого не слушал и произнеся несколько предложений, включающих в себя в основном нецензурную лексику в адрес присутствующих, завершил совещание.

После совещания, к президенту по видеосвязи подключали ещё несколько человек, в итоге, первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, дал распоряжение рекомендовать всем, кто хочет быть на хорошем счету у президента, не принимать участие в церемонии похорон Дарьи Дугиной.

Объяснения к рекомендации не прилагались, но контекст такой, что официально соболезнования принесены, признание заслуг засвидетельствовано, а дальше, это президента не интересует и других интересовать не должно. Более того, Путин отменил или перенес часть уже запланированных на ближайшее время действий, направленных на эскалацию в военном конфликте на территории Украины. Отношения с Патрушевым и Бортниковым охладели и это слабо сказано, хотя общение в формате совещаний продолжается.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s