22 August – Kremlin Insider: Putin receives report of Dugin’s daughter’s murder pitched as Western payback for the Skirpals attack. Elite start to worry when Putin adds security for his own children.

Dear subscribers and guests of the channel! The murder of the daughter of Alexander Dugin was presented to Russian President Vladimir Putin precisely as a special operation by Western intelligence services “in order to avenge the failed poisoning of Alexei Navalny and the Skripals.” The Skripals are a separate topic in the report to the President, which states that “British intelligence agencies are still reflecting on the assassination attempt on the Skripals in Salisbury.

Particular emphasis in the report for Putin is placed precisely on the daughter of Sergei Skripal, Yulia, who became the victim of an assassination attempt along with her father, drawing an analogy with Dugin and his daughter Daria, they say this is the revenge of the Anglo-Saxons. Of course, according to the authors of the report to the president, Ukrainian performers were only puppets in the hands of Western “puppeteers.” I must say that partly the calculation of Putin’s reaction was correct, the president ordered to strengthen the protection of his daughters and grandchildren, who live separately, and close relatives of his cohabitant Alina Kabaeva. Putin’s children from Kabaeva are already under round-the-clock enhanced security and no additional measures were required here. The President was also imbued with sincere sympathy for Alexander Dugin, BUT he did not take any decisions on the escalation of the conflict in Ukraine and did not even bring this issue up for discussion.

As we said, Dugin miscalculated that Putin’s empathy would bring about a change in the vision of the situation at the front and induce the president to make life-changing decisions. The “sacrality of the victim” is greatly overestimated, despite all the efforts on the part of the leadership of the power bloc to present the murder of Dugina in such a way as to cause the president’s negative attitude towards an external enemy, this was not crowned with success. But having learned about Putin’s order to strengthen the security of his daughters, grandchildren and relatives of Kabaeva, the President’s Kremlin entourage began to quietly panic, strengthening the security of their loved ones and relatives.

The growing concern of the elites for the safety of their loved ones undermines their faith in Putin, who was the guarantor of stability and the observance of the status quo, including in everything related to the safety of both regime actors and their families. The fundamental need for security among the Kremlin elites is questioned by the president himself, who is not sure about the safety of his loved ones, which is already talking about the elites. It may turn out that one or two more such “improvisations” will hasten the inevitable collapse of the regime.

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Президенту Росії Володимиру Путіну вбивство дочки Олександра Дугіна піднесли саме як спецоперацію західних спецслужб “з метою помсти за невдале отруєння Олексія Навального та Скрипалів”. Скрипали стоять у доповіді президенту окремою темою, де зазначено, що “британські спецслужби досі рефлексують щодо замаху на Скрипалів у Солсбері”.

Особливий акцент у доповіді для Путіна зроблено саме на дочку Сергія Скрипаля Юлію, яка стала жертвою замаху разом із батьком, провівши аналогію з Дугіним та його дочкою Дарією, мовляв, це помста “англосаксів”. Звісно, ​​на думку авторів доповіді президенту, українські виконавці були лише маріонетками у руках західних “ляльководів”. Треба сказати, що частково розрахунок на реакцію Путіна був вірний, президент розпорядився посилити охорону своїх дочок та онуків, які мешкають окремо, та близьких родичів своєї співмешканки Аліни Кабаєвої. Діти Путіна від Кабаєвої і так перебувають під цілодобовою посиленою охороною і тут додаткових заходів не знадобилося. Президент також перейнявся щирим співчуттям до Олександра Дугіна, АЛЕ жодних рішень щодо ескалації конфлікту в Україні не ухвалив і навіть не виніс це питання на обговорення.

Як ми й казали, Дугін помилився в розрахунку на те, що емпатія Путіна принесе зміни у бачення ситуації на фронті і спонукає президента ухвалити доленосні рішення. “Сокральність жертви” сильно переоцінена, незважаючи на всі зусилля з боку керівництва силового блоку піднести вбивство Дугіної так, щоб викликати негатив президента на зовнішнього ворога, це не увінчалося успіхом. Натомість дізнавшись про розпорядження Путіна посилити охорону своїх дочок, онуків та родичів Кабаєвої, кремлівське оточення президента почало тихо панікувати, посилюючи охорону своїх близьких та родичів.

Зростання занепокоєння еліт за безпеку своїх близьких підриває у них віру в Путіна, який був гарантом стабільності та дотримання status quo, у тому числі у всьому, що стосується безпеки як акторів режиму, так і членів їхніх сімей. Фундаментальна потреба у безпеці кремлівських еліт поставлена ​​під сумнів самим президентом, який не впевнений у безпеці своїх близьких, що вже говорить про еліти. Може статися, що ще одна чи пара таких “імпровізацій” прискорить і так неминучий крах режиму.

Russian

Владимиру Путину убийство дочери Александра Дугина преподнесли именно как спецоперацию западных спецслужб “с целью отмщения за неудавшееся отравление Алексея Навального и Скрипалей”. Скрипали стоят в докладе президенту отдельной темой, где указано, что “британские спецслужбисты до сих пор рефлексируют относительно покушения на Скрипалей в Солсбери.

Особый акцент в докладе для Путина сделан именно на дочь Сергея Скрипаля Юлию, которая стала жертвой покушения вместе с отцом, проведя аналогию с Дугиным и его дочерью Дарьей, дескать это месть “англосаксов”. Конечно, по мнению авторов доклада президенту, украинские исполнители были лишь марионетками в руках западных “кукловодов”. Надо сказать, что частично расчёт на реакцию Путина был верный, президент распорядился усилить охрану своих дочерей и внуков, которые живут отдельно, и близких родственников своей сожительницы Алины Кабаевой. Дети Путина от Кабаевой и так находятся под круглосуточной усиленной охраной и здесь дополнительных мер не потребовалось. Президент также проникся искренним сочувствием к Александру Дугину, НО никаких решений по эскалации конфликта в Украине не принял и даже не вынес этот вопрос на обсуждение.

Как мы и говорили, Дугин ошибся в расчёте на то, что эмпатия Путина принесёт изменения в видение ситуации на фронте и побудит президента принять судьбоносные решения. “Сокральность жертвы” сильно переоценена, несмотря на все усилия со стороны руководства силового блока преподнести убийство Дугиной так, чтобы вызвать негатив президента на внешнего врага, это не увенчалось успехом. Зато узнав о распоряжении Путина усилить охрану своих дочерей, внуков и родственников Кабаевой, кремлевское окружение президента начало тихо паниковать, усиливая охрану своих близких и родственников.

Нарастающее беспокойство элит за безопасность своих близких подрывает у них веру в Путина, который был гарантом стабильности и соблюдения status quo, в том числе во всем, что касается безопасности как акторов режима, так и членов их семей. Фундаментальная потребность в безопасности у кремлевских элит поставлена под сомнение самим президентом, который не уверен в безопасности своих близких, что уже говорит про элиты. Может так статься, что ещё одна или пара таких “импровизаций” ускорит и так неизбежный крах режима.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s