17 August – Kremlin Insider: Putin is dying but he will live on using deep fake technology.

Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin and his entourage are preparing for possible problems associated with a sharp deterioration in the health of the “too healthy” president. With a high degree of probability, we can say that soon the president will not be able to personally hold meetings and participate in large events, and the growing problems with the increase in the incidence of new strains of coronovirus turned out to be most welcome for Putin and his entourage.
Now Putin can, citing the need to comply with anti-COVID restrictions, switch to remote work. Meetings with the president held via video call using Deepfake technology do not require his personal participation.
Thus, the last three “meetings” of the president with the heads of the constituent entities of the Russian Federation were held in video format using Deepfake technology without the personal participation of Putin, and these are far from the first cases. As the developers assure, these technologies are so progressive and of high quality that even professional programs, and not just a person, cannot determine the “fake”. Doubles of the president have also recently been used quite often, experimenting even with public appearances.
The worsening epidemiological situation makes it possible for Putin to go into self-isolation in the notorious “bunker” and rule the country remotely. Many in the president’s entourage are asking the question: “How long can Putin’s activities be imitated in the event of his death?” The answer is not obvious, but if the status quo continues and there is a consensus among the insiders around the preservation of this status, then for quite a long time.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін та його оточення готуються до можливих проблем, пов’язаних із різким погіршенням здоров’я “надто здорового” президента. З великою часткою ймовірності можна сказати, що вже незабаром президент не зможе особисто проводити зустрічі і брати участь у великих заходах і наростаючі проблеми зі зростанням захворюваності на нові штами коронавірусу виявилися для Путіна і його оточення дуже доречними.
Тепер Путін може, посилаючись на необхідність дотримання антиковидних обмежень, перейти на віддалення. Зустрічі з президентом, які проводяться у форматі відеозв’язку з використанням технології Deepfake, не вимагають його особистої участі.
Так, останні три “зустрічі” президента з главами суб’єктів РФ проходили у відеоформаті саме із застосуванням технології Deepfake без особистої участі Путіна і це вже далеко не перші випадки. Як запевняють розробники, дані технології настільки прогресивні та якісні, що визначити “підробку” не можуть навіть професійні програми, а не те, що людина. Двійників президента так само останнім часом використовують досить часто, експериментуючи навіть з публічними виходами.
Погіршення епідеміологічної обстановки дає можливість Путіну піти на самоізоляцію у горезвісний “бункер” та керувати країною на віддаленні. Багато хто в оточенні президента запитує: “Як довго можна імітувати діяльність Путіна у разі його смерті?” Відповідь не очевидна, але якщо status quo буде зберігатись і в колі присвячених буде консенсус навколо збереження цього статусу, то досить довго.

Russian

“слишком здорового” президента. С большой долей вероятности можно сказать, что уже скоро президент не сможет лично проводить встречи и участвовать в больших мероприятиях и нарастающие проблемы с ростом заболеваемости новыми штаммами короновируса оказались для Путина и его окружения как нельзя кстати.
Теперь Путин может, ссылаясь на необходимость соблюдения антиковидных ограничений перейти на удаленку. Встречи с президентом, проводимые в формате видеосвязи с использованием технологии Deepfake не требуют его личного участия.
Так, последние три “встречи” президента с главами субъектов РФ проходили в видеоформате именно с применением технологии Deepfake без личного участия Путина и это уже далеко не первые случаи. Как уверяют разработчики, данные технологии настолько прогрессивны и качественны, что определить “подделку” не могут даже профессиональные программы, а не то что человек. Двойников президента так же в последнее время используют достаточно часто экспериментируя даже с публичными выходами.
Ухудшение эпидемиологической обстановки дает возможность Путину уйти на самоизоляцию в пресловутый “бункер” и управлять страной на удаленке. Многие в окружении президента задаются вопросом: “как долго можно имитировать деятельность Путина в случае его смерти?” Ответ не очевиден, но если status quo будет сохранятся и в кругу посвященных будет консенсус вокруг сохранения этого статуса, то довольно долго.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s