16 August – Kremlin Insider: Two reports. Medvedev grows a spine and Maria Zkharova goes rogue after dark with African delegation.

GENERALL SVR, [8/16/2022 2:23 AM]
Dear subscribers and guests of the channel! Kremlin circles are actively discussing Dmitry Medvedev’s statement that “no one noticed how Putin became the main outcast of the country.” They discuss not only the statement itself, but also the “fearlessness” of Dmitry Anatolyevich, who expressed this progressive opinion in the presence of a large number of people, and the form of presentation and the message were clear and peremptory.

GENERALL SVR, [8/16/2022 6:56 AM]
On the eve of the opening of the Army-2022 International Military-Technical Forum and the anniversary, 10th Moscow Conference on International Security, there was almost a major international scandal that would undoubtedly overshadow the solemn events and spoil the mood of the President of the host country, Vladimir Putin. The cause of the troubles that arose were excessively zealous employees of the FSO and the fundamental refusal of the director of the information and press department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Maria Zakharova, to participate in import substitution processes. So, the other day, Russian President Vladimir Putin, having received a report on the preparation of the above-mentioned solemn events, asked how Maria Zakharova was doing, because, according to the president, she should be the main moderator of the information agenda for foreign guests. Putin was informed that Zakharova “disappeared from the radar”, was carried away by recreation in a traditional manner, which is why Putin himself gave her the nickname “Sivukha”. The situation was not new and the president ordered to find and bring Maria to life. It was not difficult to find Zakharova for the FSO employees, but what was the surprise of the police officers when, having arrived at the location of the director of the department of the Ministry of Foreign Affairs, they found Maria Vladimirovna literally “stuck” between two representatives of the African continent, whose rhythmic movements spoke rather in favor of what Zakharova is like the situation suits her, moreover, she likes it. The third representative of the same continent, peacefully sitting on a chair, did not try to help Zakharova get out, but simply watched what was happening. The guys from the FSO did not begin to understand the details of what they saw, they took Maria Zakharova from the scene, while slightly damaging all three guests, who turned out to be “part-time” one – the ambassador of one of the African countries, the second – a high-ranking representative of the military department of the same country, and the third – a security guard second. The scandal was hushed up and all three representatives of one of the African countries through the Ministry of Foreign Affairs received the deepest apologies and promises to more than compensate for all the inconveniences. You don’t have to worry about Maria Zakharova either, having sobered up, she came to her senses and began to fulfill her duties, no matter how it happened. But in the future, Maria Vladimirovna should be more patriotic and pay attention to the domestic manufacturer, otherwise such incidents cannot be avoided.

Ukrainian

GENERALL SVR, [8/16/2022 2:23 AM]
Дорогі передплатники та гості каналу! У кремлівських колах активно обговорюють висловлювання Дмитра Медведєва про те, що “ніхто не помітив, як Путін став головним маргіналом країни”. Обговорюють не лише саме висловлювання, а й “безстрашність” Дмитра Анатолійовича, який висловив цю прогресивну думку у присутності великої кількості людей, а форма подання та посил були чіткі та безапеляційні.

GENERALL SVR, [8/16/2022 6:56 AM]
Напередодні відкриття Міжнародного військово-технічного форуму «Армія-2022» та ювілейної, 10-ї Московської конференції з міжнародної безпеки, мало не стався великий міжнародний скандал, який, безперечно, затьмарив би урочисті події та зіпсував настрій президенту приймаючої сторони Володимиру Путіну. Причиною неприємностей стали надміру завзяті співробітники ФСТ і принципова відмова директора департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марії Захарової брати участь у процесах імпортозаміщення. Так, напередодні президент Росії Володимир Путін отримавши доповідь про підготовку вищезгаданих урочистих подій поцікавився, як справи у Марії Захарової, адже на думку президента вона має бути головним модератором інформаційного порядку денного для закордонних гостей. Путіну повідомили, що Захарова “зникла з радарів”, захопилася відпочинком у традиційній манері, через що власне Путін і дав їй пізніше “Сівуха”. Ситуація була не нова і президент розпорядився знайти і привести до тями Марію. Знайти Захарову для співробітників ФСТ не склало особливих труднощів, але яке було здивування фсошників, коли прибувши за місцем локації директора департаменту МЗС, вони застали Марію Володимирівну, яка буквально “застрягла” між двома представниками африканського континенту, ритмічні рухи яких говорили швидше на користь того, що Захарову становище влаштовує, більше, воно їй подобається. Третій представник того ж континенту мирно розташувавшись на кріслі, не намагався допомогти Захаровій вибратися, а просто спостерігав за тим, що відбувається. Хлопці з ФСТ не стали розбиратися в деталях побаченого забрали Марію Захарову з місця подій, при цьому трохи пошкодивши всіх трьох гостей, які опинилися за “сумісництвом” один послом однієї з африканських країн, другий високопоставленим представником військового відомства цієї ж країни, а третій охоронцем. другого. Скандал вдалося зам’яти і всім трьом представникам однієї з африканських країн по лінії МЗС було принесено найглибші вибачення та обіцянки компенсувати з лишком усі незручності. За Марію Захарову можна теж не турбуватися, протверезівши вона прийшла до тями і приступила до виконання своїх обов’язків, як не було. Але в майбутньому Марії Володимирівні варто бути патріотичнішою і звернути увагу на вітчизняного виробника інакше таких інцидентів не уникнути.

Russian

GENERALL SVR, [8/16/2022 2:23 AM]
Дорогие подписчики и гости канала! В кремлевских кругах активно обсуждают высказывание Дмитрия Медведева о том, что “никто не заметил как Путин стал главным маргиналом страны”. Обсуждают не только само высказывание, но и “бесстрашие” Дмитрия Анатольевича, который высказал это прогрессивное мнение в присутствии большого количества людей, а форма подачи и посыл были четкие и безапелляционны.

GENERALL SVR, [8/16/2022 6:56 AM]
Накануне открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» и юбилейной, 10-й Московской конференции по международной безопасности, чуть было не случился крупный международный скандал, который несомненно омрачил бы торжественные события и испортил настроение президенту принимающей стороны Владимиру Путину. Причиной возникших неприятностей стали не в меру ретивые сотрудники ФСО и принципиальный отказ директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой участвовать в процессах импортозамещения. Так, намедни, президент России Владимир Путин получив доклад о подготовке вышеупомянутых торжественных событий поинтересовался, как дела у Марии Захаровой, ведь по мнению президента она должна быть главным модератором информационной повестки для заграничных гостей. Путину сообщили, что Захарова “пропала с радаров”, увлеклась отдыхом в традиционной манере, из-за чего собственно Путин и дал ей позвище “Сивуха”. Ситуация была не нова и президент распорядился найти и привести в чувство Марию. Найти Захарову для сотрудников ФСО не составило особого труда, но каково было удивление фсошников, когда прибыв по месту локации директора департамента МИД, они застали Марию Владимировну буквально “застрявшую” между двумя представителями африканского континента ритмичные движения которых говорили скорее в пользу того, что Захарову такое положение устраивает, более того, оно ей нравится. Третий представитель того же континента мирно расположившись на кресле не пытался помочь Захаровой выбраться, а просто наблюдал за происходящим. Парни из ФСО не стали разбираться в деталях увиденного забрали Марию Захарову с места событий при этом немного повредив всех троих гостей, которые оказались по “совместительству” один- послом одной из африканских стран, второй- высокопоставленным представителем военного ведомства этой же страны, а третий охранником второго. Скандал удалось замять и всем троим представителям одной из африканских стран по линии МИД были принесены глубочайшие извинения и обещания компенсировать с лихвой все неудобства. За Марию Захарову можно тоже не беспокоиться, протрезвев она пришла в себя и приступила к исполнению своих обязанностей, как ни бывало. Но в будущем Марии Владимировне стоит быть более патриотичной и обратить внимание на отечественного производителя иначе таких инцидентов не избежать.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s