4 July – Kremlin Insider: Shoigu put on a staged report to the boss but still has no power. Putin is running the show and wants a full mobilization.

GENERAL SVR, [7/4/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The President of Russia, Vladimir Putin, took part in the theatrical performance “Report of Defense Minister Sergei Shoigu to the President of the Russian Federation”. Shoigu has already traditionally been handed the prepared text and asked to read it beforehand, arguing that “it is desirable to record from one take”. Shoigu coped with the role on a three-pointer, dejectedly, though without hesitation, read the text from a piece of paper. Points on the Minister of Defense added an entourage and made the atmosphere of the “report” more chamber-like. Putin played along with Shoigu and even looked like a fussy grandfather against the background of the sullen defense minister. In reality, the so-called Minister of Defense Sergey Shoigu is a dummy figure and is in disgrace, although he formally retains his post and even sometimes takes part in meetings with the participation of the president, where he mostly remains silent and agrees with all Putin’s initiatives. Shoigu does not present any serious reports to the president, the exception being such public performances. Recently, Putin has indeed somewhat softened his attitude towards Shoigu, but there is still no talk of returning to his former positions. During yesterday’s “report” Putin really didn’t lie when he said that he talked directly with the generals before the meeting with Shoigu, all reports go directly to the president, bypassing the Minister of Defense and the Chief of the General Staff, who also today only nominally retains his post and does not is related to decision-making regarding the military operation in Ukraine. Putin is guaranteed to be told more than once about the liberation of the LPR, or rather about the seizure of the Luhansk region of Ukraine within its administrative borders, this is also a “tradition” and every time the seizure will be “full” and “final”. But there are big questions about the capture of the Donetsk region of Ukraine in its administrative borders. Despite the fact that Putin himself recently does not set deadlines for the completion of tasks, the generals in reports and at meetings with the participation of the president limit the time frame for the “liberation of the DNR” to September 1, while from the reports of experts at the Security Council of the Russian Federation, presented by Nikolai Patrushev, it follows that the completion of this task by autumn is unlikely. It is also worth mentioning the meeting with the permanent members of the Security Council of the Russian Federation on July 1, where after the official part, Putin continued communication in a narrow circle and spoke unequivocally in favor of mobilization, stating that it is only a matter of time, soon. There are not enough people, and covert mobilization and active recruitment into PMCs do not even come close to solving the problem.

Ukrainian

GENERALL SVR, [04.07.2022 20:01]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент Росії Володимир Путін взяв участь у театралізованій постанові “докладу міністра оборони Сергія Шойгу президента РФ”. Шойгу вже традиційно вичерпали підготовлений текст і запропонували попередньо познакомитися, аргументуючи тим, що «бажано записати з одного дубля». Шойгу справився з ролью на троєчку, унило, правда без запинки, прочитав з листочок текст. Очки на міністрі оборони додали антураж і зробили атмосферу “докладу” більш камерною. Путін підіграв Шойгу і навіть виглядав на фоне угрюмого міністра оборони суетливою дедушкою. В реальності так називається міністр оборони Сергій Шойгу- бутафорна фігура і знаходиться в опале, хоча формально зберігає свою посаду і навіть іноді приймає участь у співдружності з участю президента, де в основному помалковує і виголошується з усіма ініціативами Путіна. Никаких серьезных докладов Шойгу президенту не представлено, виключення составляют подобные спектакли на публику. В останній час Путін дійсно кілька смягчив своє ставлення до Шойгу, але про повернення на попередні позиції ще немає навіть розмови. Під час вчорашнього «докладу» Путін дійсно не соврал, коли сказав, що беседовал прямо з генералами перед зустріччю з Шойгу, всі доповіді йдуть напряму до президента минулого міністра оборони і начальника Генерального штабу, який теж на сьогоднішній день лише номінально зберігає свою посаду і не має відносини до прийняття рішення касаційної військової операції в Україні. Путін гарантовано ще не буде докладувати про звільнення ЛНР, верніше про захоплення Луганської області України в її адміністративних межах, це так само “традиція” і кожен раз буде захоплено “повним” і “окончальним”. А ось по захопленню Донецької області України в її адміністративних межах є більше питань. Незважаючи на те, що сам Путін в останній час терміни виконання завдань не встановлює, генерали в звітах і на засіданнях за участю президента тимчасові рамки “звільнення ДНР” обмежують в першому вересні, при цьому з звітів експертів Ради безпеки РФ, які представляє Микола Патрушев, слід, що виконання цієї задачі до осені малоймовірно. Варто також згадати спілкування з постійними членами Ради безпеки РФ 1 липня, де після офіційної частини Путін продовжив обговорення в узкому кругу і висловився однозначно в користуванні мобілізації повідомив, що це лише питання часу, скорого часу. Людей не хватает, а скрита мобілізація і активний набір в ЧВК проблему не вирішують навіть близько.

Russian

GENERALL SVR, [7/4/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин принял участие в театрализованной постановке “доклад министра обороны Сергея Шойгу президенту РФ”. Шойгу уже традиционно всучили подготовленный текст и попросили предварительно ознакомиться, аргументируя тем, что “желательно записать с одного дубля”. Шойгу справился с ролью на троечку, уныло, правда без запинки, прочитав с листочков текст. Очки на министре обороны добавили антураж и сделали атмосферу “доклада” более камерной. Путин подыграл Шойгу и даже выглядел на фоне угрюмого министра обороны суетливым дедушкой. В реальности так называемый министр обороны Сергей Шойгу- бутафорная фигура и находится в опале, хотя формально сохраняет свой пост и даже иногда принимает участие в совещаниях с участием президента, где в основном помалкивает и соглашается со всеми инициативами Путина. Никаких серьезных докладов Шойгу президенту не представляет, исключение составляют подобные спектакли на публику. В последнее время Путин действительно несколько смягчил своё отношение к Шойгу, но о возвращении на прежние позиции пока нет даже разговора. Во время вчерашнего “доклада” Путин действительно не соврал, когда сказал, что беседовал на прямую с генералами перед встречей с Шойгу, все доклады идут напрямую президенту минуя министра обороны и начальника Генерального штаба, который тоже на сегодняшний день лишь номинально сохраняет свой пост и не имеет отношения к принятию решений касательно военной операции в Украине. Путину гарантированно будут ещё не раз докладывать о освобождении ЛНР, вернее о захвате Луганской области Украины в её административных границах, это так же “традиция” и каждый раз будет захват “полным” и “окончательным”. А вот по захвату Донецкой области Украины в её административных границах есть большие вопросы. Несмотря на то, что сам Путин в последнее время сроки выполнения задач не устанавливает, генералы в докладах и на совещаниях с участием президента временные рамки “освобождения ДНР” ограничивают первым сентября, при этом из докладов экспертов при Совете безопасности РФ, которые представляет Николай Патрушев, следует, что выполнение этой задачи к осени маловероятно. Стоит также упомянуть совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ 1 июля, где после официальной части Путин продолжил общение в узком кругу и высказался однозначно в пользу мобилизации заявив, что это лишь вопрос времени, скорого времени. Людей не хватает, и скрытая мобилизация и активный набор в ЧВК проблему не решают даже близко.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s