3 July – Kremlin Insider: Uzbekistan unrest but Putin has no extra troops to offer President Mirziyoyev so he volunteers Lukashenko who creates a pretend role in Ukraine war to dodge the mission.

GENERALL SVR, [7/3/2022 8:05 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin held several meetings over the weekend in various compositions and formats. The tense situation with protests in Uzbekistan was the agenda for Putin this weekend. So, during the meetings dedicated to the events in Uzbekistan, Putin and his comrades discussed the possibility of the President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to turn to Russia for help. Uzbekistan is not a member of the CSTO, having suspended membership, although this organization is sometimes still called the Tashkent Treaty. Putin at one of the meetings raised the issue of a possible proposal to Uzbekistan to immediately restore membership in the CSTO, but both Putin and the meeting participants came to the unanimous opinion that it would not be possible to provide effective support to the Uzbek leadership using the Armed Forces of the Russian Federation and it was decided to abandon this initiative. All combat-ready troops are involved in the war in Ukraine, and the CSTO allies can provide real support only in moral terms. The possibility of sending about fifteen thousand Belarusian troops to Uzbekistan was discussed, with the immediate restoration of Uzbekistan to the CSTO and in the event that the Uzbek leadership asked for help, but Lukashenka, who was simply hinted at such a possibility, was so alarmed that he hurried to flatly refuse and even the next day publicly declared himself almost a party to the conflict in Ukraine, if only the troops were not taken away. Putin convened an urgent meeting when he was informed that the President of Uzbekistan spoke out in terms of the fact that the unrest in his country was initiated from outside, a message the Russian President regarded as a prologue to a request for help. As a result of the meetings, there was an order through the Ministry of Foreign Affairs to convey to the Uzbek side gently but persistently that it was undesirable to seek help. In principle, on Sunday morning the situation in Uzbekistan calmed down somewhat, and Putin even summed up the meeting with the words “apparently passed.” But be that as it may, already on Saturday night, Putin decided, when Uzbekistan asked for help, to refuse, citing an internal conflict and a lack of outside influence. Only Putin solved the problem with the claims of the Taliban on the territory of Tajikistan, having paid five billion dollars, which actually saved the CSTO, when a new misfortune arose – Uzbekistan. So you won’t save any dollars. Yes, and Vladimir Putin, when discussing the possibility of restoring Uzbekistan to the CSTO, personally said: “The CSTO is a fiction, which it is time to stop clinging to. Whoever wants protection, welcome to Russia.”

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/3/2022 8:05 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін провів на минулих вихідних кілька нарад у різних складах та форматах. Напружена ситуація з протестами в Узбекистані була повісткою цих вихідних для Путіна. Так, під час нарад присвячених подіям в Узбекистані Путін та товариші обговорювали можливість президента Узбекистану Шавката Мірзієєва звернутися за допомогою до Росії. Узбекистан не є членом ОДКБ, призупинивши членство, хоча цю організацію іноді досі називають Ташкентським договором. Путін на одній із нарад порушив питання про можливу пропозицію Узбекистану негайно відновити членство в ОДКБ, але й Путін та учасники наради дійшли єдиної думки, що надати дієву підтримку узбецькому керівництву, використавши Збройні сили РФ не вдасться і від цієї ініціативи вирішено. Усі боєздатні війська задіяні у війні в Україні, а союзники з ОДКБ реальну підтримку можуть надати лише у моральному плані. Обговорювалася можливість відправлення до Узбекистану близько п’ятнадцяти тисяч білоруських військових, при негайному відновленні Узбекистану до складу ОДКБ та у разі звернення за допомогою узбецького керівництва, але Лукашенко, якому просто натякнули на таку можливість, так переполошився, що поспішив на відріз відмовитись і навіть наступного дня. оголосив публічно себе мало не стороною конфлікту в Україні аби війська не забрали. Термінову нараду Путін скликав, коли йому доповіли, що президент Узбекистану висловився щодо того, що заворушення в його країні були ініційовані ззовні, це посилання президент Росії розцінив як пролог до прохання про допомогу. За підсумками нарад було розпорядження лінією МЗС передати узбецькій стороні м’яко, але наполегливо, що звернення за допомогою небажане. У принципі, вранці в неділю ситуація в Узбекистані дещо заспокоїлася і Путін навіть резюмував нараду словами “мабуть, пронесло”. Але як би там не було, вже в суботу вночі Путін прийняв рішення, при зверненні Узбекистану за допомогою відповісти відмовою, пославшись на внутрішній конфлікт і відсутність впливу ззовні. Тільки Путін вирішив проблему з претензіями талібів на території Таджикистану, сплативши п’ять мільярдів доларів, чим фактично врятував ОДКБ, як виникла нова напасть – Узбекистан. Так ніяких доларів не напасешся. Так, і Володимир Путін, при обговоренні можливості відновлення Узбекистану у складі ОДКБ особисто сказав: “ОДКБ це фікція, за яку час переставати чіплятися. Хто хоче захисту – ласкаво просимо до складу Росії.”

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин провел на прошедших выходных несколько совещаний в разных составах и форматах. Напряженная обстановка с протестами в Узбекистане была повесткой этих выходных для Путина. Так, во время совещаний посвященных событиям в Узбекистане Путин и сотоварищи обсуждали возможность президента Узбекистана Шавката Мирзиёева обратиться за помощью к России. Узбекистан не является членом ОДКБ приостановив членство, хотя эту организацию иногда до сих пор называют Ташкентским договором. Путин на одном из совещаний поднял вопрос о возможном предложении Узбекистану немедленно восстановить членство в ОДКБ, но и Путин и участники совещания пришли к единому мнению, что оказать действенную поддержку узбекскому руководству, использовав Вооруженные силы РФ не удастся и от этой инициативы решено было отказаться. Все боеспособные войска задействованы в войне в Украине, а союзники по ОДКБ реальную поддержку могут предоставить только в моральном плане. Обсуждалась возможность отправки в Узбекистан около пятнадцати тысяч белорусских военных, при немедленном восстановлении Узбекистана в состав ОДКБ и в случае обращения за помощью узбекского руководства, но Лукашенко, которому просто намекнули на такую возможность, так всполошился, что поспешил на отрез отказаться и даже на следующий день объявил публично себя чуть ли не стороной конфликта в Украине лишь бы войска не забрали. Срочное совещание Путин созвал, когда ему доложили, что президент Узбекистана высказался в плане того, что беспорядки в его стране были инициированы извне, этот посыл президент России расценил как пролог к просьбе о помощи. По итогам совещаний было распоряжение по линии МИД передать узбекской стороне мягко, но настойчиво, что обращение за помощью нежелательно. В принципе, утром в воскресенье ситуация в Узбекистане несколько успокоилась и Путин даже резюмировал совещание словами “видимо пронесло”. Но как бы там ни было, уже в субботу ночью Путин принял решение, при обращении Узбекистана за помощью, ответить отказом, сославшись на внутренний конфликт и отсутствие влияния извне. Только Путин решил проблему с претензиями талибов на территории Таджикистана, уплатив пять миллиардов долларов, чем фактически спас ОДКБ, как возникла новая напасть- Узбекистан. Так никаких долларов не напасешься. Да, и Владимир Путин, при обсуждении возможности восстановления Узбекистана в составе ОДКБ лично произнес: “ОДКБ это фикция, за которую пора переставать цепляться. Кто хочет защиты- добро пожаловать в состав России.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s