28 June Kremlin Insider: Putin in Tajikistan. The Taliban’s bag man.

GENERALL SVR, [6/28/2022 8:00 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Many have noticed that the visit of Russian President Vladimir Putin to Tajikistan is practically not covered by propaganda, this is the directive that was sent down from the Presidential Administration. About the visit itself, if there is anything, provlasnye resources will tell after the fact, but for now, a simple statement: arrived, met, negotiated and that’s it. This approach is now planned to be applied to any events in which the President of Russia takes part. The logic is simple – there is a war going on, unnecessary unrest is useless, they have already burned themselves by airing Tokaev’s insolence in Putin’s face, no more, you never know. Plus, Putin’s visit to Tajikistan may become a trigger for events that are undesirable for the Russian leadership. So Rahmon is pleased that Putin has practically removed the threat of a Taliban attack on Tajikistan, or rather bought peace for Tajikistan and saved the CSTO for five billion dollars. It would be more accurate to say that YET saved the CSTO. The Taliban, unlike Russian citizens and propagandists, are following the visit of the Russian President to Tajikistan with great attention, and Putin during the visit either relaxed too much and went limp, or considered that since the Taliban were “paid”, now they can be slapped on the table, and said too much, saying that the Taliban are not friends, and so, a misunderstanding, and in general they should keep quiet. The Taliban have already tightened their grip and demand to revise the agreements, but that Putin will pay an extra three or four billion dollars, even more, the Russian budget is rubber. Not only the Taliban are tense, they do not want to spoil relations with the Taliban in Turkmenistan, where the President of Russia is going to visit and they are also puzzled by Putin’s excessive talkativeness and already through the Foreign Ministry they ask if the Russian President will cancel the visit? It seems that everyone understands perfectly well that the Taliban, as they gave their word, they will put it on him, and nothing will prevent the conflict from flaring up in Central Asia.

But Putin does not seem to understand this, or consciously, and himself and others, leads to disaster.

Ukrainian

GENERALL SVR, [6/28/2022 8:00 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Багато хто помітив, що візит президента Росії Володимира Путіна до Таджикистану практично не висвітлюється пропагандою, саме така установка була спущена з Адміністрації президента. Про сам візит, якщо буде про що, провладні ресурси розкажуть постфактум, а поки що проста констатація: прибув, зустрівся, веде переговори і все. Такий підхід тепер планується застосовувати до будь-яких подій, у яких бере участь президент Росії. Логіка проста-йде війна, зайві хвилювання ні до чого, вже обпеклися випустивши в ефір зухвалості Токаєва в обличчя Путіну, більше не треба, мало що. Плюс до всього, візит Путіна до Таджикистану може стати тригером до небажаних для російського керівництва подій. Так Рахмон задоволений тим, що Путін практично зняв загрозу нападу талібів на Таджикистан, точніше купив світ для Таджикистану і врятував ОДКБ за п’ять мільярдів доларів. Точніше буде сказати, ПОКИ врятував ОДКБ. Таліби, на відміну від російських громадян і пропагандистів, з великою увагою стежать за візитом президента Росії до Таджикистану, а Путін під час візиту, чи то розслабився надто і обм’як, чи то вважав, що раз талібам “сплачено”, то тепер їх можна мордою об стіл, і наговорив зайвого, мовляв, таліби не друзі, а так, непорозуміння, і взагалі мовчати повинні. Таліби вже міцно напружилися і домовленості переглянути вимагають, але що зайві Путіну три-чотири мільярди доларів, заплатить і більше, бюджет Росії гумовий. Напружилися не тільки таліби, псувати стосунки з “Талібаном” не хочуть і в Туркменістані, куди президент Росії зібрався з візитом і там теж спантеличені зайвою балакучістю Путіна і вже через МЗС запитують, чи президент Росії не скасує візит? Здається, всі чудово розуміють, що таліби як дали слово, так на нього і покладуть і розгорітися конфлікту в Середній Азії не завадить вже нічого.

Ось тільки Путін, схоже, цього не розуміє, чи свідомо, і себе та інших, веде до катастрофи.

Russian

GENERALL SVR, [6/28/2022 8:00 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Многие заметили, что визит президента России Владимира Путина в Таджикистан практически не освещается пропагандой, именно такая установка была спущена из Администрации президента. Про сам визит, если будет о чём, провласные ресурсы расскажут постфактум, а пока простая констатация: прибыл, встретился, ведёт переговоры и всё. Такой подход теперь планируется применять к любым событиям в которых принимает участие президент России. Логика проста-идёт война, лишние волнения ни к чему, уже обожглись выпустив в эфир дерзости Токаева в лицо Путину, больше не надо, мало ли что. Плюс ко всему, визит Путина в Таджикистан может стать триггером к нежелательным для российского руководства событиям. Так Рахмон доволен, что Путин практически снял угрозу нападения талибов на Таджикистан, точнее купил мир для Таджикистана и спас ОДКБ за пять миллиардов долларов. Вернее будет сказать, ПОКА спас ОДКБ. Талибы, в отличие от российских граждан и пропагандистов, с большим вниманием следят за визитом президента России в Таджикистан, а Путин во время визита, то ли расслабился слишком и обмяк, то ли посчитал, что раз талибам “уплочено”, то теперь их можно мордой об стол, и наговорил лишнего, мол талибы не друзья, а так, недоразумение, и вообще помалкивать должны. Талибы уже крепко напряглись и договоренности пересмотреть требуют, но что Путину лишние три-четыре миллиарда долларов, заплатит и больше, бюджет России резиновый. Напряглись не только талибы, портить отношения с “Талибаном” не хотят и в Туркменистане, куда президент России собрался с визитом и там тоже озадачены излишней болтливостью Путина и уже через МИД спрашивают, точно ли президент России не отменит ли визит? Кажется все прекрасно понимают, что талибы как дали слово, так на него и положат и разгореться конфликту в Средней Азии не помешает уже ничего.

Вот только Путин похоже этого не понимает, или сознательно, и себя и остальных, ведёт к катастрофе.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s