6 June – Kremlin Insider. Putin holds a video conference with murderer’s row. Angry at Xi on sanctions and rips Lavrov. Crass and bullying. SVR Director Sergei Naryshkin reports on European leaders influencing operations. And sanctions avoidance with India’s assistance.

GENERALL SVR, [6/6/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin held a meeting via videoconference with the participation of SVR Director Sergei Naryshkin, Foreign Minister Sergei Lavrov, Secretary of the Russian Security Council Nikolai Patrushev, FSB Director Alexander Bortnikov and several other people. Questions of foreign policy were discussed. In particular, Putin expressed regret and lamented the refusal of the Chinese comrades to help with the circumvention of sanctions. Initially, Putin had high hopes for Chinese help and had good reason to do so. The Chinese leadership, however, even before the war, made it clear that assistance in circumventing sanctions, if any, would be fast and large-scale. But firstly, no one expected that the war would not go according to plan and Ukraine would put up fierce and effective resistance, and secondly, no one expected that the West would impose such harsh and voluminous sanctions. During the meeting, Putin expressed his personal dissatisfaction with Xi Jinping and the entire Chinese leadership in general in harsh and obscene terms. Also, Foreign Minister Sergei Lavrov received his portion of negativity from the president, on whom Putin laid part of the responsibility for the failure in negotiations with China. And when Lavrov began to explain the reasons why his visit to Serbia did not take place, Russian President Vladimir Putin broke loose and interrupted him, calling him “an asshole” and “a complete f…dor.” However, there is nothing extraordinary in what happened, not in public Putin allows himself to communicate in this style with some people and Lavrov is included in this circle.

The participants of the meeting also noted small, but promising successes in expanding the possibilities to effectively influence European politicians. Thus, the head of the Foreign Intelligence Service, Sergei Naryshkin, described the opportunity to influence several key European politicians with a colorful metaphor: “we hold them by the balls, very gently, but with a very cold hand.” Putin liked this expression very much and later he repeated it several more times, quoting Naryshkin. In general, Patrushev ended the meeting on a positive note, promising a quick breakthrough in circumventing sanctions with the help of India and a number of countries in the Asian region.

Ukrainian

GENERALL SVR, [6/6/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін провів нараду в режимі відеоконференції за участю директора СЗР Сергія Наришкіна, глави МЗС Сергія Лаврова, секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, директора ФСБ Олександра Бортнікова та ще кількох людей. Обговорювалися питання зовнішньої політики України. Зокрема, Путін висловлював жаль і нарікав на відмову китайських товаришів допомогти з обходом санкцій. Спочатку Путін мав великі надії на допомогу Китаю і мав для цього підстави. Китайське керівництво, щоправда, ще до війни, однозначно давало зрозуміти, що допомога в обході санкцій, якщо такі будуть накладені, буде швидкою і масштабною. Але по-перше, ніхто не очікував, що війна піде не за планом і Україна чинитиме запеклий та ефективний опір і по-друге, ніхто не очікував, що Захід запровадить такі жорсткі та об’ємні санкції. Путін під час наради у жорстких та нецензурних висловлюваннях висловив невдоволення особисто Сі Цзіньпіном та всім китайським керівництвом взагалі. Також свою порцію негативу отримав від президента і голова МЗС Сергій Лавров, на якого Путін поклав частину відповідальності за провал у переговорах із Китаєм. А коли Лавров почав пояснювати причини, чому не відбувся його візит до Сербії, президент Росії Володимир Путін зірвався і перервав його назвавши “мудаком” і “кінченим п…дором”. Втім, нічого екстраординарного в тому, що трапилося, не на публіку Путін дозволяє собі спілкуватися в такому стилі з деякими людьми і Лавров входить у це коло.

Учасники наради відзначили також і невеликі, але перспективні успіхи у розширенні можливостей ефективно впливати на європейських політиків. Так, глава СЗР Сергій Наришкін описав можливість впливати на кількох ключових європейських політиків яскравою метафорою: “ми тримаємо їх за яйця, дуже ніжно, але дуже холодною рукою”. Путіну цей вислів дуже сподобався і згодом він його ще кілька разів повторив, цитуючи Наришкіна. Загалом нараду закінчив на мажорній ноті Патрушев, пообіцявши швидкий прорив у обході санкцій за допомогою Індії та низки країн азіатського регіону.

Russian

GENERALL SVR, [6/6/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с участием директора СВР Сергея Нарышкина, главы МИД Сергея Лаврова, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова и ещё нескольких человек. Обсуждались вопросы внешней политики. В частности Путин высказывал сожаление и сетовал на отказ китайских товарищей помочь с обходом санкций. Изначально Путин питал большие надежды на помощь Китая и имел для этого основания. Китайское руководство, правда ещё до войны, однозначно давало понять, что помощь в обходе санкций, если таковые будут наложены, будет быстрой и масштабной. Но во-первых, никто не ожидал, что война пойдёт не по плану и Украина окажет ожесточенное и эффективное сопротивление и во-вторых, никто не ожидал, что Запад введет столь жесткие и объемные санкции. Путин во время совещания в жестких и нецензурных выражениях выразил недовольство лично Си Цзиньпином и всем китайским руководством вообще. Также свою порцию негатива получил от президента и глава МИД Сергей Лавров, на которого Путин возложил часть ответственности за провал в переговорах с Китаем. А когда Лавров начал объяснять причины почему не состоялся его визит в Сербию, президент России Владимир Путин сорвался и прервал его назвав “мудаком” и “конченым п…дором”. Впрочем ничего экстраординарного в случившемся нет, не на публику Путин позволяет себе общаться в таком стиле с некоторыми людьми и Лавров входит в это круг.

Участники совещания отметили также и небольшие, но перспективные успехи в расширении возможностей эффективно влиять на европейских политиков. Так, глава СВР Сергей Нарышкин описал возможность влиять на нескольких ключевых европейских политиков красочной метафорой: “мы держим их за яйца, очень нежно, но очень холодной рукой”. Путину это выражение очень понравилось и в последствии он его ещё несколько раз повторил, цитируя Нарышкина. В целом совещание закончил на мажорной ноте Патрушев, пообещав скорый прорыв в обходе санкций с помощью Индии и ряда стран азиатского региона.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s