1 June – Kremlin Insider. Putin prepares plans for ruling his new conquests while continuing his quiet purge of generals. Predicts Putin’s demise will bring down the entire system.

[6/1/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! We have repeatedly talked about how Russian President Vladimir Putin approaches decision-making. Almost always, he gives the order to prepare several options for solving one issue for different people, while the solutions may differ radically from each other. In most cases, after listening to or reading a report with some kind of proposal, Putin, if you consider this proposal sensible, agrees to prepare for its implementation, while not giving final consent to the implementation of this decision. So, for example, today several groups are preparing different scenarios for the occupied territories of Ukraine. Kiriyenko is preparing his plan to join the occupied Ukraine and the Republic of Belarus to Russia, or rather, to reunite the “fraternal republics” into a union state, we recently talked about this. Turchak, Khusnullin and Slutsky are in the group for preparing the accession to Russia of the same occupied territories, including the LDNR, through a “referendum” in the shortest possible time, and they are also still in the process of developing the concept. And the Ministry of Foreign Affairs, according to its plans, which the president also approved for preparation, is preparing for the opening of “embassies” of the LDNR, which supposedly will soon become part of Russia. The confusion in the official, diametrically different positions of all groups should not confuse or mislead anyone, Putin has a clear understanding that these territories should be part of Russia, and he will approve the method when he considers it necessary, or rather necessary.

With regard to the military operation, Putin has a different approach. Here he prefers to change figures that do not meet his expectations, or rather, remove those who took responsibility for completing tasks and failed to complete the deadlines. So, today, Valery Gerasimov, Alexander Dvornikov and a number of other generals have been removed from decision-making and command of a military operation, not to mention Defense Minister Sergei Shoigu. At the same time, nominally most of these people are at their posts, including the commander of the Black Sea Fleet, Igor Osipov, who was wounded on the cruiser Moskva and fell into disgrace.

Putin is the sole beneficiary of the system of power in Russia, and the “managed chaos” he brings into this system is also an integral part of it. Putin’s departure will leave chaos in the system, which no one will control, and the END will come to the system. Soon. Save yourself, the system cannot be saved.

Ukrainian

GENERALL SVR, [6/1/2022 8:02 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Ми вже неодноразово розповідали, як президент Росії Володимир Путін підходить до прийняття рішень. Практично завжди він дає розпорядження підготувати кілька варіантів вирішення одного питання різним людям, причому варіанти вирішення можуть відрізнятися один від одного кардинально. У більшості випадків, вислухавши або прочитавши доповідь з якоюсь пропозицією, Путін, якщо вважаєте цю пропозицію слушною, дає згоду на підготовку до її реалізації, при цьому не даючи остаточно згоди на реалізацію цього рішення. Так, наприклад, на сьогоднішній день кілька гуртів готують різні сценарії для окупованих територій України. Кирієнко готує свій план щодо приєднання окупованих України та Республіки Білорусь до Росії, точніше до возз’єднання “братських республік” до союзної держави, ми про це нещодавно розповіли. Турчак, Хуснуллін і Слуцький у групі з підготовки приєднання до Росії тих самих окупованих територій включаючи ЛДНР через “референдум” причому у найкоротші терміни, і там як і все ще у процесі розробки концепції. А МЗС згідно зі своїми планами, які теж затвердив до підготовки президент, готуються до відкриття “посольств” ЛДНР, які нібито ось-ось увійдуть до складу Росії. Сумбур в офіційній, діаметрально різній позиції всіх груп не повинен нікого бентежити і вводити в оману, у Путіна є чітке розуміння про те, що ці території повинні бути частиною Росії, а спосіб він затвердить коли вважатиме за потрібне, вірніше необхідне.

Щодо військової операції у Путіна підхід інший. Тут він вважає за краще міняти фігури, які не виправдовують його очікувань, вірніше усувати тих, хто взяв на себе відповідальність за виконання завдань і не впорався у встановлені терміни. Так, на сьогоднішній день, від прийняття рішень та командування військовою операцією відсторонені Валерій Герасимов, Олександр Дворніков та ще ціла низка генералів, не кажучи вже про міністра оборони Сергія Шойгу. При цьому номінально більшість із цих людей перебувають на своїх постах, включаючи пораненого на крейсері “Москва” і командувача Чорноморського флоту Ігоря Осипова, який потрапив в опалу.

Путін є єдиним бенефіціаром системи влади в Росії та “керований хаос”, який він приносить у цю систему, також його невід’ємна частина. Відхід Путіна залишить у системі хаос, яким уже ніхто керувати не буде і системі прийде КІНЕЦЬ. Вже скоро. Врятуйте себе, систему врятувати неможливо.

Russian

GENERALL SVR, [6/1/2022 8:02 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Мы уже неоднократно рассказывали о том, как президент России Владимир Путин подходит к принятию решений. Практически всегда он даёт распоряжение подготовить несколько вариантов решения одного вопроса разным людям, при этом варианты решения могут отличаться друг от друга кардинально. В большинстве случаев, выслушав или прочтя доклад с каким либо предложением, Путин, если считаете это предложение дельным, даёт согласие на подготовку к его реализации, при этом не давая окончательно согласия на реализацию этого решения. Так, к примеру, на сегодняшний день несколько групп готовят разные сценарии для оккупированных территорий Украины. Кириенко готовит свой план по присоединению оккупированных Украины и Республики Беларусь к России, вернее к воссоединению “братских республик” в союзное государство, мы об этом недавно рассказали. Турчак, Хуснуллин и Слуцкий в группе по подготовке присоединения к России тех же оккупированных территорий включая ЛДНР через “референдум” причём в кратчайшие сроки, и там так же всё ещё в процессе разработки концепции. А МИД согласно своих планов, которые тоже утвердил к подготовке президент, готовятся к открытию “посольств” ЛДНР, которые якобы вот-вот войдут в состав России. Сумбур в официальной, диаметрально разной, позиции всех групп не должен никого смущать и вводить в заблуждение, у Путина есть четкое понимание о том, что эти территории должны быть частью России, а способ он утвердит когда будет считать нужным, вернее необходимым.

Применительно к военной операции у Путина подход другой. Здесь он предпочитает менять фигуры, которые не оправдывают его ожиданий, вернее отстранять тех, кто взял на себя ответственность за выполнение задач и не справился в установленные сроки. Так, на сегодняшний день, от принятия решений и командования военной операцией отстранены Валерий Герасимов, Александр Дворников и ещё целый ряд генералов, не говоря уже о министре обороны Сергее Шойгу. При этом номинально большинство из этих людей находятся на своих постах, включая раненного на крейсере “Москва” и попавшего в опалу командующего Черноморским флотом Игоря Осипова.

Путин является единственным бенефициаром системы власти в России и “управляемый хаос”, который он приносит в эту систему, тоже его неотъемлемая часть. Уход Путина оставит в системе хаос, которым уже никто управлять не будет и системе придёт КОНЕЦ. Уже скоро. Спасайте себя, систему спасти невозможно.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s