23 May part 2 – Kremlin Insider: Lukashenko plays the carnival shill in Sochi. Gets promises for loyalty to the Don.

GENERALL SVR, [5/23/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! And this time, the buffoon Lukashenko fulfilled the mission entrusted to him by the Russian leadership in full. Lukashenka’s task was simple and already familiar: to show a little, but mostly to tell external and internal observers that Putin is alive and has a “strong handshake.” Yesterday, Russian President Vladimir Putin held “many hours of negotiations” with Lukashenka, and this is only the official part. Further, a hint at “many hours” of informal communication and, as a result, a reproach to ill-wishers who allegedly “slander” about Putin’s poor health, they say, look, how can a seriously ill person conduct “many hours of negotiations.”
Recall that a week before this meeting, on Monday, May 16, Putin held a meeting with the leaders of the CSTO countries, where Lukashenka was present and at the same time the Russian president held forty-minute tête-à-tête talks with Alexander Grigoryevich. What urgent issues appeared a week later, the solution of which required a new personal meeting and “many hours of negotiations” for an inexperienced viewer remains a mystery.
The fact is that even before the meeting in the CSTO format, Lukashenka was informed that he would need the traditional service of being present at “many hours of negotiations” with the President of Russia, the only thing was that the date was indicated approximately, and during the meeting on May 16, when Putin had a surgical operation already planned, Lukashenka was coordinated more specifically.
Yesterday there were no real negotiations, and there was no real need for them. Lukashenka played to the public the “importance” of meeting and personal communication with Putin, after which he spent most of his time bored. Communication with Putin took up to an hour, and this is in general. Based on the results of Lukashenka’s vacation in Sochi, Putin promised him support, both moral and material, but how much Lukashenka would actually receive for the service, he never received a specific answer, only communication. But he’s not used to it.

23 May Ukrainain

GENERALL SVR, [5/23/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! І цього разу скоморох Лукашенко виконав покладену на нього російським керівництвом місію у повному обсязі. Завдання у Лукашенка було нескладне і вже звичне: трохи показати, а переважно розповісти зовнішнім і внутрішнім спостерігачам про те, що Путін живий і має “міцне рукостискання”. Учора президент Росії Володимир Путін провів із Лукашенком “багатогодинні переговори”, і це лише офіційна частина. Далі, натяк на “багатогодинне” неофіційне спілкування і як наслідок, закид недоброзичливцям які нібито “наклеюють” про слабке здоров’я Путіна, мовляв дивіться, хіба може важкохвора людина проводити “багатогодинні переговори”.
Нагадаємо, що за тиждень до цієї зустрічі, у понеділок 16 травня Путін провів зустріч із лідерами країн ОДКБ, де був присутній Лукашенко і тоді ж президент Росії провів сорокахвилинні переговори тет-а-тет із Олександром Григоровичем. Які невідкладні питання постали вже через тиждень, вирішення яких зажадало нової особистої зустрічі та “багатогодинних переговорів” для недосвідченого глядача залишається загадкою.
Справа в тому, що Лукашенку ще до зустрічі у форматі ОДКБ було сповіщено, що від нього буде потрібна вже традиційна послуга присутності на “багатогодинних переговорах” з президентом Росії, єдине, дату вказали орієнтовно, а під час зустрічі 16 травня, коли хірургічна операція Путіну була вже запланована, Лукашенка зорієнтували конкретніше.
Вчора не було жодних реальних переговорів, та й реальної потреби у них не було. Лукашенко відіграв на публіку “важливість” зустрічі та особистого спілкування з Путіним, після чого проводив час здебільшого нудьгуючи. Спілкування з Путіним зайняло до години часу, і це загалом. За результатами відпочинку Лукашенко у Сочі Путін пообіцяв йому підтримку та моральну та матеріальну, ось тільки скільки реально Лукашенко отримає за послугу, він так і не отримав конкретної відповіді, лише спілкування. Але йому не звикати.

23 May Russian

Дорогие подписчики и гости канала! И в этот раз скоморох Лукашенко выполнил возложенную на него российским руководством миссию в полном объёме. Задача у Лукашенко была несложная и уже привычная: немного показать, а в основном рассказать внешним и внутренним наблюдателям о том, что Путин жив и имеет “крепкое рукопожатие”. Вчера президент России Владимир Путин провел с Лукашенко “многочасовые переговоры”, и это только официальная часть. Дальше, намёк на “многочасовое” неофициальное общение и как следствие, упрек недоброжелателям которые якобы “клевещут” про слабое здоровье Путина, дескать смотрите, разве может тяжелобольной человек проводить “многочасовые переговоры”.
Напомним, что за неделю до этой встречи, в понедельник 16 мая Путин провел встречу с лидерами стран ОДКБ, где присутствовал Лукашенко и тогда же президент России провел сорокаминутные переговоры тет-а-тет с Александром Григорьевичем. Какие неотложные вопросы появились уже через неделю, решение которых потребовало новой личной встречи и “многочасовых переговоров” для неискушенного зрителя остаётся загадкой.
Дело в том, что Лукашенко ещё до встречи в формате ОДКБ был оповещен, что от него потребуется уже традиционная услуга присутствия на “многочасовых переговорах” с президентом России, единственное, дату указали ориентировочно, а во время встречи 16 мая, когда хирургическая операция Путину была уже запланированна, Лукашенко сориетировали более конкретно.
Вчера не было никаких реальных переговоров, да и реальной надобности в них не было. Лукашенко отыграл на публику “важность” встречи и личного общения с Путиным, после чего проводил время по большей части скучая. Общение с Путиным заняло до часа времени и это в общем. По результатам отдыха Лукашенко в Сочи Путин пообещал ему поддержку и моральную и материальную, вот только, сколько реально Лукашенко получит за услугу, он так и не получил конкретного ответа, только общения. Но ему не привыкать.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s