22 May – Kremlin Insider. Reports on Putin’s surgery and complication “canned food”deep fakes and Lukashenko ready to give proof that Putin is fit as a fiddle. Stock photo.

GENERALL SVR, [5/22/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! On the night of Monday May 16 to Tuesday May 17, Russian President Vladimir Putin underwent a surgical operation. The fact that Putin should be operated on as soon as possible was insisted by his attending physicians. According to the doctors involved in the treatment of the president, the operation was successful. We have already talked about the fact that Putin was personally absent from the information space from May 17 to May 19 and was not available even to his inner circle, with the exception of Nikolai Patrushev, Secretary of the Security Council of the Russian Federation. From May 17 to May 19, “canned food”, pre-recorded meetings and messages were posted in the information space, and Putin personally held two telephone conversations during this time. On May 20, the meeting of the Security Council via videoconference proceeded according to the scheme, where the president’s speech was recorded in advance, and Putin’s participation in video format was supported using Deepfake technology, as was the case the week before. In reality, on May 20, Putin was still too weak to take part in lengthy meetings and had two short video calls. On May 20, in the evening, Putin’s health deteriorated and stabilized only on the morning of Saturday, May 21. The attending physicians recommend that Putin rest in the coming days and urge him to refuse personal participation in meetings.

Alexander Lukashenko, one of the few people who, although without much detail, but knows the real state of affairs with Putin’s health, was called upon to provide another service. Lukashenka has already “helped” Putin in a similar way, when during periods of deterioration in the health of the Russian president, they held meetings and “long hours of negotiations”, which should have indicated Putin’s excellent health and dispel information about his illnesses. So now Lukashenko was dragged to testify to the whole world that “the patient is more alive than dead”, and of course, for a new “loan” for his regime from Russia, the Potato Elk will confirm anything. It is possible that Lukashenka can even swear by the grave of his own father, who, according to Alexander Grigoryevich himself, died during the Great Patriotic War ten years before his birth, that the half-corpse Putin is completely healthy and has entertaining conversations with him while kayaking down the the most notorious “Bocharov Stream” like skiing in winter.

22 May Ukrainian

GENERALL SVR, [5/22/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! У ніч із понеділка 16 травня на вівторок 17 травня президенту Росії Володимиру Путіну було проведено хірургічну операцію. На тому, що Путін повинен бути прооперований у найкоротші терміни, наполягали його лікарі. На думку лікарів, які беруть участь у лікуванні президента, операція пройшла успішно. Ми вже розповідали про те, що Путін особисто був відсутній в інформаційному просторі з 17 по 19 травня і не був доступним навіть для близького оточення, за винятком секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. З 17 по 19 травня в інформаційному просторі розміщували “консерви”, записані наперед зустрічі та послання, а особисто Путін за цей час провів двічі телефонні переговори. 20 травня засідання Ради безпеки у режимі відеоконференції проходило за схемою, де вступ президента був записаний заздалегідь, а участь Путіна у відеоформаті підтримувалась за допомогою технології Deepfake, як і за тиждень до цього. Насправді 20 травня Путін був ще слабкий для того, щоб брати участь у тривалих нарадах і провів дві короткі розмови з відеозв’язку. 20 травня ввечері стан здоров’я Путіна погіршився та стабілізувався лише вранці у суботу 21 травня. Лікарі рекомендують Путіну спокій найближчими днями і наполегливо рекомендують відмовитися від особистої участі у зустрічах.

Олександр Лукашенко один із небагатьох людей, який, щоправда, без особливих подробиць, але знає реальний стан справ зі здоров’ям Путіна, мав надати чергову послугу. Лукашенко вже “допомагав” Путіну подібним чином, коли в періоди погіршення стану здоров’я президента Росії вони проводили зустрічі та “багатогодинні переговори”, що мало свідчити про прекрасний стан здоров’я у Путіна та розвіяти інформацію про його хвороби. Так і зараз Лукашенко притягли засвідчити всьому світу, що “пацієнт швидше живий, ніж мертвий”, і звичайно за новий “кредит” для свого режиму від Росії Картопляний лось підтвердить, що завгодно. Не виключено, що Лукашенко навіть може присягнути могилою свого рідного батька, який, за словами самого Олександра Григоровича, загинув під час Великої Вітчизняної війни років за десять до його народження, що напівтруп Путін повністю здоровий і проводить із ним цікаві бесіди, спускаючись на байдарках. самому горезвісному “Бочаровому струмку” аки на лижах взимку.

22 May – Russian

Дорогие подписчики и гости канала! В ночь с понедельника 16 мая на вторник 17 мая президенту России Владимиру Путину была проведена хирургическая операция. На том, что Путин должен быть прооперирован в кратчайшие сроки настаивали его лечащие врачи. По мнению врачей, участвующих в лечении президента, операция прошла успешно. Мы уже рассказывали о том, что Путин лично отсутствовал в информационном пространстве с 17 по 19 мая и не был доступен даже для близкого окружения, за исключением секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. С 17 по 19 мая в информационном пространстве размещали “консервы”, записанные заранее встречи и послания, а лично Путин за это время провел два раза телефонные переговоры. 20 мая заседание Совета безопасности в режиме видеоконференции проходило по схеме, где вступление президента было записано заранее, а участие Путина в видеоформате поддерживалось с помощью технологии Deepfake, как и за неделю до этого. В реальности 20 мая Путин был ещё слаб для того чтобы принимать участие в длительных совещаниях и провел два коротких разговора по видеосвязи. 20 мая вечером состояние здоровья Путина ухудшилось и стабилизировалось лишь утром в субботу 21 мая. Лечащие врачи рекомендуют Путину покой в ближайшие дни и настоятельно рекомендуют отказаться от личного участия в встречах.

Александр Лукашенко один из немногих людей, который, правда, без особых подробностей, но знает реальное положение дел со здоровьем Путина, был призван оказать очередную услугу. Лукашенко уже “помогал” Путину подобным образом, когда в периоды ухудшения состояния здоровья президента России они проводили встречи и “многочасовые переговоры”, что должно было свидетельствовать о прекрасном состоянии здоровья у Путина и развеять информацию о его болезнях. Так и сейчас Лукашенко притащили засвидетельствовать всему миру, что “пациент скорее жив чем мертв”, и конечно за новый “кредит” для своего режима от России Картофельный лось подтвердит, что угодно. Не исключено, что Лукашенко даже может поклясться могилой своего родного отца, который, по словам самого Александра Григорьевича, погиб во время Великой Отечественной войны лет за десять до его рождения, что полутруп Путин полностью здоров и проводит с ним занимательные беседы спускаясь на байдарках по тому самому пресловутому “Бочаровому ручью” аки на лыжах зимой.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s