29 December – Kremlin Insider: Putin appears by video for launch of new sub and then scolds the military brass for poor attack on Ukraine that military blamed on lack of missiles. Report that Xi agreed to talk.

Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin spends New Year’s Eve rather routinely. Yesterday, the president took part in the flag-raising ceremony on ships entering the Navy and the launching of the nuclear submarine Imperator Alexander III. “I took part” is, of course, loudly said, or rather, was on video call. So Putin addressed the audience with a short speech via video link, which he read with some difficulty from the video prompter, after which the events on the other side of the screen became of little interest to the president and he began to actively cross out the text on some papers lying on his desk and something then mark in the margins. An uninitiated viewer might get the impression that Putin, at the request of Alina Maratovna, took up checking the homework of their eldest son, but no, Putin simply pretended to be immersed in work. After minor formalities, the flags on the ships were hoisted, but contrary to the announcement and expectations, the submarine was never launched into the water, limiting itself to breaking a bottle of, probably sanctioned, “champagne” on the ship’s side. The whole procedure took about nine minutes, so Putin, of course, got tired, but not much.
Also, yesterday, after the report of representatives of the leadership of the military bloc on the results of a massive missile attack on the territory of Ukraine, Putin traditionally in a swearing form, but without enthusiasm, scolded the military for the unsatisfactory results of the “operation”. Recently, massive missile strikes on Ukraine’s energy infrastructure facilities have not brought the expected results, according to Putin, solely due to the fault of the military leadership. Representatives of the leadership of the military bloc complain, in communication with Putin, about the small number of remaining missiles, and this factor is associated with the low effectiveness of missile strikes. The president himself places his main hopes on the fulfillment of the agreements by the Iranian authorities on the supply of ballistic missiles. Some of the missiles promised by Iran are already on Russian territory, but it is not yet possible to use them due to technical limitations. So we have to use our own “emergency reserves” and Iranian unmanned aerial vehicles.
Putin has already postponed the solution of all problems, questions and tasks to next year. The only event that has yet to be implemented today is, of course, telephone conversations with Xi Jinping, to which the Chinese leader agreed. This conversation largely determines the mood in which Putin will meet the New Year.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Передноворічні дні президент Росії Володимир Путін проводить доволі рутинно. Учора президент взяв участь у церемонії підйому прапора на кораблях, що надходять до складу ВМФ, і спуску на воду атомного підводного човна «Імператор Олександр III». «Взяв участь» це, звичайно, голосно сказано, вірніше- був на відеозв’язку. Так Путін у режимі відеозв’язку звернувся до глядачів з короткою промовою, яку не легко прочитав з відеосуфлера, після чого події по той бік екрану стали мало цікавити президента і він почав активно закреслювати текст на якихось паперах, що лежали у нього на столі і що- то помічати на полях. У непосвяченого глядача могло скластися враження, що Путін на прохання Аліни Маратівни зайнявся перевіркою домашнього завдання їхнього старшого сина, але ні, так Путін просто зображував зануреність у роботу. Після невеликих формальностей прапори на кораблях підняли, але всупереч анонсу та очікуванням підводний човен на воду так і не спустили, обмежившись розбиттям пляшки, ймовірно санкційного, «шампанського» об борт судна. Уся процедура зайняла близько дев’яти хвилин, так що Путін, звичайно, втомився, але не сильно.
Також, учора, після доповіді представників керівництва військового блоку про результати масованого ракетного удару територією України, Путін традиційно в матючій формі, але без ентузіазму, пожурив військових за незадовільні результати «операції». Останнім часом масовані ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України не приносять очікуваних результатів, на думку Путіна, виключно з вини військового керівництва. Представники керівництва військового блоку нарікають, у спілкуванні з Путіним, на малу кількість ракет, що залишилися, і саме цей фактор пов’язують зі слабкою ефективністю ракетних ударів. Сам президент покладає основні надії на виконання домовленостей з боку влади Ірану щодо постачання балістичних ракет. Частина обіцяних Іраном ракет уже знаходиться на території Росії, але використовувати їх поки що немає можливості через технічні обмеження. Ось і доводиться застосовувати власні «недоторканні запаси» та іранські безпілотні літальні апарати.
Вирішення всіх проблем, питань та завдань Путін вже переніс наступного року. Єдиний захід, який ще належить реалізувати сьогодні, це, звичайно, телефонні переговори із Сі Цзіньпіном, на які лідер Китаю дав згоду. Від цієї розмови багато в чому залежить, у якому настрої Путін зустрічатиме Новий рік.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Предновогодние дни президент России Владимир Путин проводит довольно рутинно. Вчера президент принял участие в церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III». «Принял участие» это, конечно, громко сказано,  вернее- был на видеосвязи. Так Путин в режиме видеосвязи обратился к зрителям с короткой речью которую не без труда прочитал с видеосуфлера, после чего события по ту сторону экрана стали мало интересовать президента и он начал активно зачеркивать текст на каких-то бумагах, лежавших у него на столе и что-то помечать на полях. У непосвященного зрителя могло сложиться впечатление,  что Путин по просьбе Алины Маратовны занялся проверкой домашнего задания их старшего сына, но нет, так Путин просто изображал погруженность в работу. После небольших формальностей флаги на кораблях подняли, но вопреки анонсу и ожиданиям, подлодку на воду так и не спустили, ограничившись разбитием бутылки, вероятно санкционного, «шампанского» о борт судна. Вся процедура заняла около девяти минут,  так что Путин, конечно, утомился, но не сильно.
Также, вчера, после доклада представителей руководства военного блока о результатах массированного ракетного удара по территории Украины, Путин традиционно в матерной форме,  но без энтузиазма, пожурил военных за неудовлетворительные результаты «операции». В последнее время, массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины не приносят ожидаемых результатов, по мнению Путина исключительно по вине военного руководства. Представители руководства военного блока сетуют, в общении с Путиным,  на малое количество оставшихся ракет, и именно этот фактор связывают со слабой эффективностью ракетных ударов. Сам президент возлагает основные надежды на выполнение договоренностей со стороны властей Ирана о поставках баллистических ракет. Часть обещанных Ираном ракет уже находится на территории России,  но использовать их пока нет возможности из-за технических ограничений. Вот и приходится применять собственные «неприкосновенные запасы» и иранские беспилотные летательные аппараты.
Решение всех проблем,  вопросов и задач Путин уже перенес на следующий год. Единственное мероприятие, которое ещё предстоит реализовать сегодня, это, конечно, телефонные переговоры с Си Цзиньпином, на которые лидер Китая дал согласие. От этого разговора во многом зависит в каком настроении Путин будет встречать Новый год.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s