14 December – Kremlin Insider: Putin’s last play will be 70 Iranian ballistic missiles to be launched ahead of a general attack in February.

Dear subscribers and guests of the channel! On Tuesday, we reported on our backup channel that the Russian leadership, through the Security Council, has seen a significant shift in negotiations with Iran on the supply of arms, primarily ballistic missiles. So, even before the New Year, the Russian leadership will have at least 70 Iranian ballistic missiles at its disposal, and another 150 should be delivered in January. On Wednesday evening, a White House spokesman actually confirmed our information, saying that the US has evidence of a deal for Iran to supply ballistic missiles to Russia.
Yesterday, Russian President Vladimir Putin, during a meeting with representatives of the leadership of the power and military blocs, discussed the supply of Iranian ballistic missiles and the possibility of their use. In total, by mid-February, Iran promises to supply Russia with up to 250 missiles, and this is the limit, at least this is what the Iranian leadership assures. 250 Iranian ballistic missiles cannot dramatically change the situation at the front and change the course of the war, Putin understands this very well. Yesterday at the meeting we decided how to use this potential most effectively. Putin proposed using the full potential of Iranian missiles for two massive missile strikes, with an interval of up to a day, against the critical (not only energy) infrastructure of Ukraine in January-early February next year, in preparation for the offensive of Russian troops. Representatives of the military leadership offered various options, but tried to dissuade the president from the idea of ​​using all Iranian missiles during the day for a massive strike. Also, the military leadership considers it necessary to use Iranian missiles as they become available, arguing that Ukraine is rapidly developing modern air defense systems and despite the theoretically weak effectiveness of air defense systems against ballistic missiles, the military leadership considers delaying the use of an unjustified risk. So far, no decisions have been made, but Putin promised to decide in the near future.
For Putin, Iranian missiles are the “last chance” to influence the situation at the front, there is nowhere else to take weapons of this kind, and the production of domestic missiles does not cover military needs. The old Russian proverb: “marry the poor, and the night is short”, fully reflects the state of affairs of the President of Russia.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! У вівторок ми в нашому резервному каналі повідомили про те, що у російського керівництва по лінії Ради Безпеки намітилося значне зрушення у переговорах з Іраном щодо постачання озброєнь і насамперед балістичних ракет. Так, ще до Нового року у розпорядженні російського керівництва буде щонайменше 70 іранських балістичних ракет і ще 150 має бути поставлено у січні. У середу ввечері представник Білого дому підтвердив фактично нашу інформацію, заявивши, що США мають свідчення угоди про постачання Іраном балістичних ракет до Росії.
Учора президент Росії Володимир Путін, під час наради з представниками керівництва силового та військового блоків, обговорював питання постачання іранських балістичних ракет та можливості їх застосування. Загалом до середини лютого Іран обіцяє поставити Росії до 250 ракет, і ця межа принаймні так запевняє іранське керівництво. 250 іранських балістичних ракет не можуть драматично змінити ситуацію на фронті і змінити хід війни, Путін це чудово розуміє. Вчора на нараді вирішували, як цей потенціал використовувати найбільш ефективно. Путін запропонував використати весь потенціал іранських ракет для двох масованих ракетних ударів з проміжком до доби по критичній (не тільки енергетичній) інфраструктурі України в січні-початку лютого наступного року, під час підготовки наступу російських військ. Представники військового керівництва пропонували різні варіанти, але намагалися відмовити президента від ідеї використовувати усі іранські ракети протягом доби для масованого удару. Також військове керівництво вважає за необхідне використовувати іранські ракети в міру надходження, аргументуючи тим, що в України високими темпами з’являються сучасні системи ППО і не дивлячись на теоретично слабку ефективність систем ППО проти балістичних ракет, військове керівництво вважає затягування із застосуванням невиправданим ризиком. Поки не було ухвалено жодних рішень, але Путін пообіцяв визначитися найближчим часом.
Для Путіна іранські ракети – «останній шанс» вплинути на ситуацію на фронті, більше озброєнь такого плану брати ніде, а виробництво вітчизняних ракет не покриває військових потреб. Старе російське прислів’я: «бідному одружитися, і ніч коротка», повністю відбиває стан справ президента Росії.

Russian

Дорогие поДорогие подписчики и гости канала! Во вторник мы в нашем резервном канале сообщили о том, что у российского руководства по линии Совета Безопасности наметился значительный сдвиг в переговорах с Ираном о поставках вооружений и прежде всего баллистических ракет. Так, ещё до Нового года в распоряжении российского руководства будет не менее 70 иранских баллистических ракет и ещё 150 должно быть поставлено в январе. В среду вечером представитель Белого дома подтвердил фактически нашу информацию, заявив, что у США есть свидетельства сделки на поставку Ираном баллистических ракет в Россию.
Вчера президент России Владимир Путин, во время совещания с представителями руководства силового и военного блоков, обсуждал вопрос поставок иранских баллистических ракет и возможности их применения. В общей сложности к середине февраля Иран обещает поставить России до 250 ракет и это предел, по крайней мере так уверяет иранское руководство. 250 иранских баллистических ракет не могут драматическим образом поменять ситуацию на фронте и изменить ход войны, Путин это прекрасно понимает. Вчера на совещании решали как этот потенциал использовать наиболее эффективно. Путин предложил использовать весь потенциал иранских ракет для двух массированных ракетных ударов, с промежутком до суток, по критической (не только энергетической) инфраструктуре Украины в январе-начале февраля следующего года, при подготовке наступления российских войск. Представители военного руководства предлагали разные варианты, но пытались отговорить президента от идеи использовать все иранские ракеты в течении суток для массированного удара. Так же, военное руководство считает необходимым использовать иранские ракеты по мере поступления, аргументируя тем, что у Украины высокими темпами появляются современные системы ПВО и не смотря на теоретически слабую эффективность систем ПВО против баллистических ракет, военное руководство считает затягивание с применением- неоправданным риском. Пока не было принято никаких решений, но Путин пообещал определиться в ближайшее время.
Для Путина иранские ракеты- «последний шанс» повлиять на ситуацию на фронте, больше вооружений такого плана брать негде, а производство отечественных ракет не покрывает военные нужды. Старая русская пословица: «бедному жениться, и ночь коротка», полностью отражает положение дел президента России.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s