8-9 December – Kremlin Insider: Putin reluctantly travels to Kyrgystan to deal with the collapsing CSTO. After return he will have surgery to fix something that happened when he fell down the stairs. And report he and his personal banker Yuri Kovalchuk in conflict.

GENERALL SVR, [12/8/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Today, Russian President Vladimir Putin is due to take part in a meeting of the Supreme Eurasian Economic Council in Bishkek. The visit to Bishkek will take place against the background of the collapsing CSTO. The lack of desire to be in the CSTO is expressed not only by Armenia and Kazakhstan, but also by Kyrgyzstan. Bishkek has a grudge against the Russian leadership because of Putin’s unwillingness to pacify Tajikistan within the framework of the CSTO, which, according to the leadership of Kyrgyzstan, regularly provokes armed conflicts on the border of the two states. Russia, thanks to Putin, is losing its traditional spheres of influence, and even the former Central Asian republics of the USSR have ceased to see the Russian leadership as a “strong patron” capable of quickly and effectively solving emerging security problems, and because of the sanctions, Russia is gradually ceasing to be the most important economic partner for these states. Putin needs to maintain at least the appearance of his importance and this forces him to take part in events like this. Putin did not want to visit Bishkek, and only the prospect of suspension of membership in the CSTO of Kyrgyzstan forced him to accept the invitation and honor the meeting of the EEAEU with his presence.
It should be recalled that on the eve of the current visit, Kazakhstan and Uzbekistan refused to enter into a “gas union” with Putin, thus expressing their attitude to the crazy initiatives of the Russian leadership. Recently, Putin has been persuading someone and asking them not to make hasty decisions on withdrawing from international organizations, where Russia has traditionally played the main role. An excellent and worthy result of 23 years of the Russian president’s rule.
Upon his return from Bishkek, Putin will have a simple surgical operation. The fall from the stairs last week, which resulted in a bruised tailbone, which we talked about, did not go unnoticed and caused new problems not directly related to the bruise. The operation will be carried out by an experienced proctologist surgeon, who has already taken part in the examination of Putin earlier this week. According to preliminary estimates of specialists, thanks to modern equipment and methods, the operation will take from 10 to 30 minutes, and a doctor’s observation will be needed within 3-4 hours after the operation, followed by control within 2 weeks. To work, if everything is in order, Putin will be able to return in a day. In general, Putin found himself adventures in the zh..pu in the literal and figurative sense.

GENERALL SVR, [12/9/2022 4:49 AM]
Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin had a serious quarrel with his best friend Yuri Kovalchuk. This is the first big conflict between Putin and Kovalchuk in many years.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

GENERALL SVR, [12/8/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Сьогодні президент Росії Володимир Путін має взяти участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради у Бішкеку. Візит до Бішкека проходитиме на тлі ОДКБ, що розвалюється. Відсутність бажання перебувати в ОДКБ висловлюють не лише Вірменія та Казахстан, а й Киргизстан. У Бішкека образа на російське керівництво через небажання Путіна в рамках ОДКБ утихомирити Таджикистан, який, на думку керівництва Киргизстану, регулярно провокує збройні конфлікти на кордоні двох держав. Росія, завдяки Путіну, втрачає традиційні сфери впливу, і навіть колишні середньоазіатські республіки СРСР перестали бачити в російському керівництві “сильного покровителя” здатного швидко і ефективно вирішувати проблеми, що виникають у сфері безпеки, а через санкції Росія поступово перестає бути найважливішим економічним партнером для цих держав. Путіну необхідно втримати хоча б видимість своєї значущості і це змушує його брати участь у подібних заходах. Путін не хотів відвідувати Бішкек і лише перспектива призупинення членства в ОДКБ Киргизстану змусила його прийняти запрошення та вшанувати своєю присутністю засідання ВЄАЕС.
Треба нагадати, що напередодні поточного візиту Казахстан і Узбекистан відмовилися вступати з Путіним у “газовий союз”, висловивши таким чином своє ставлення до маячних ініціатив російського керівництва. Останнім часом Путін постійно когось умовляє і просить не приймати поспішних рішень з питань виходу з міжнародних організацій, де головну роль традиційно грала Росія. Прекрасний та гідний результат 23 років правління російського президента.
Після повернення з Бішкека Путін чекає нескладна хірургічна операція. Падіння зі сходів минулого тижня в результаті чого президент отримав забій куприка, про що ми розповідали, не пройшло безслідно і викликало нові проблеми, не пов’язані безпосередньо з забиттям. Операцію проводитиме досвідчений хірург-проктолог, який уже взяв участь в обстеженні Путіна на початку цього тижня. За попередніми оцінками фахівців, завдяки сучасному обладнанню та методам операція займе від 10 до 30 хвилин, а спостереження лікаря знадобиться протягом 3-4 годин після операції з наступним контролем протягом 2 тижнів. До роботи, якщо все буде гаразд, Путін зможе повернутися за добу. Загалом знайшов собі Путін пригод на ж..пу у прямому та переносному значенні.

GENERALL SVR, [12/9/2022 4:49 AM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін серйозно посварився зі своїм найкращим другом Юрієм Ковальчуком. Це перший великий конфлікт Путіна із Ковальчуком за багато років.

Russian

GENERALL SVR, [12/8/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня президент России Владимир Путин должен принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Визит в Бишкек будет проходить на фоне разваливающегося ОДКБ. Отсутствие желания состоять в ОДКБ выражают не только Армения и Казахстан, но и Кыргызстан. У Бишкека обида на российское руководство из-за нежелания Путина в рамках ОДКБ усмирить Таджикистан, который , по мнению руководства Кыргызстана, регулярно провоцирует вооруженные конфликты на границе двух государств. Россия, благодаря Путину, теряет традиционные сферы влияния, и даже бывшие среднеазиатские республики СССР перестали видеть в российском руководстве “сильного покровителя” способного быстро и эффективно решать возникающие проблемы в сфере безопасности, а из-за санкций Россия постепенно перестаёт быть важнейшим экономическим партнёром для этих государств. Путину необходимо удержать хотя бы видимость своей значимости и это заставляет его принимать участие в мероприятиях подобных этому. Путин не хотел посещать Бишкек и лишь перспектива приостановления членства в ОДКБ Кыргызстана вынудила его принять приглашение и почтить своим присутствием заседание ВЕАЭС.
Надо напомнить, что накануне текущего визита, Казахстан и Узбекистан отказались вступать с Путиным в “газовый союз” высказав таким образом своё отношение к бредовым инициативам российского руководства. В последнее время Путин всё время кого-то уговаривает и просит не принимать скоропалительных решений по вопросам выхода из международных организаций, где главную роль традиционно играла Россия. Прекрасный и достойный результат 23 лет правления российского президента.
По возвращению из Бишкека Путину предстоит несложная хирургическая операция. Падение с лестницы на прошлой неделе в результате чего президент получил ушиб копчика, о чём мы рассказывали, не прошло бесследно и вызвало новые проблемы не связанные непосредственно с ушибом. Операцию будет проводить опытный хирург-проктолог, который уже принял участие в обследовании Путина в начале этой недели. По предварительным оценкам специалистов, благодаря современному оборудованию и методам операция займёт от 10 до 30 минут, а наблюдение врача понадобится в течение 3-4 часов после операции, с последующим контролем в течение 2 недель. К работе, если всё будет в порядке, Путин сможет вернуться через сутки. В общем нашел себе Путин приключений на ж..пу в прямом и переносном смысле.

GENERALL SVR, [12/9/2022 4:49 AM]
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин серьёзно поссорился со своим лучшим другом Юрием Ковальчуком. Это первый большой конфликт Путина с Ковальчуком за многие годы.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s