7 December – Kremlin Insider: Erdogan tells Putin he will attack in Syria. Putin won’t say when he will give his yearly message and he’s spending the holidays in a bunker in the Urals as the palace hyenas circle.

GENERALL SVR, [12/7/2022 8:00 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin was told, or rather informed, that Turkey plans to conduct a ground military operation in Syria in the near future. They didn’t notify Putin about the timing or plans, they just handed it over on behalf of the President of Turkey – don’t interfere. Putin himself did not intend to interfere with Erdogan in Syria in any way, he has a lot of things to do at home. Yesterday, via videoconference, the President of Russia held the annual meeting of the Council for the Development of Civil Society and Human Rights. In essence, the meeting itself is pure profanation, and Putin used the airtime for statements. As for mobilization, the president tried to reassure the public, saying that “there is no need for the state in this today.” Here, of course, Putin is cunning, pointing out that there is no need for today, but for January or February of next year there is a need, but why upset compatriots ahead of time. Pointing out the only benefit from the NWO – the acquisition of new territories, the president did not really explain that the acquisitions themselves are temporary, and their loss leads to civil war and the collapse of the country. Human rights, according to Putin, are created in order to destroy sovereignty, in fact quoting Orwell “War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength.”
But the real “bone of contention” between Putin and the elites could be the President’s message to the Federal Assembly, or rather its absence. The president’s entourage during contacts with him asks Putin to decide on the date of the message and as soon as possible. Putin himself prefers to make promises, even naming preferred dates, but he has not given clear instructions on this matter. Some influential elites, including some of the leadership of the power bloc, consider the absence of a message this year as a loss of Putin’s legitimacy as president. In this case, the question arises whether it is worth waiting for the final loss in the war and the subsequent crisis, or the president, who violated, even the tormented and raped constitution, should be deposed right now. In this case, of course, the best option is to announce that, as a result of a severe and prolonged illness, the president has exhausted his life resource and blame him for all the problems. But yesterday, Putin promised that he would announce the date of the message in the coming days. Scared, nothing else.

GENERALL SVR, [12/7/2022 10:21 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Attacks on military airfields in Russia seriously alarmed Russian President Vladimir Putin. Despite the president’s order to strengthen security measures at strategic facilities, Vladimir Putin’s already outrageous security measures have actually intensified. Putin began to spend more time in bunker-type premises, and the president and his loved ones are now celebrating the New Year in a bunker located behind the Ural Mountains, instead of a residence in Sochi, as previously planned.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

GENERALL SVR, [12/7/2022 8:00 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Вчора президенту Росії Володимиру Путіну передали, точніше повідомили, що найближчим часом Туреччина планує провести наземну військову операцію в Сирії. Ні про терміни, ні про плани Путіна не повідомили, просто від імені президента Туреччини передали не заважати. Сам Путін аж ніяк заважати Ердогану в Сирії і не збирався, у нього і вдома справ повно. Учора в режимі відеоконференції президент Росії провів щорічне засідання Ради з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини. По суті саме засідання – найчистіша профанація, а ефірний час Путін використав для заяв. Щодо мобілізації президент спробував заспокоїти громадськість, заявивши, що “необхідності для держави в цьому на сьогоднішній день ніякої”. Тут звичайно Путін лукавить, вказуючи, що потреби немає саме на сьогоднішній день, а на січень чи лютий наступного року необхідність дуже є, але навіщо ж засмучувати співвітчизників передчасно. Вказавши єдину користь від СВО-придбання нових територій, президент правда не пояснив, що самі придбання тимчасові, а їхня втрата веде до громадянської війни та розпаду країни. Права людини, на думку Путіна, створені для того, щоб руйнувати суверенітет, фактично процитувавши Оруелла “Війна це світ, свобода це рабство, незнання сила”.
Але справжнім “яблуком розбрату” Путіна з елітами може стати послання президента до Федеральних зборів, вірніше його відсутність. Оточення президента під час контактів із ним просить Путіна визначитися з датою послання і якнайшвидше. Сам Путін вважає за краще давати обіцянки, навіть називав кращі дати, але так і не дав чітких вказівок щодо цього. Частина впливових еліт, і до них належить частина керівництва силового блоку, вважають відсутність послання цього року втратою легітимності Путіна як президент. У такому разі постає питання, а чи варто чекати остаточного програшу у війні та наступної кризи чи президент, який порушив, навіть знівечену та зґвалтовану конституцію вже зараз має бути скинутий. У цьому випадку, звичайно, найкращий варіант оголосити, що через тяжку і тривалу хворобу президент вичерпав свій життєвий ресурс і звалити на нього відповідальність за всі проблеми. Але вчора Путін пообіцяв, що найближчим часом повідомить дату послання. Злякався, не інакше.

GENERALL SVR, [12/7/2022 10:21 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Удари по військових аеродромах на території Росії не на жарт стривожили президента Росії Володимира Путіна. Не дивлячись на розпорядження президента посилити заходи безпеки на стратегічних об’єктах, реально посилилися і так помірні заходи безпеки Володимира Путіна. Путін став проводити більше часу у приміщеннях бункерного типу, а відзначати Новий рік президент із близькими тепер збирається у бункері, розташованому за Уральськими горами, замість резиденції в Сочі, як було заплановано раніше.

Russian

что в ближайшее время Турция планирует провести наземную военную операцию в Сирии. Ни о сроках ни о планах Путина не уведомили, просто от имени президента Турции передали- не мешать. Сам Путин никоим образом мешать Эрдогану в Сирии и не собирался, у него и дома дел полно. Вчера в режиме видеоконференции президент России провел ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В сущности само заседание- чистейшая профанация, а эфирное время Путин использовал для заявлений. Насчёт мобилизации президент попытался успокоить общественность заявив, что “необходимости для государства в этом на сегодняшний день никакой”. Здесь конечно Путин лукавит, указывая, что необходимости нет именно на сегодняшний день, а на январь или февраль следующего года необходимость очень даже есть, но зачем же расстраивать соотечественников прежде времени. Указав единственную пользу от СВО- приобретение новых территорий, президент правда не объяснил, что сами приобретения временные, а их потеря ведёт к гражданской войне и распаду страны. Права человека, по мнению Путина, созданы для того, чтобы разрушать суверенитет, фактически процитировав Оруэлла “Война- это мир, свобода- это рабство, незнание- сила”.
Но настоящим “яблоком раздора” Путина с элитами может стать послание президента Федеральному собранию, вернее его отсутствие. Окружение президента во время контактов с ним просит Путина определиться с датой послания и как можно скорее. Сам Путин предпочитает давать обещания, даже называл предпочтительные даты, но так и не дал четких указаний на этот счёт. Часть влиятельных элит, и к ним относится часть руководства силового блока, считают отсутствие послания в этом году потерей легитимности Путина в качестве президента. В таком случае появляется вопрос, а стоит ли ждать окончательного проигрыша в войне и последующего кризиса или президент, который нарушил, даже истерзанную и изнасилованную конституцию уже сейчас должен быть низложен. В этом случае, конечно лучший вариант объявить, что в следствии тяжелой и продолжительной болезни президент исчерпал свой жизненный ресурс и свалить на него ответственность за все проблемы. Но вчера Путин пообещал, что в ближайшие дни сообщит дату послание. Испугался, не иначе.

GENERALL SVR, [12/7/2022 10:21 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Удары по военным аэродромам на территории России не на шутку встревожили президента России Владимира Путина. Не смотря на распоряжение президента усилить меры безопасности на стратегических объектах, реально усилились и так запредельные меры безопасности самого Владимира Путина. Путин стал проводить больше времени в помещениях бункерного типа, а отмечать Новый год президент с близкими теперь собирается в бункере, расположенном за Уральскими горами, вместо резиденции в Сочи,  как было запланировано ранее.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s