1 December – Kremlin Insider: Magomedov brothers, Ziyavudin Magomed, who operated a domestic drug trafficking franchise for Putin’s crime family were punished for the crime of supporting Medvedev in the election and got 18 and 19 years respectively. A warning to all without required loyalty to the Tsar.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday’s verdict to the Magomedov brothers is undoubtedly a signal to the elites “not to scour the eyes.” The Meshchansky Court of Moscow sentenced Ziyavudin Magomedov to 19 years in prison, and his brother, a former member of the Federation Council Magomed Magomedov, to 18 years in prison. The terms of imprisonment for the Magomedovs were approved by Putin the Prosecutor General of the Russian Federation Igor Krasnov, Secretary of the Security Council of the Russian Federation Nikolai Patrushev and First Deputy Head of the Presidential Administration Sergei Kiriyenko. In essence, it was Putin and Patrushev who discussed and made the decision, while Krasnov and Kiriyenko nodded their heads in support. The guilt of the Magomedov brothers before Putin is obvious – having not dealt with Putin’s ambitions for a third presidential term in time, they had the imprudence to support Dmitry Medvedev’s timid dreams for a second presidential term. At the same time, it cannot be said that the Magomedovs were not loyal to Putin and acted as a tough opposition to him. On the contrary, the Magomedovs recognized Putin’s authority and tried in every possible way to enter his social circle. So the Magomedovs, with the personal consent of Putin, temporarily gained control over a serious and “promising” area of drug trafficking through the territory of Russia, and fully justified the expectations placed on them. But instead of crawling to Putin on their knees and begging him to return to the presidency, the Magomedovs decided that Medvedev was the successor for two terms, and when they realized the mistake, it was too late. During his third presidential term, Putin watched the “traitors”, it was not only the Magomedovs, there were a whole host of them, and by the fourth term, when he decided that he would hold the presidential post for life, it was decided to punish several apostates. So the Magomedovs were appointed “scapegoats”, and Dmitry Medvedev agreed to move into the category of a court holy fool and thus atone for the “tsar”.
The Magomedovs were in a pre-trial detention center, which is called “in reserve”, and then the moment came when the elites, sensing the weakness of the regime on the eve of the loss of the Russian leadership in the war, began to scour their eyes in search of a future without Putin. The terms, almost two decades, of imprisonment for the Magomedovs in Russian conditions of a strict regime should resonate with the prospect of the “Hague Tribunal” for adherents of the Putin regime. In other words, be afraid of cruel punishment here and now, and not a “sanatorium” in The Hague in an unclear perspective.
The next person Putin should, according to his logic, punish is Medvedev, of course. And here, the evil eunuch clown Dimon has no chance at all. Punish … how to drink will punish.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Вчорашній вирок братам Магомедовим, це, безперечно, сигнал елітам «не нишпорити очима». Міщанський суд Москви засудив Зіявудіна Магомедова до 19 років позбавлення волі, а його брата, колишнього члена Ради Федерації Магомеда Магомедова до 18 років позбавлення волі. Терміни позбавлення волі для Магомедових напередодні затверджували у Путіна Генеральний прокурор РФ Ігор Краснов, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев та перший заступник Керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. По суті, обговорювали та ухвалювали рішення Путін і Патрушев, а Краснов та Кирієнко кивали головами на підтримку. Вина братів Магомедових перед Путіним очевидна – не розібравшись вчасно з амбіціями Путіна на третій президентський термін, вони мали необережність підтримати боязкі мрії Дмитра Медведєва на другий президентський термін. При цьому не можна сказати, що Магомедови були не лояльні до Путіна і виступали жорсткою опозицією до нього. Навпаки, Магомедови визнавали авторитет Путіна і всіляко намагалися увійти до його кола спілкування. Так Магомедови, за особистою згодою Путіна, на якийсь час отримали контроль над серйозною і «перспективною» ділянкою наркотрафіку через територію Росії, і цілком виправдали покладені на них очікування. Але замість того, щоб приповзти до Путіна на колінах і благати його повернутися в президентське крісло, Магомедови вирішили, що Медведєв наступник на два терміни, а коли зрозуміли помилку, було вже пізно. Свій третій президентський термін Путін спостерігав за «зрадниками», це не лише Магомедови, таких зібрався цілий сонм, і до четвертого терміну, коли він вирішив, що президентську посаду йому займати довічно, було прийнято рішення покарати кількох відступників. Так Магомедови були призначені «цапами-відбувайлами», а Дмитро Медведєв погодився перейти в розряд придворного юродивого і таким чином спокутувати вину перед «царем».
Магомедови перебували в СІЗО,  що називається «про запас», і ось настав момент,  коли еліти почувши слабину режиму напередодні програшу російського керівництва у війні, почали нишпорити очима в пошуках майбутнього без Путіна. Терміни, майже два десятки років, позбавлення волі для Магомедових у російських умовах суворого режиму, мають зіграти резонансом із перспективою «Гаазького трибуналу» для адептів путінського режиму. Іншими словами – бійтеся жорстокого покарання тут і зараз, а не санаторію в Гаазі в неясній перспективі.
Наступний, кого Путін повинен, за його логікою, покарати-звісно Медведєв. І тут шансів у злого клоуна-євнуха Дімона немає зовсім. Покарає… як пити дати покарає.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Вчерашний приговор братьям Магомедовым, это, несомненно, сигнал элитам «не рыскать глазами». Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы, а его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова к 18 годам лишения свободы. Сроки лишения свободы для Магомедовых накануне утверждали у Путина Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. В сущности, обсуждали и принимали решение Путин и Патрушев, а Краснов и Кириенко кивали головами в поддержку. Вина братьев Магомедовых перед Путиным очевидна- не разобравшись вовремя с амбициями Путина на третий президентский срок, они имели неосторожность поддержать робкие мечты Дмитрия Медведева на второй президентский срок. При этом нельзя сказать, что Магомедовы были не лояльны Путину и выступали жесткой оппозицией к нему. Напротив, Магомедовы признавали авторитет Путина и всячески пытались войти в его круг общения. Так Магомедовы, по личному согласию Путина, на время получили контроль над серьезным и «перспективным» участком наркотрафика через территорию России, и вполне оправдали возложенные на них ожидания. Но вместо того чтобы приползти к Путину на коленях и умолять его вернуться в президентское кресло, Магомедовы решили, что Медведев преемник на два срока, а когда поняли ошибку, было уже поздно. Свой третий президентский срок Путин наблюдал за «предателями», это не только Магомедовы,  таких собрался целый сонм, и к четвертому сроку, когда он решил, что президентский пост ему занимать пожизненно, было принято решение наказать нескольких отступников. Так Магомедовы были назначены «козлами отпущения», а Дмитрий Медведев согласился перейти в разряд придворного юродивого и таким образом искупить вину перед «царем».
Магомедовы находились в СИЗО,  что называется «про запас», и вот наступил момент,  когда элиты почуяв слабину режима в преддверии проигрыша российского руководства в войне, начали рыскать глазами в поисках будущего без Путина. Сроки, практически два десятка лет, лишения свободы для Магомедовых в российских условиях строгого режима, должны сыграть резонансом с перспективой «Гаагского трибунала» для адептов путинского режима. Другими словами- бойтесь жестокого наказания здесь и сейчас, а не «санатория» в Гааге в неясной перспективе.
Следующий, кого Путин должен, по его логике, наказать- конечно Медведев. И здесь шансов, у злого клоуна-евнуха Димона, нет совсем. Накажет… как пить дать накажет.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s