3 & 5 November – Kremlin Insider: Putin at wits end seeks way out. Elites ponder benching the boss as troop losses mount.

GENERALL SVR, [11/3/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! During the eight and a half months of the war, Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelensky changed diametrically about the possibility of ending the conflict through negotiations. Now Putin wants negotiations so strongly that today at least twenty proxies, at the initiative of the President of Russia, on different platforms and in different formats, are trying to find an opportunity, if not to end the war and reach a peace treaty, then at least to freeze the conflict by ending military operations, naturally with some acquisitions for Russia, which Putin can sell as a victory. This is the first time such a number of people involved in behind-the-scenes negotiations to try to find a solution to one issue is used for the first time. Putin’s envoys, using connections with intermediaries who have the opportunity to convey the proposals of the Russian president to the leadership of the United States and other countries that support Ukraine, use their abilities as negotiators to achieve, albeit minimally, but a result. In recent days, the hawkish positions of the president’s entourage, which forms his opinion on global issues, have also sank significantly. There is no longer a single person in Putin’s close circle who does not understand where everything is going and does not realize that defeat in the war for Russia is a huge problem for the regime inside the country. Of course, Putin and his entourage would like to provide some bonuses in the form of “new territories”, but even this turns out to be a rather flexible issue in discussions. Putin’s problem is that he is confident that the Ukrainian leadership is dependent on the United States, Great Britain and several European countries, which, in his opinion, can push through any decision by Zelensky. Putin is not looking for an approach to the President of Ukraine, at least for now, from an equal position. Zelensky, being, today, in a winning position, unequivocally rejects any proposals, hoping to return the territorial status quo to the borders of Ukraine in early 2014.
Relatives, in a conversation with Putin, are already convincing him that it is easier to win a war with internal “turbo-patriots” than with Ukraine, which is supported by the West. Putin himself changes his mood up to several times a day, depending on the reports on the results of the negotiations, then he is going to put up and is ready to give almost everything, then he says that there are no other options except for the use of nuclear weapons. The return of the mental health problem of the President of Russia, who lives in a state of constant stress, could be a big problem for the elites. More and more likely is the variant of the State Emergency Committee 2.0 with the explanation of the problems as a serious illness of the president, which became the reason for making erroneous decisions. There are great chances that the new GKChP will be supported by both the elites and the people, with a sigh of relief, the question “For how long?”

GENERALL SVR, [11/5/2022 12:29 AM]
Saturday 11/5/2022, in the morning report to Russian President Vladimir Putin, the irretrievable military operational loss of manpower of the RF Armed Forces personnel is 77,291 people. Data as of 6:00 Moscow time today.
This figure, excluding data on the losses of Russian PMCs taking part in hostilities on the territory of Ukraine, on Friday, November 4, is 23,517 dead. The next final data on the losses of PMC fighters should be received on Friday, November 11th. And will continue to be updated once a week.
Losses of the National Guard since the beginning of hostilities 5308 killed and missing.

Ukrainian

GENERALL SVR, [11/3/2022 8:02 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! За вісім із половиною місяців війни ставлення до можливості завершити конфлікт за допомогою переговорів у Президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського змінилися діаметрально. Тепер Путін бажає переговорів настільки сильно, що на сьогоднішній день не менше двадцяти довірених осіб з ініціативи президента Росії, на різних майданчиках і в різних форматах, намагаються знайти можливість якщо не припинити війну і вийти на мирний договір, то хоча б заморозити конфлікт, припинивши бойові дії, природно з якимись придбаннями для Росії, які Путін зможе продати як перемогу. Така кількість людей, задіяних у кулуарних переговорах для спроби знайти вирішення одного питання, застосовується вперше. Посланці Путіна, використовуючи зв’язки з посередниками, які мають можливість донести пропозиції президента Росії до керівництва США та інших країн, які підтримують Україну, застосовують свої здібності переговорників для досягнення нехай мінімального, але результату. Суттєво останніми днями просіли і яструбині позиції оточення президента, яке формує його думку на глобальні питання. У близькому колі Путіна вже немає жодної людини, яка б не розуміла до чого все йде і не усвідомлювала, що поразка у війні для Росії, це величезні проблеми для режиму всередині країни. Звичайно, Путін і оточення хотіли б надати якісь бонуси у вигляді «нових територій», але й це виявляється питання в обговореннях досить гнучкий. Проблема Путіна в тому, що він упевнений у залежності українського керівництва від США, Великобританії та кількох країн Європи, які на його думку можуть продавити будь-яке рішення Зеленського. Путін не шукає підходу до президента України принаймні зараз з позиції рівного. Зеленський, перебуваючи на сьогоднішній день, у виграшній позиції, однозначно відхиляє будь-які пропозиції, розраховуючи повернути територіальний status quo на кордони України початку 2014 року.
Близькі, у розмові з Путіним, вже переконують його в тому, що виграти війну з внутрішніми «турбо-патріотами» простіше ніж з Україною, яку підтримує Захід. У самого Путіна настрій змінюється до кількох разів на день, залежно від доповідей про результати переговорів, він миритися збирається і готовий мало не все віддати, то каже, що інших варіантів крім застосування ядерної зброї немає. Повернення проблеми із психічним здоров’ям президента Росії, який живе у стані постійного стресу, може стати великою проблемою для еліт. Дедалі вірогідніший варіант ГКЧП 2.0 з поясненням проблем тяжкою хворобою президента, що стала причиною прийняття помилкових рішень. Є великі шанси на те, що новий ГКЧП буде підтриманий як елітами, так і народом з полегшенням зітхання, питання «Чи довго?».

GENERALL SVR, [11/5/2022 12:29 AM]
Субота 5.11.2022р, в ранковому звіті президенту Росії Володимиру Путіну безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ-77291 людина. Дані на 6:00 за київським часом сьогодні.
Ця цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України, на п’ятницю 4 листопада це 23 517 загиблих. Чергові підсумкові дані про втрати бійців ПВК мають надійти у п’ятницю 11 листопада. І надалі оновлюватимуться раз на тиждень.
Втрати Росгвардії з початку військових дій 5308 убитими та зниклими безвісти.

Russian

месяцев войны отношение к возможности завершить конфликт с помощью переговоров у Президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского поменялись диаметрально. Теперь Путин желает переговоров настолько сильно, что на сегодняшний день не менее двадцати доверенных лиц по инициативе президента России, на разных площадках и в разных форматах, пытаются найти возможность если не прекратить войну и выйти на мирный договор,  то хотя-бы заморозить конфликт, прекратив боевые действия, естественно с  какими-то приобретениями для России,  которые Путин сможет продать как победу. Такое количество людей, задействованных в кулуарных переговорах для попытки найти решение одного вопроса, применяется впервые. Посланники Путина, используя связи с посредниками, имеющими возможность донести предложения президента России до руководства США и других стран, поддерживающих Украину, применяют свои способности переговорщиков для достижения пусть минимального, но результата. Существенно в последние дни просели и ястребиные позиции окружения президента,  которое формирует его мнение на глобальные вопросы. В близком кругу Путина уже нет ни одного человека, который бы не понимал к чему всё идёт и не осознавал, что поражение в войне для России,  это огромные проблемы для режима внутри страны. Конечно Путин и окружение хотели бы предоставить  какие-то бонусы в виде «новых территорий», но и это оказывается вопрос в обсуждениях довольно гибкий. Проблема Путина в том, что он уверен в зависимости украинского руководства от США,  Великобритании и нескольких стран Европы, которые по его мнению могут продавить любое решение Зеленского.  Путин не ищет подход к президенту Украины, по крайней мере сейчас, с позиции равного. Зеленский, находясь, на сегодняшний день, в выигрышной позиции, однозначно отклоняет любые предложения рассчитывая вернуть территориальный status quo на границы Украины начала 2014 года.
Близкие, в разговоре с Путиным,  уже убеждают его в том, что выиграть войну с внутренними «турбо-патриотами» проще чем с Украиной,  которую поддерживает Запад. У самого Путина настроение меняется до нескольких раз в день, в зависимости от докладов о результатах переговоров, то он мириться собирается и готов чуть ли не все отдать,  то говорит, что других вариантов кроме применения ядерного оружия нет. Возвращение проблемы с психическим здоровьем президента России, который живёт в состоянии постоянного стресса, может стать большой проблемой для элит. Всё более вероятен вариант ГКЧП 2.0 с объяснением проблем тяжёлой болезнью президента, ставшей причиной принятия ошибочных решений. Есть большие шансы на то, что новый ГКЧП будет поддержан как элитами, так и народом, со вздохом облегчения,  вопрос «На долго ли?»

GENERALL SVR, [11/5/2022 12:29 AM]
Суббота 5.11.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 77291 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 4 ноября это 23517 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 11 ноября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5308 убитыми и пропавшими безвести.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s