2 November – Kremlin Insider: Prigozhin seems about to clash with the elite including security power bloc headed by Patrushev. Desperate for victories, Putin lets Prigozhin’s PMC forces kill members of Russian army with impunity and an internal fracture may be about to snap.

Dear subscribers and guests of the channel! The other day, Russian President Vladimir Putin held a meeting via video link with the leadership of the power bloc. The meeting was initiated by the Secretary of the Security Council of the Russian Federation Nikolai Patrushev. The topic of discussion was the growing ambitions of the curator of the main PMC. Evgeny Prigozhin sees himself on the political Olympus of Russia, and is currently running a fairly successful PR campaign to shape and promote his own career as a politician. Prigozhin makes films, opens centers, gives interviews where he shares his vision of the situation, not only at the front, but also in Russia and the world, gives advice to the president and forces him to make personnel decisions. And most importantly, Prigozhin is the curator of the largest private army to date, numbering more than 37,000 people, including 11,452 criminals recruited in the colonies. He directly and indirectly controls the “common fund” entrusted to him by Putin, which today is a little less than $15 billion, while Russian special services are not able to control his expenses, and they are not entitled to. Greed and thirst for money, according to Patrushev, have faded into the background for Prigozhin, now he wants to get his share of power in Russia and will use maximum efforts to achieve his goal, using all available resources. The Secretary of the Security Council believes that next year Prigozhin will become almost the main factor in destabilizing the situation in Russia. Patrushev offered Putin not to delay the solution of this problem and provided his vision of neutralizing Prigogine. The President said that he would consider the proposals, but stated the need for the presence of PMCs at the front and noted Prigozhin’s outstanding abilities as a leader and organizer.
A serious conflict is brewing among the elites. The security forces are extremely dissatisfied with the behavior of Prigozhin and his subordinates, at the front they behave boldly not only in battle, but also in resolving conflict situations with “their” military personnel of the Russian army, so at least 15 cases are known when representatives of PMCs killed Russian soldiers and officers, not receiving even minimal punishment for it. Putin’s instruction to the power structures to assist Prigozhin everywhere and in everything makes the leadership of the power bloc nervous. Such a confrontation cannot continue for long. And Putin will have to choose with whom he is, with Prigozhin or with the security forces. Both that and that are fraught.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukraine

Дорогі передплатники та гості каналу! Днями президент Росії Володимир Путін провів нараду у режимі відеозв’язку з керівництвом силового блоку. Ініціював нараду секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев. Темою обговорення стали зростаючі амбіції куратора головної ПВК. Євген Пригожин бачить себе на політичному Олімпі Росії, і зараз проводить досить успішну PR-компанію з формування та просування власної кар’єри політика. Пригожин знімає фільми, відкриває центри, дає інтерв’ю, де ділиться своїм баченням ситуації, не лише на фронті, а й у Росії та світі, дає поради президентові та змушує приймати кадрові рішення. І найголовніше, Пригожин є куратором найбільшої на сьогодні приватної армії, чисельністю понад 37000 осіб, включаючи 11452 завербованих у колоніях карних злочинців. Він прямо та опосередковано контролює довірений йому Путіним «общак», який на сьогоднішній день трохи не дотягує до 15 мільярдів доларів, при цьому контролювати його витрати російські спецслужби не в змозі, та й не в праві. Жадібність і спрага грошей, на думку Патрушева, відійшли у Пригожина на другий план, зараз він хоче отримати свою частку влади в Росії і застосовуватиме для отримання своєї мети максимум зусиль, використовуючи всі доступні ресурси. Секретар Ради безпеки вважає, що вже наступного року Пригожин стане мало не основним чинником дестабілізації ситуації в Росії. Патрушев запропонував Путіну не затягувати із вирішенням цієї проблеми та надав своє бачення нейтралізації Пригожина. Президент сказав, що обдумає пропозиції, але констатував необхідність присутності ЧВК на фронті і відзначив неабиякі здібності керівника та організатора у Пригожина.
Назріває серйозний конфлікт у елітах. Силовики вкрай незадоволені поведінкою Пригожина та його підлеглих, на фронті вони поводяться зухвало не лише в бою, а й вирішуючи конфліктні ситуації зі «своїми» військовослужбовцями російської армії, так відомі не менше 15 випадків, коли представники ПВК вбивали російських солдатів і офіцерів, не отримавши навіть мінімального покарання. Вказівка ​​Путіна силовим структурам сприяти скрізь і у всьому Пригожину нервує керівництво силового блоку. Довго подібне протистояння тривати не може. І Путіну доведеться вибирати з ким він, із Пригожиним чи з силовиками. І те, і те загрожує.

Russian

Владимир Путин провел совещание в режиме видеосвязи с руководством силового блока.  Инициировал совещание секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Темой обсуждения стали растущие амбиции куратора главной ЧВК. Евгений Пригожин видит себя на политическом Олимпе России, и в настоящее время проводит довольно успешную PR-компанию по формированию и продвижению собственной карьеры политика. Пригожин снимает фильмы, открывает центры, даёт интервью, где делится своим видением ситуации, не только на фронте, но и в России и мире, даёт советы президенту и вынуждает принимать кадровые решения. И самое главное, Пригожин является куратором крупнейшей на сегодняшний день частной армии, численностью более 37000 человек,  включая 11452 завербованных в колониях уголовников. Он прямо и опосредованно контролирует доверенный ему Путиным «общак», который на сегодняшний день немного не дотягивает до 15 миллиардов долларов, при этом контролировать его расходы российские спецслужбы не в состоянии,  да и не в праве. Алчность и жажда денег, по мнению Патрушева, отошли у Пригожина на второй план, сейчас он хочет получить свою долю власти в России и будет применять для получения своей цели максимум усилий, используя все доступные ресурсы. Секретарь Совбеза считает, что уже в следующем году Пригожин станет чуть-ли не основным фактором дестабилизации ситуации в России. Патрушев предложил Путину не затягивать с решением этой проблемы и предоставил своё видение нейтрализации Пригожина. Президент сказал,  что обдумает предложения,  но констатировал необходимость присутствия ЧВК на фронте и отметил незаурядные способности руководителя и организатора у Пригожина.
Назревает серьёзный конфликт в элитах. Силовики крайне недовольны поведением Пригожина и его подчиненных, на фронте они ведут себя дерзко не только в бою, но и решая конфликтные ситуации со «своими» военнослужащими российской армии, так известны не менее 15 случаев,  когда представители ЧВК убивали российских солдат и офицеров, не получив за это даже минимального наказания. Указание Путина силовым структурам содействовать везде и во всём Пригожину нервирует руководство силового блока. Долго подобное противостояние продолжаться не может. И Путину придётся выбирать с кем он, с Пригожиным или с силовиками. И то, и то чревато.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s