31 October – Kremlin Insider: Putin plays the role of world leader. Hides the truth on mobilization and who really blew up Nord Stream.

GENERALL SVR, [10/31/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin held meetings with Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan and Azerbaijani President Ilham Aliyev, and held trilateral talks with them. As a result of the negotiations, as expected, “we agreed to negotiate”. Of course, no one planned to sign any agreement or treaty yesterday. Everything will be decided on other platforms and, most likely, without the participation of the Russian leadership. Yesterday’s meeting is a visit of courtesy and is more aimed at demonstrating to external mediators the future structure of the peace treaty between Azerbaijan and Armenia, the readiness of the parties to negotiate.
At the end of the talks, Putin held a mini press conference and answered journalists’ questions.
Of course, answering questions, Putin shamelessly lied, however, as always. Regarding the end of the “partial” mobilization, the president is trying to find an acceptable form of “completion” that will help continue the mobilization after the New Year and, of course, there is not a single option in Putin’s plans to actually end it.
The “terror attacks” on the branches of the Nord Stream were organized and implemented by the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation with the knowledge of the President and with his personal initiative and consent. Now we must actively insist on the demand to find and punish those responsible, portraying the “victim”, which Putin does, not very convincingly, but as best he can.
To suspend your participation in the “grain deal” is also not very successful. It turns out that the “grain deal” does not necessarily require the direct participation of Russia, but can perfectly take place under the control of the UN and Turkey.
Putin, whatever you touch, is a failure on failure, and failures literally haunt the “great tactician” at almost every turn. By the end of the year, Putin needs to bring to its logical end a huge number of urgent matters, the result of which must be sold to the elites, if not as a victory, then at least as a prospect of imaginary stability in the foreseeable future, but he simply does not have such options, from the word “absolutely”.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

GENERALL SVR, [10/31/2022 8:02 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін провів зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також провів із ними тристоронні переговори. За підсумками переговорів очікувано “домовилися домовлятися”. Жодної угоди чи договору ніхто вчора підписувати, звісно, ​​не планував. Все вирішуватиметься на інших майданчиках і, найімовірніше, без участі російського керівництва. Вчорашня зустріч це візит ввічливості та націлений скоріше на демонстрацію  зовнішнім посередникам майбутньої структури мирного договору між Азербайджаном та Вірменією, готовності сторін домовлятися.
Після завершення переговорів Путін провів міні прес-конференцію і відповів на запитання журналістів.
Звичайно, відповідаючи на запитання, Путін безбожно брехав, втім як і завжди. З приводу закінчення «часткової» мобілізації президент намагається знайти прийнятну форму «завершення», яка допоможе продовжити мобілізацію після Нового року і, безумовно, немає жодного варіанту в планах Путіна реально її закінчити.
“Теракти” на гілках “Північних потоків” були організовані та реалізовані Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил РФ з відома президента та за його особистої ініціативи та згоди. Тепер треба активно наполягати на вимогі знайти та покарати винних, зображуючи «жертву», що Путін і робить, не дуже переконливо, але як уміє.
Припинити свою участь у «зерновій угоді» так само виходить не дуже. Виявляється, «зернова угода» не вимагає обов’язково безпосередньої участі Росії, а може чудово проходити під контролем ООН та Туреччини.
У Путіна, чого не торкнися, провал на провалі, а невдачі буквально переслідують “великого тактика” практично на кожному кроці. До кінця року Путіну треба довести до логічного кінця величезну кількість насущних справ, результат яких необхідно продати елітам, якщо не як перемогу, то хоча б як перспективу уявної стабільності в найближчому майбутньому, але в нього просто немає таких варіантів, від слова «зовсім».

Russian

GENERALL SVR, [10/31/2022 8:02 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также провел с ними трехсторонние переговоры. По итогам переговоров ожидаемо «договорились договариваться». Никакого соглашения или договора никто вчера подписывать, конечно, не планировал. Всё будет решаться на других площадках и, скорее всего, без участия российского руководства. Вчерашняя встреча это визит вежливости и нацелен скорее на демонстрацию  внешним посредникам будущей структуры мирного договора между Азербайджаном и Арменией, готовности сторон договариваться.
По завершении переговоров, Путин провел мини пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов.
Конечно, отвечая на вопросы Путин безбожно врал, впрочем как и всегда. По поводу окончания «частичной» мобилизации, президент пытается найти приемлемую форму «завершения», которая поможет продолжить мобилизацию после Нового года и, безусловно, нет ни единого варианта в планах Путина реально её закончить.
«Теракты» на ветках «Северных потоков» были организованы и реализованы Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ с ведома президента и при его личной инициативе и согласии. Теперь надо активно настаивать на требовании найти и наказать виновных, изображая «жертву», что Путин и делает,  не очень убедительно, но как умеет.
Приостановить свое участие в «зерновой сделке», так же получается не очень. Оказывается, «зерновая сделка» не требует непременно непосредственного участия России,  а может прекрасно проходить под контролем ООН и Турции.
У Путина, чего не коснись, провал на провале, а неудачи буквально преследуют «великого тактика» практически на каждом шагу. До конца года Путину надо довести до логического конца огромное количество насущных дел, результат которых необходимо продать элитам, если не как победу, то хотя бы как перспективу мнимой стабильности в обозримом будущем, но у него просто нет таких вариантов,  от слова «совсем».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s