2 October – Kremlin Insider: Putin consults his shamans and the military and political elites report that defeat is inevitable.

Dear subscribers and guests of the channel! Last weekend, Russian President Vladimir Putin combined a short break with a consultation with “shamans”. Before his birthday, Putin found himself in the face of a huge number of problems that require urgent solutions, and traditionally, seeing a manifestation of weakness in rational solutions, the president turns to “higher powers” for advice and help. Putin’s stupidity never ceases to amaze, breaking through a new bottom each time. Despite the rest and “consultations” with charlatans, or shamans, if you like, the president regularly received reports about problems at the front and the loss of part of the “new territories” that had not yet had time to fully join Russia. On Sunday evening, Putin held a meeting via videoconference with the leadership of the military and power blocs. Representatives of the leadership of the military bloc only stated the loss of troops, weapons and territories and did not demonstrate any optimism or enthusiasm. The main problem, as before, the military leadership considers the lack of weapons. Most of the General Staff confidently asserts that the mobilization will not radically change anything, will not serve as a turning point, and at best, will briefly delay the offensive of the Armed Forces of Ukraine, but at the same time, the number of losses among the Russian military will increase by a multiple. The general assessment of the majority in the General Staff and the Ministry of Defense is that the war is lost, and its continuation is senseless and, as some are already saying, criminal. This position has already been conveyed to the president several times through reports and personal communication, but he categorically refuses to admit obvious things and is trying once again to outwit fate, this time at the cost of hundreds of thousands of lives on both sides of the front. The very possibility of inflicting a nuclear strike on the enemy at the front, as well as the fact that with the help of the limited use of tactical nuclear weapons, the situation will change radically, causes skepticism in the General Staff, but sliding into a global nuclear war of mutual destruction with the whole world is regarded as quite possible scenario.
During the meeting, Putin said several times that it is necessary to act faster (there is no time to build up!), To contain the offensive of the Armed Forces of Ukraine, throw freshly called up mobilizations. Once again, the president promised that there would be personal responsibility for the loss of territories, but these words are already perceived doomed, even with a certain amount of irritation and do not affect the situation in any way.
During the meeting, Secretary of the Security Council of the Russian Federation Nikolai Patrushev uttered the key phrase: “Shame! What a disgrace!” To whom this appeal was addressed remained a mystery, perhaps just a rhetorical statement with a statement of the position, but the fact that most people in the elites already have poorly concealed irritation towards the still incumbent president is unequivocal.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! На минулих вихідних президент Росії Володимир Путін поєднав короткий відпочинок із консультацією із «шаманами». Перед днем ​​народження Путін опинився перед величезною кількістю проблем, які потребують термінових рішень і вже традиційно, бачачи в раціональних варіантах рішень прояв слабкості, президент звертається до «вищих сил» за порадою та допомогою. Дурність Путіна не перестає дивувати, пробиваючи з кожним разом нове дно. Незважаючи на відпочинок і «консультації» з шарлатанами, або шаманами, якщо завгодно, президенту регулярно надходили доповіді про проблеми на фронті та втрату частини, що ще не встигли повною мірою приєднатися до Росії, «нових територій». У неділю ввечері Путін провів нараду у режимі відеоконференції з керівництвом військового та силового блоків. Представники керівництва військового блоку лише констатували втрати військ, озброєнь та територій та жодного оптимізму та ентузіазму не демонстрували. Основною проблемою, як і раніше, військове керівництво вважає недостатню кількість озброєнь. Більша частина Генштабу впевнено стверджує, що мобілізація нічого докорінно не змінить, не послужить переломним моментом, а в кращому разі ненадовго затримає настання ЗСУ, але при цьому кількість втрат серед російських військових зросте кратно. Загальна оцінка більшості і в Генштабі та міністерстві оборони-війна програно, і її продовження безглуздо і, як уже кажуть деякі, злочинно. Ця позиція вже кілька разів, через доповіді та особисте спілкування, була донесена до президента, але він категорично не хоче визнавати очевидні речі і намагається вкотре перехитрити долю, цього разу ціною сотень тисяч життів по обидва боки фронту. Сама можливість завдання ядерного удару по противнику на фронті, як і те, що за допомогою обмеженого застосування тактичної ядерної зброї, ситуація зміниться докорінно, викликає в Генштабі скепсис, а ось скочування в глобальну ядерну війну на взаємне знищення з усім світом, розглядається як цілком можливий сценарій.
Під час наради Путін кілька разів сказав, що треба діяти швидше (часу на розгойдування немає!), на стримування настання ЗСУ кидати свіжопризваних щодо мобілізації. У черговий раз президент пообіцяв, що за втрату територій буде персональна відповідальність, але ці слова вже сприймаються приречено, навіть із деякою часткою роздратування і на ситуацію ніяк не впливають.
Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев під час наради промовив ключову фразу: «Ганьба! Який сором!” Кому було адресовано це звернення залишилося загадкою, можливо просто риторичне висловлювання з констатацією становища, але те, що більшість людей в елітах мають вже слабке роздратування до ще чинного президента, це однозначно.

Russian

президент России Владимир Путин совместил короткий отдых с консультацией с «шаманами». Перед днём рождения Путин оказался перед лицом огромного количества проблем, которые требуют срочных решений и уже традиционно, видя в рациональных вариантах решений проявление слабости, президент обращается к «высшим силам» за советом и помощью. Глупость Путина не перестает удивлять, пробивая с каждым разом новое дно. Не смотря на отдых и «консультации» с шарлатанами, или шаманами, если угодно,  президенту регулярно поступали доклады о проблемах на фронте и утрате части, ещё не успевших в полной мере присоединиться к России, «новых территорий». В воскресенье вечером Путин провел совещание в режиме видеоконференции с руководством военного и силового блоков. Представители руководства военного блока лишь констатировали потери войск,  вооружений и территорий и никакого оптимизма и энтузиазма не демонстрировали. Основной проблемой,  как и ранее, военное руководство считает недостаточное количество вооружений. Большая часть Генштаба уверенно утверждает,  что мобилизация ничего коренным образом не изменит, не послужит переломным моментом, а в лучшем случае, ненадолго задержит наступление ВСУ, но при этом количество потерь среди российских военных возрастёт кратно. Общая оценка большинства и в Генштабе и министерстве обороны- война проиграна, и ее продолжение бессмысленно и, как уже говорят некоторые, преступно. Эта позиция уже несколько раз, через доклады и личное общение, была донесена до президента,  но он категорически не хочет признавать очевидные вещи и пытается очередной раз перехитрить судьбу, в этот раз ценой сотен тысяч жизней по обе стороны фронта. Сама возможность нанесения ядерного удара по противнику на фронте,  как и то, что с помощью ограниченного применения тактического ядерного оружия, ситуация поменяется коренным образом,  вызывает в Генштабе скепсис, а вот скатывание в глобальную ядерную войну на взаимное уничтожение со всем миром, рассматривается как вполне возможный сценарий.
Во время совещания Путин несколько раз сказал,  что надо действовать быстрее (времени на раскачку нет!), на сдерживание наступления ВСУ бросать свежепризванных по мобилизации. Очередной раз президент пообещал,  что за потерю территорий будет персональная ответственность,  но эти слова уже воспринимаются обреченно, даже с некоторой долей раздражения и на ситуацию никак не влияют.
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев во время совещания произнес ключевую фразу: «Позор! Какой позор!» Кому было адресовано это обращение осталось загадкой, возможно просто риторическое высказывание с констатацией положения,  но то, что у большинства людей в элитах есть уже слабоскрываемое раздражение к пока ещё действующему президенту, это однозначно

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s