25 September – Kremlin Insider: Things looking bleak for Putin. Even Lukashenko turned him down.

Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin in Sochi is not very able to relax and improve his health. The President regularly receives reports on the progress of the mobilization announced by him, or rather on the numerous problems in the course of the mobilization. The results of the FSO polls conducted on Wednesday, September 21 and Thursday, September 22, provided to Putin, show a sharp decline in the level of trust in the president in all age groups without exception, and the drop in trust among men is less than among women.
The mass exodus of men of military age from the country and the discontent of the population, flowing into rallies and clashes in several regions, worries Putin most of all, it is to reports with this information that the president’s reaction is most accentuated.
Over the weekend, in video communication with people from a close circle and representatives of the leadership of the power bloc, Putin expressed extreme dissatisfaction with the unwillingness of Russian male citizens to die meekly for him, and women “to sit and not to ..zdet.” The meeting, a few days earlier, with the “old man” during a visit to the residence in Valdai did not help Vladimir Putin either. Things are clearly not going according to plan for Putin, and during a visit to the residence in Valdai, a friend of the president, Yuri Kovalchuk, organized a meeting for Putin with an “elder”, who was supposed to confirm the help of “higher powers” ​​in all endeavors and promise future victories, but is the president an idiot because that he believes in fairy tales, or the “old man” is not real, and bad luck continues to haunt Putin. Even Putin’s old “friend” Alexander Lukashenko, despite hours of Sunday persuasion, threats and promises of multibillion-dollar loans, refused to mobilize in the Republic of Belarus, recognize “referendums” and generally did not behave like a “younger brother”. The unrest in Dagestan caused by the mobilization processes is forcing Putin to retreat from Sochi. The Caucasus is a delicate matter, it can be detuning. It is impossible to rest. So soon Putin will have no place in the country where he can rest. True, in early October, before his birthday, he is going to rest somewhere in Siberia for a couple of days, visit “places of power”, visit some “real” shamans, which Sholban Kara-ool advised. Putin is still an incorrigible idiot.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Президенту Росії Володимиру Путіну в Сочі не дуже вдається відпочити та поправити здоров’я. Президент регулярно отримує доповіді про хід оголошеної ним мобілізації, вірніше про численні проблеми під час мобілізації. Результати опитувань ФСТ, проведені в середу 21 вересня та четвер 22 вересня, надані Путіну показують різке зниження рівня довіри президенту у всіх без винятку вікових групах, причому падіння довіри серед чоловіків менше ніж серед жінок.
Масовий результат із країни чоловіків призовного віку та невдоволення населення, що перетікає у мітинги та сутички у кількох регіонах, хвилюють Путіна найбільше, саме на доповіді з цією інформацією реакція президента найбільш акцентована.
На вихідних у спілкуванні з людьми з близького кола і представниками керівництва силового блоку в режимі відеозв’язку Путін висловлював невдоволення небажанням російських громадян чоловічої статі покірно вмирати за нього, а жінок «сидіти і не п..здіти». Не допомогла Володимиру Путіну і зустріч, декількома днями раніше, зі «старцем» під час відвідин резиденції на Валдаї. У Путіна все явно йде не за планом і під час відвідин резиденції на Валдаї друг президента Юрій Ковальчук організував Путіну зустріч зі «старцем», який мав підтвердити допомогу «вищих сил» у всіх починаннях і пообіцяти майбутні перемоги, але чи то президент ідіот. що у казки вірить, чи то «старець» не справжній, а невдача продовжує переслідувати Путіна. Навіть старий «друг» Путіна Олександр Лукашенко, незважаючи на недільні багатогодинні вмовляння, погрози та обіцянки багатомільярдних кредитів, відмовився проводити мобілізацію в Республіці Білорусь, визнавати “референдуми” і взагалі поводився не як годиться «молодшому братові». Занепокоєння Дагестані, викликані мобілізаційними процесами, змушують Путіна ретироваться з Сочі. Кавказ-справа тонка, може і здетанувати. Відпочити не вдається. Так скоро Путіну вже й місця у країні, де можна відпочити, не залишиться. Збирається, щоправда, на початку жовтня, перед днем ​​народження десь у Сибіру відпочити, «місця сили» відвідати, якихось «справжніх» шаманів відвідати, що порадив Шолбан Кара-оол. Путін все ж таки невиправний ідіот.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Президенту России Владимиру Путину в Сочи не очень удается отдохнуть и поправить здоровье. Президент регулярно получает доклады о ходе объявленной им мобилизации, вернее о многочисленных проблемах в ходе проведения мобилизации. Результаты опросов ФСО, проведенные в среду 21 сентября и четверг 22 сентября, предоставленные Путину показывают резкое снижение уровня доверия президенту во всех без исключения возрастных группах, причем падение доверия среди мужчин меньше чем среди женщин.
Массовый исход из страны мужчин призывного возраста и недовольство населения, перетекающее в митинги и стычки в нескольких регионах, волнуют Путина больше всего, именно на доклады с этой информацией реакция президента самая акцентированная.
На выходных в общении с людьми из близкого круга и представителями руководства силового блока в режиме видеосвязи Путин выражал крайнее недовольство нежеланием российских граждан мужского пола безропотно умирать за него, а женщин «сидеть и не п..здеть». Не помогла Владимиру Путину и встреча, несколькими днями ранее, со «старцем» во время посещения резиденции на Валдае. У Путина всё явно идёт не по плану и во время посещения резиденции на Валдае друг президента Юрий Ковальчук организовал Путину встречу со «старцем», который должен был подтвердить помощь «высших сил» во всех начинаниях и посулить будущие победы, но то ли президент идиот потому что в сказки верит, то ли «старец» не настоящий, а невезение продолжает преследовать Путина. Даже старый «друг» Путина Александр Лукашенко, несмотря на воскресные многочасовые уговоры, угрозы и обещания многомиллиардных кредитов, отказался проводить мобилизацию в Республике Беларусь, признавать “референдумы” и вообще вел себя не как подобает «младшему брату». Беспокойства в Дагестане, вызванные мобилизационными процессами, заставляют Путина ретироваться из Сочи. Кавказ- дело тонкое, может и сдетанировать. Отдохнуть не получается. Так скоро Путину уже и места в стране, где можно отдохнуть не останется. Собирается, правда, в начале октября, перед днем рождения на пару дней где-то в Сибири отдохнуть, «места силы» посетить, каких-то «настоящих» шаманов проведать, что посоветовал Шолбан Кара-оол. Путин всё же неисправимый идиот.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s