12 September – Kremlin Insider: Putin calls for Mobilization. Grown ups wary it might spark trouble.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin held several meetings in various compositions and formats, most of the communication took place via video link. The main issue that was discussed was the need for mobilization. We have repeatedly talked about the fact that Putin is a supporter of mobilization, and only the constant recommendations of a number of people in his entourage, including among the leaders of the military and power blocs, plus the President’s pathological lack of determination, prevented the declaration of martial law and mobilization in the spring and summer of this of the year.
We also talked about the recommendations of experts at the Security Council of the Russian Federation, who are highly qualified specialists and analysts in their field, who warned Putin in their reports about the advisability of holding mobilization with a deadline of July 15 and warned of a complete loss of effectiveness of mobilization after this date.
Yesterday, the president was presented with a new report from this group of experts, which speaks of the dangerous consequences of the mobilization at the present time, and among the consequences of this event, in the medium term, they indicated a civil war and the collapse of the country. The experts also confirmed the fear of losing control over some areas of the Bryansk, Kursk, Belgorod, Voronezh and Rostov regions, which they warned about earlier and advised to take immediate action.
Considering that yesterday the governor of the Belgorod region asked the president to allow the evacuation to take place at least in the border areas of the region, it seems that the recommended measures are already too late.
Yesterday, the president was dissuaded from conducting mobilization by almost everyone with whom he spoke. The leadership of the power bloc is against mobilization, fearing, firstly, protest moods in this regard, and secondly, in the event of the defeat of Russia, a huge number of armed people who will consider themselves betrayed by the country’s leadership. Part of the leadership of the military bloc also considers mobilization to be a belated decision and honestly say that its implementation is already pointless. Putin himself has not yet made a decision, but he is going to decide in the near future.
The president’s entourage assesses the terms and possibilities of holding the territories seized in Ukraine differently, most understand that sooner or later, but they will have to leave and it is better to motivate this with a “gesture of goodwill” or agreements with the Ukrainian side than to flee or be defeated. Putin himself still hopes to win and is probably ready to bury the country with him.

GENERALL SVR (https://t.me/generallsvr)

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Вчора президент Росії Володимир Путін провів кілька нарад у різних складах та форматах, більша частина спілкування проходила в режимі відеозв’язку. Основне питання, яке обговорювалося, це необхідність мобілізації. Ми вже неодноразово розповідали про те, що Путін є прихильником мобілізації і лише постійні рекомендації низки осіб у його оточенні, зокрема серед керівників військового та силового блоків, плюс патологічна відсутність рішучості у президента, не дали оголосити військовий стан та мобілізацію навесні та влітку цього. року.
Ми також розповідали про рекомендації експертів при Раді Безпеки РФ, які є висококласними фахівцями та аналітиками у своїй галузі, які попереджали у своїх доповідях Путіна про доцільність проведення мобілізації з крайнім терміном до 15 липня та застерігали про повну втрату ефективності мобілізації після цієї дати.
Учора президенту було представлено нову доповідь від цієї групи експертів, в якій йдеться про небезпечні наслідки проведення мобілізації в даний час, а серед наслідків цього заходу, у середньостроковій перспективі, вказали громадянську війну та розпад країни. Також експерти підтвердили побоювання втрати контролю над деякими районами Брянської, Курської, Білгородської, Воронезької та Ростовської областей, про що попереджали раніше та радили негайно вжити заходів.
Якщо врахувати, що вчора губернатор Білгородської області звернувся до президента з проханням дозволити провести евакуацію як мінімум на прикордонних територіях області, то, певне, рекомендовані заходи вже запізнилися.
Учора президента від проведення мобілізації відмовляли практично всі, з ким він спілкувався. Керівництво силового блоку проти мобілізації побоюючись по-перше, протестних настроїв у зв’язку з цим і по-друге, у разі поразки Росії, величезної кількості озброєних людей, які вважатимуть себе відданими керівництвом країни. Частина керівництва військового блоку також вважають мобілізацію запізнілим рішенням і чесно говорять, що її проведення вже безглуздо. Сам Путін ще не ухвалив рішення, але збирається визначитися найближчим часом.
В оточенні президента по-різному оцінюють терміни та можливості утримувати захоплені в Україні території, більшість розуміють, що рано чи пізно, але йти доведеться і краще мотивувати це “жестом доброї волі” або домовленостями з українською стороною, ніж рятуватися втечею або бути розбитими. Сам Путін виграти все ще сподівається і, ймовірно, готовий поховати країну разом із собою.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел несколько совещаний в разных составах и форматах, большая часть общения проходила в режиме видеосвязи. Основной вопрос, который обсуждался, это необходимость мобилизации. Мы уже неоднократно рассказывали о том, что Путин является сторонником мобилизации и только постоянные рекомендации ряда лиц в его окружении, в том числе среди руководителей военного и силового блоков, плюс патологическое отсутствие решимости у президента, не дали объявить военное положение и мобилизацию весной и летом этого года.
Мы также рассказывали о рекомендациях экспертов при Совете Безопасности РФ, которые являются высококлассными специалистами и аналитиками в своей области, которые предупреждали в своих докладах Путина о целесообразности проведения мобилизации с крайним сроком до 15 июля и предостерегали о полной утрате эффективности мобилизации после этой даты.
Вчера президенту был представлен новый доклад от этой группы экспертов, в котором говорится об опасных последствиях проведения мобилизации в настоящее время, а среди последствий данного мероприятия, в среднесрочной перспективе, указали гражданскую войну и распад страны. Также эксперты подтвердили опасения потери контроля над некоторыми районами Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, о чём предупреждали ранее и советовали незамедлительно принять меры.
Если учесть, что вчера губернатор Белгородской области обратился к президенту с просьбой разрешить провести эвакуацию как минимум на приграничных территориях области, то видимо, рекомендованные меры уже запоздали.
Вчера президента от проведения мобилизации отговаривали практически все с кем он общался. Руководство силового блока против мобилизации опасаясь во-первых, протестных настроений в этой связи и во-вторых, в случае поражения России, огромного количества вооруженных людей, которые будут считать себя преданными руководством страны. Часть руководства военного блока тоже считают мобилизацию запоздалым решением и честно говорят, что её проведение уже бессмысленно. Сам Путин ещё не принял решения, но собирается определиться в ближайшее время.
В окружении президента по разному оценивают сроки и возможности удерживать захваченные в Украине территории, большинство понимают, что рано или поздно, но уходить придётся и лучше мотивировать это “жестом доброй воли” или договоренностями с украинской стороной, чем спасаться бегством или быть разбитыми. Сам Путин выиграть всё ещё надеется и вероятно готов похоронить страну вместе с собой.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s