7 September – Kremlin Insider: With only bad news from the war Putin attempts to call out a general on the scene and he apparently showed a glimpse of what may be happening in the Russian command who Putin then curses. Decision to wait until he cools off.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin was spoiled by a report on events at the front. Putin was informed about the successes of the Ukrainian army in several directions at once. Despite the bad mood, the president took part in almost all the events scheduled for yesterday, albeit in a truncated version. Putin broke away in full already during the report of representatives of the leadership of the General Staff, and later representatives of the leadership of the Ministry of Defense of the Russian Federation.
In addition to harsh expressions, with the use of obscene language by the president against representatives of the military command, Putin’s promises were also made to call his interlocutors to account for the “failure” at the front. But the most significant event was the report to the president by video link of one of the generals, who was much closer to the front line than the previous speakers. So, already at the beginning of this report, Putin had a suspicion of the general’s ability to think soberly and the president asked a direct question – did he drink alcohol, to which the general reacted somehow boldly.
Further, Putin tried in a sharp form with a threat to besiege his interlocutor, but was rebuffed and sent a message to a known address. Putin interrupted the broadcast and gave the order to “close this pid..ra.” After this incident, the president’s mood deteriorated completely. The decision of the main issues was postponed until Thursday, and today Putin should try to save face and take part in the planned events, unless, of course, nothing interferes.
It is clear that the drunken trick of the representative of the leadership of the military bloc, with impudence towards the president, should not be taken today as a clear tendency to revolt among the military of such a high level, but this episode should not be underestimated, the problems at the front are just beginning, and the nerves not only of the generals, but also of Putin are already on edge.
Yes, yesterday the president did not call Gerasimov and Shoigu on camera and not to the general public except x … suckers, but just recently they were favorites.

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Учорашній день президента Росії Володимира Путіна було зіпсовано доповіддю про події на фронті. Путіна поінформували про успіхи української армії одразу на кількох напрямках. Незважаючи на поганий настрій, президент взяв участь практично у всіх заходах, призначених на вчорашній день, хоч і у усіченому варіанті. Відірвався за повною програмою Путін вже під час доповіді представників керівництва Генерального штабу, а згодом і представників керівництва міністерства оборони РФ.
Крім різких висловів, із застосуванням нецензурної лексики з боку президента на адресу представників військового командування, були й обіцянки Путіна закликати співрозмовників до відповіді за “провал” на фронті. Але найзнаковішою подією стала доповідь президенту з відеозв’язку одного з генералів, яка знаходилася набагато ближче до лінії фронту, ніж попередні доповідачі. Так, вже на початку цієї доповіді, у Путіна виникла підозра у здібності генерала тверезо розуміти і президент поставив пряме запитання – чи вживав той спиртні напої, на що генерал якось зухвало відреагував.
Далі, Путін спробував у різкій формі із загрозою осадити співрозмовника, але отримав відсіч та послання за відомою адресою. Путін перервав ефір і дав розпорядження “закрити цього під..ра”. Ось після цього інциденту настрій президента погіршився остаточно. Вирішення основних питань перенесено на четвер, а сьогодні Путін має постаратися зберігши особу взяти участь у запланованих заходах, якщо звичайно нічого не завадить.
Зрозуміло, що п’яну витівку представника керівництва військового блоку, з зухвалістю до президента, не варто на сьогодні сприймати як явну тенденцію до бунту в середовищі військових такого високого рівня, але й не дооцінювати цей епізод не варто, проблеми на фронті тільки починаються, а нерви як у генералів, а й у Путіна вже межі.
Так, Герасимова та Шойгу президент учора не на камеру і не на широку публіку інакше як х…сосами не називав, а зовсім недавно фаворитами були.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Вчерашний день президента России Владимира Путина был испорчен докладом о событиях на фронте. Путина проинформировали об успехах украинской армии сразу на нескольких направлениях. Несмотря на скверное настроение, президент принял участие практически во всех мероприятиях, назначенных на вчерашний день, хотя и в усеченном варианте. Оторвался по полной программе Путин уже во время доклада представителей руководства Генерального штаба, а позже и представителей руководства министерства обороны РФ.
Помимо резких выражений, с применением нецензурной лексики со стороны президента в адрес представителей военного командования, последовали и обещания Путина призвать собеседников к ответу за “провал” на фронте. Но самым знаковым событием стал доклад президенту по видеосвязи одного из генералов, который находился намного ближе к линии фронта чем предыдущие докладчики. Так, уже в начале этого доклада, у Путина возникло подозрение в способности генерала трезво соображать и президент задал прямой вопрос- употреблял ли тот спиртные напитки, на что генерал как-то дерзко отреагировал.
Далее, Путин попытался в резкой форме с угрозой осадить собеседника, но получил отпор и послание по известному адресу. Путин прервал эфир и дал распоряжение “закрыть этого пид..ра”. Вот после этого инцидента настроение президента ухудшилось окончательно. Решение основных вопросов перенесены на четверг, а сегодня Путин должен постараться сохранив лицо принять участие в запланированных мероприятиях, если конечно ничего не помешает.
Понятно, что пьяную выходку представителя руководства военного блока, с дерзостью по отношению к президенту, не стоит на сегодня воспринимать как явную тенденцию к бунту в среде военных такого высокого уровня, но и не дооценивать этот эпизод не стоит, проблемы на фронте только начинаются, а нервы не только у генералов, но и у Путина уже на пределе.
Да, Герасимова и Шойгу президент вчера не на камеру и не на широкую публику иначе как х…сосами не называл, а ведь совсем недавно фаворитами были.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s