14 August – Kremlin Insider: Putin angry feeling his generosity was ignored by his Victory Day guest Rahmon who invited US Central Command to Tajikistan for “Regional Cooperation 22” exercise

Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin is extremely dissatisfied and very annoyed with the “Regional Cooperation 22” military exercise, which is organized by the US Central Command and is taking place in Tajikistan. The exercise is attended by representatives of the United States, Tajikistan, Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Mongolia, Pakistan and Uzbekistan. As part of this event, the United States and Tajikistan will hold a five-day bilateral exercise, and Dushanbe will also receive more than $60 million in assistance from the United States to strengthen regional security.
Recall that Tajikistan is a member state of the CSTO, and Putin has only recently visited Tajikistan and seemingly restored the previously shaken friendly relations with Rahmon. Moreover, in order to avoid an attack by the Taliban on Tajikistan, Putin ordered to pay off the Taliban and the amount of the “deal” amounted to five billion dollars. But the President of Tajikistan, Emomali Rahmon, apparently does not trust his “friend” Putin much and is reinsuring himself as much as he can, choosing more reliable partners, like the United States. This is certainly a spit in the face of the President of Russia and Putin perceives it that way.
During his visit to Tajikistan, Putin tried to dissuade Rahmon from participating in these exercises and from any military cooperation with the United States, but the President of Tajikistan showed pragmatism and chose not to refuse the help of American partners. And the price of entering Rakhmon’s friends is simply insulting for Putin, he only paid the Taliban five billion dollars for “peace for Tajikistan,” and the United States got off with almost a hundred times less assistance to Dushanbe. Something is wrong in Putin’s security system, it is inefficient and flawed, and everyone sees this without exception.

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін вкрай незадоволений і дуже роздратований військовими навчаннями “Регіональна співпраця 22”, які організовані Центральним командуванням США та проходять у Таджикистані. У навчаннях беруть участь представники США, Таджикистану, Казахстану, Киргизької Республіки, Монголії, Пакистану та Узбекистану. У рамках цієї події США та Таджикистан проведуть п’ятиденні двосторонні навчання, також Душанбе прийме від США допомогу понад 60 мільйонів доларів на зміцнення регіональної безпеки.
Нагадаємо, що Таджикистан є державою-членом ОДКБ, а Путін тільки нещодавно відвідав Таджикистан і здавалося б відновив дружні стосунки, які раніше похитнулися з Рахмоном. Більше того, щоб уникнути нападу талібів на Таджикистан, Путін розпорядився відкупитися від талібів і сума “угоди” склала п’ять мільярдів доларів. Але президент Таджикистану Емомалі Рахмон, очевидно, не сильно довіряє “другу” Путіну і перестраховується наскільки може, обираючи надійніших партнерів, як США. Це, безумовно, плювок у фізіономію президенту Росії і Путін саме так це сприймає.
Під час відвідин Таджикистану Путін намагався відмовити Рахмона як від участі в цих навчаннях так і від будь-якої військової співпраці зі США, але президент Таджикистану виявив прагматичність і не відмовлявся від допомоги американських партнерів. Та й ціна входу в друзі Рахмона для Путіна просто образлива, він заплатив лише талібам п’ять мільярдів доларів за “світ для Таджикистану”, а США відбулися практично в сто разів меншою сумою допомоги Душанбе. Щось не так у путінській системі безпеки, вона неефективна та ущербна і це бачать усі без винятку.

Russian

Владимир Путин крайне недоволен и очень раздосадован военными учениями “Региональное сотрудничество 22”, которые организованы Центральным командованием США и проходят в Таджикистане. В учениях принимают участие представители США, Таджикистана, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Пакистана и Узбекистана. В рамках этого события США и Таджикистан проведут пятидневные двусторонние учения, также Душанбе примет от США помощь более 60 миллионов долларов на укрепление региональной безопасности.
Напомним, что Таджикистан является государством-членом ОДКБ, а Путин только недавно посетил Таджикистан и казалось бы восстановил ранее пошатнувшиеся дружеские отношения с Рахмоном. Более того, чтобы избежать нападения талибов на Таджикистан Путин распорядился откупиться от талибов и сумма “сделки” составила пять миллиардов долларов. Но президент Таджикистана Эмомали Рахмон, как видно не сильно доверяет “другу” Путину и перестраховывается насколько может, выбирая более надежных партнеров, как США. Это безусловно плевок в физиономию президенту России и Путин именно так это воспринимает.
Во время посещения Таджикистана Путин пытался отговорить Рахмона как от участия в этих учениях так и от любого военного сотрудничества с США, но президент Таджикистана проявил прагматичность и предпочел не отказываться от помощи американских партнёров. Да и цена входа в друзья Рахмона для Путина просто оскорбительна, он заплатил только талибам пять миллиардов долларов за “мир для Таджикистана”, а США отделались практически в сто раз меньшей суммой помощи Душанбе. Что-то не так в путинской системе безопасности, она неэффективна и ущербна и это видят все без исключения.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s