11 August – Kremlin Insider: Putin finally realizes he’s losing in #Ukraine but thinks invading #Georgia and #Kazakhstan will make him a winner so plans are under way for September second and third front. In #Georgian and #Kazakh.

GENERALL SVR, [8/11/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin yesterday, during an operational meeting via videoconference with representatives of the leadership of the Ministry of Defense and the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, pointed out the absence of the promised high-profile and quick victories in Ukraine. The participants of the meeting tried to express themselves in an exculpatory manner, but were rudely interrupted by the president. Putin asked a direct question demanding an honest answer: “What results can we expect by the beginning of September?” After listening to several answers, which can be summarized “Not up to big victories now. I would be alive.” Putin ended the meeting. Later, the president discussed problems at the front with several people from his inner circle and separately with Yuri Kovalchuk.

In the evening, Putin held another meeting via videoconference, which was attended by two representatives of the leadership of the General Staff and the Ministry of Defense, the head of one of the FSB services, director of the Foreign Intelligence Service Sergei Naryshkin and Secretary of the Security Council Nikolai Patrushev. They discussed all the same problems of the lack of convincing victories at the front and possible ways to solve these problems. Putin personally introduced the issue of the possibility of simultaneously conducting a more convincing “special military operation” on the territory of a third state, where one can “guaranteed” to get a victorious result and thus shift the focus of attention from the Ukrainian front. The discussion of this proposal lasted more than an hour, and as a result, Putin instructed Patrushev to lead the preparation of plans for a “special operation” on the territory of Kazakhstan and Georgia. There are two separate plans, one for Kazakhstan, the other for Georgia. Both options should be presented to the President by the first of September.

Yesterday, in the presence of several people, Putin actually admitted for the first time that the military conflict in Ukraine is not just not going according to plan (which, in fact, is known to everyone and there is no need for special confessions from the president), but is becoming a problem for him personally and requires urgent measures to deal with it. decision. Putin sees the “solution” of the problem in the creation of a new “controlled chaos” where he will be the undisputed winner. To go all out, actually opening a second front, is a crazy and disastrous idea not only for Putin, but also for the country, but who will stop him, he is the “Chief”.

Ukrainian

GENERALL SVR, [8/11/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін учора під час оперативної наради у режимі відеоконференції з представниками керівництва міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил РФ поставив на вигляд відсутність обіцяних гучних та швидких перемог в Україні. Учасники наради спробували висловитись у виправдувальній манері, але були грубо перервані президентом. Путін поставив пряме запитання з вимогою відповісти чесно: “Яких результатів можна чекати на початок вересня?” Вислухавши кілька відповідей, які можна резюмувати “Не до гучних перемог зараз. Бути живу.” Путін завершив нараду. Пізніше проблеми на фронті президент обговорював із кількома людьми з близького оточення та окремо з Юрієм Ковальчуком.

Вже ввечері Путін провів ще одну нараду в режимі відеоконференції у якій взяли участь по два представники керівництва Генштабу та міністерства оборони, керівник однієї зі служб ФСБ, директор СЗР Сергій Наришкін та секретар Ради безпеки Микола Патрушев. Обговорювали ті самі проблеми відсутності переконливих перемог на фронті та можливі шляхи вирішення цих проблем. Путін особисто вніс на розгляд питання про можливість паралельно провести більш переконливу “спеціальну військову операцію” на території третьої держави, де можна “гарантовано” здобути переможний результат і усунути таким чином фокус уваги з українського фронту. Обговорення цієї пропозиції тривало більше години і в результаті Путін доручив Патрушеву очолити підготовку планів спецоперації на території Казахстану і Грузії. Мається на увазі два окремі плани, один щодо Казахстану, другий Грузії. Обидва варіанти мають бути представлені президентові вже до першого вересня.

Путін учора в присутності кількох людей вперше фактично визнав, що військовий конфлікт в Україні йде не просто не за планом (що, власне кажучи, відомо всім і тут не треба особливих зізнань президента), а стає проблемою особисто для нього та вимагає термінових заходів щодо її рішенню. “Вирішення” проблеми Путін бачить у створенні нового “керованого хаосу”, де він буде незаперечним переможцем. Пуститися в усі тяжкі, фактично відкривши другий фронт, ідея марна і згубна не тільки для Путіна, а й для країни, ось тільки хто його зупинить, він “Головний”.

Russian

GENERALL SVR, [8/11/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин вчера во время оперативного совещания в режиме видеоконференции с представителями руководства министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил РФ поставил на вид отсутствие обещанных громких и скорых побед в Украине. Участники совещания попытались высказаться в оправдательной манере, но были грубо прерваны президентом. Путин задал прямой вопрос с требованием ответить честно: “Каких результатов можно ждать к началу сентября?” Выслушав несколько ответов, которые можно резюмировать “Не до громких побед сейчас. Быть бы живу.” Путин завершил совещание. Позже проблемы на фронте президент обсуждал с несколькими людьми из близкого окружения и отдельно с Юрием Ковальчуком.

Уже вечером Путин провел ещё одно совещание в режиме видеоконференции в котором приняли участие по два представителя руководства Генштаба и министерства обороны, руководитель одной из служб ФСБ, директор СВР Сергей Нарышкин и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Обсуждали всё те же проблемы отсутствия убедительных побед на фронте и возможные пути решения этих проблем. Путин лично внес на рассмотрение вопрос о возможности параллельно провести более убедительную “специальную военную операцию ” на территории третьего государства, где можно “гарантированно” получить победный результат и сместить таким образом фокус внимания с украинского фронта. Обсуждение этого предложения длилось более часа и в итоге Путин поручил Патрушеву возглавить подготовку планов “спецоперации” на территории Казахстана и Грузии. Имеется ввиду два отдельных плана, один касательно Казахстана, второй Грузии. Оба варианта должны быть представлены президенту уже к первому сентября.

Путин вчера в присутствии нескольких людей впервые фактически признал, что военный конфликт в Украине идёт не просто не по плану (что, собственно говоря, известно всем и здесь не надо особых признаний президента), а становится проблемой лично для него и требует срочных мер по её решению. “Решение” проблемы Путин видит в создании нового “управляемого хаоса”, где он будет неоспоримым победителем. Пуститься во все тяжкие, фактически открыв второй фронт, идея бредовая и губительная не только для Путина, но и для страны, вот только кто ж его остановит, он “Главный “.

Kazakh

ЖАЛПЫ SVR, [11.08.2022 20:01]
Құрметті жазылушылар мен арна қонақтары! Ресей президенті Владимир Путин кеше Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігі мен Қарулы Күштері Бас штабы басшылығының өкілдерімен бейнеконференцбайланыс арқылы өткен жедел кеңесте Украинада уәде етілген атышулы және жылдам жеңістердің жоқтығын атап өтті. . Жиынға қатысушылар ақталатын кейіп танытуға тырысты, бірақ президент оны дөрекі түрде тоқтатты. Путин «Қыркүйек айының басына қарай қандай нәтиже күтуге болады?» деген шынайы жауапты талап еткен тіке сұрақ қойды. Бірнеше жауаптарды тыңдағаннан кейін, «Қазір үлкен жеңістерге дейін емес. Мен тірі болар едім». Путин кездесуді аяқтады. Кейінірек президент майдандағы проблемаларды өзінің айналасындағы бірнеше адаммен және Юрий Ковальчукпен бөлек талқылады.

Кешке Путин бейнеконференцбайланыс арқылы кезекті кездесу өткізді, оған Бас штаб басшылығы мен Қорғаныс министрлігінің екі өкілі, ФСБ қызметінің бірінің басшысы, Сыртқы барлау қызметінің директоры Сергей Нарышкин және Сыртқы істер министрлігінің хатшысы қатысты. Қауіпсіздік кеңесі Николай Патрушев. Біз майдандағы сенімді жеңістердің болмауының барлық мәселелерін және осы мәселелерді шешудің мүмкін жолдарын талқыладық. Путин жеңісті нәтижеге «кепілдік беруге» және осылайша назарды Украина майданынан аударуға болатын үшінші мемлекеттің аумағында бір мезгілде анағұрлым сенімді «арнайы әскери операция» жүргізу мүмкіндігі туралы мәселені жеке өзі ұсынды. Бұл ұсынысты талқылау бір сағаттан астам уақытқа созылып, нәтижесінде Путин Патрушевке Қазақстан мен Грузия аумағында «арнайы операция» жоспарын дайындауға жетекшілік етуді тапсырды. Бірі Қазақстан, екіншісі Грузия үшін екі бөлек жоспар бар. Екі нұсқа да бірінші қыркүйекке дейін Президентке ұсынылуы тиіс.

Кеше бірнеше адамның қатысуымен Путин алғаш рет Украинадағы әскери қақтығыс жоспардағыдай жүрмейтінін мойындады (бұл барлығына белгілі және ол жақтан арнайы мойындаулардың қажеті жоқ. президент), бірақ оның жеке проблемасына айналуда және онымен күресу үшін шұғыл шараларды талап етеді. Путин мәселенің «шешімін» жаңа «бақыланатын хаос» құрудан көреді, онда ол сөзсіз жеңімпаз болады. Барынша шығу, шын мәнінде екінші майдан ашу – Путин үшін ғана емес, ел үшін де ақылсыз және апатты идея, бірақ оны кім тоқтатады, ол «Бастық».

Georgian

GENERALL SVR, [8/11/2022 8:01 PM]
არხის ძვირფასო აბონენტებო და სტუმრებო! რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გუშინ, ვიდეოკონფერენციის დროს, ოპერატიული შეხვედრისას თავდაცვის სამინისტროსა და რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებთან, აღნიშნა უკრაინაში დაპირებული გახმაურებული და სწრაფი გამარჯვებების არარსებობაზე. . შეხვედრის მონაწილეები ცდილობდნენ გამართლებული სახით გამოეხატათ თავი, მაგრამ პრეზიდენტმა მათ უხეშად შეაწყვეტინა. პუტინმა დაუსვა პირდაპირი შეკითხვა და მოითხოვა გულწრფელი პასუხი: “რა შედეგებს შეიძლება ველოდოთ სექტემბრის დასაწყისისთვის?” რამდენიმე პასუხის მოსმენის შემდეგ, რომელთა შეჯამებაც შეიძლება “ახლა დიდ გამარჯვებამდე არა. ცოცხალი ვიქნებოდი”. შეხვედრა პუტინმა დაასრულა. მოგვიანებით, პრეზიდენტმა ფრონტზე არსებული პრობლემები განიხილა რამდენიმე ადამიანთან ახლო წრიდან და ცალკე იური კოვალჩუკთან.

საღამოს პუტინმა ვიდეოკონფერენციის საშუალებით მორიგი შეხვედრა გამართა, რომელსაც გენერალური შტაბისა და თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის ორი წარმომადგენელი, FSB-ს ერთ-ერთი სამსახურის უფროსი, საგარეო დაზვერვის სამსახურის დირექტორი სერგეი ნარიშკინი და თავდაცვის სამინისტროს მდივანი ესწრებოდნენ. უშიშროების საბჭო ნიკოლაი პატრუშევი. ჩვენ განვიხილეთ ყველა იგივე პრობლემა ფრონტზე დამაჯერებელი გამარჯვებების არარსებობისა და ამ პრობლემების გადაჭრის შესაძლო გზებზე. პუტინმა პირადად წამოაყენა საკითხი მესამე სახელმწიფოს ტერიტორიაზე უფრო დამაჯერებელი „სპეციალური სამხედრო ოპერაციის“ ერთდროულად განხორციელების შესაძლებლობის შესახებ, სადაც შეიძლება „გარანტად“ მივიღოთ გამარჯვებული შედეგი და ამით ყურადღება გადავიტანოთ უკრაინის ფრონტიდან. ამ წინადადების განხილვა ერთ საათზე მეტხანს გაგრძელდა და შედეგად, პუტინმა დაავალა პატრუშევს ხელმძღვანელობდა ყაზახეთისა და საქართველოს ტერიტორიაზე „სპეციალური ოპერაციის“ გეგმების მომზადებას. არსებობს ორი ცალკე გეგმა, ერთი ყაზახეთის, მეორე საქართველოსთვის. ორივე ვარიანტი პირველ სექტემბრამდე უნდა წარედგინოს პრეზიდენტს.

გუშინ, რამდენიმე ადამიანის თანდასწრებით, პუტინმა ფაქტობრივად პირველად აღიარა, რომ უკრაინაში სამხედრო კონფლიქტი უბრალოდ არ მიდის გეგმის მიხედვით (რაც, ფაქტობრივად, ყველასთვის ცნობილია და არ არის საჭირო სპეციალური აღიარება. პრეზიდენტი), მაგრამ პირადად მისთვის პრობლემად იქცევა და მის მოსაგვარებლად გადაუდებელ ზომებს მოითხოვს. პუტინი პრობლემის „გადაწყვეტას“ ახალი „კონტროლირებული ქაოსის“ შექმნაში ხედავს, სადაც ის იქნება უდავო გამარჯვებული. ყველაფერზე წასვლა, რეალურად მეორე ფრონტის გახსნა, გიჟური და დამღუპველი იდეაა არა მხოლოდ პუტინისთვის, არამედ ქვეყნისთვის, მაგრამ ვინ შეაჩერებს მას, ის არის “მთავარი”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s