10 August – Kremlin Insider: Putin rejects Patrushev’s Security Council experts’ report predicting losses in Kherson and Zaporozhe. Patrushev falls in line.

GENERALL SVR, [8/10/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday Russian President Vladimir Putin was presented with another report drawn up by a group of experts under the RF Security Council. The report was traditionally presented by Security Council Secretary Nikolai Patrushev.

We have repeatedly talked about such reports from this group of really highly qualified experts and draw your attention to the fact that almost all of their conclusions and forecasts are professional and most realistic. Yesterday’s report dealt with the lost offensive potential of the Armed Forces of the Russian Federation with a detailed analysis of what is happening.

Experts pointed to a high probability of serious losses for the Russian army in the event of a possible counteroffensive of the Armed Forces of Ukraine in several directions, and also to the minimal chances for Russian troops to hold the occupied territories in the Kherson and Zaporozhye regions of Ukraine in the coming months.

The report talks about the problems of planning a special military operation, in particular, the underestimated effectiveness of weapons supplied by the West to Ukraine. In summary, experts strongly advise abandoning part of the occupied territories in the Kherson and Zaporozhye regions and unambiguously say goodbye, at least before the New Year, to the idea of ​​holding “referendums” on joining Russia in the entire part of Ukraine, which is under Russian control, including the LDNR. Such “referendums”, according to the authors of the report, will almost certainly have consequences flowing into a major political crisis in the Russian government.

After reading both the main part of the report and the conclusions, Putin spoke about the impossibility of implementing the proposed recommendations and questioned their expediency. The President believes that the reports of representatives of the General Staff of the Russian Federation and the Ministry of Defense better reflect reality, and the prospects for quick victories promised by specific people, under their personal responsibility, guarantee the fulfillment of the goals and tasks set, and theoretical calculations, even if they are good, but “far from reality” of experts, just empty words. Patrushev agreed with the president and did not defend the opinion of the authors of the report. Who is right, the president or the experts, will soon be clear, but for Putin, the wrong choice will mean the end, an inglorious end, and already without options.

Ukrainian

GENERALL SVR, [8/10/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президенту Росії Володимиру Путіну було представлено чергову доповідь, складену групою експертів при Раді безпеки РФ. Доповідь традиційно представляв секретар Ради безпеки Микола Патрушев.

Ми вже неодноразово розповідали про подібні доповіді від цієї групи дійсно висококваліфікованих експертів і звертаємо увагу, що практично всі їхні висновки та прогнози є професійними та найбільш реалістичними. У вчорашній доповіді йшлося про втрачений наступальний потенціал Збройних сил РФ з детальним аналізом того, що відбувається.

Експерти вказували на високу ймовірність серйозних втрат для російської армії за можливого контрнаступу Збройних сил України на кількох напрямках, а також на мінімальні шанси найближчими місяцями для російських військ утримати захоплені території у Херсонській та Запорізькій областях України.

У доповіді йдеться про проблеми планування спеціальної військової операції, зокрема недооціненої ефективності озброєнь, що поставляються Заходом Україні. У резюме експерти наполегливо радять відмовитися від частини окупованих територій у Херсонській та Запорізькій областях та однозначно розпрощатися, як мінімум, до Нового року, з ідеєю проведення “референдумів” про приєднання до Росії на всій частині України, яка знаходиться під контролем Росії, включаючи ЛДНР. Подібні “референдуми”, на думку авторів доповіді, практично однозначно матимуть наслідки, що перетікають у велику політичну кризу в російській владі.

Після ознайомлення як з основною частиною доповіді, так і з висновками Путін висловився про неможливість виконати запропоновані рекомендації та засумнівався в їх доцільності. Президент вважає, що доповіді представників Генерального штабу РФ і міністерства оборони краще відображають реальність, а перспективи швидких перемог, які обіцяні конкретними людьми, під їхню особисту відповідальність, гарантією виконання поставлених цілей і завдань, а теоретичні розрахунки, хай навіть хороших, але “далеких від реальності” експертів, лише порожні слова. Патрушев погодився з президентом і не відстояв думку авторів доповіді. Хто має рацію, президент чи експерти, буде зрозуміло вже скоро, а для Путіна неправильний вибір означатиме кінець…, безславний кінець, і вже без варіантів.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президенту России Владимиру Путину был представлен очередной доклад, составленный группой экспертов при Совете безопасности РФ. Доклад традиционно представлял секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Мы уже неоднократно рассказывали о подобных докладах от этой группы действительно высоко квалифицированных экспертов и обращаем внимание, что практически все их заключения и прогнозы профессиональны и наиболее реалистичны. Во вчерашнем докладе шла речь об утраченном наступательном потенциале Вооруженных сил РФ с детальным анализом происходящего.

Эксперты указывали на высокую вероятность серьёзных потерь для российской армии при возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины на нескольких направлениях, и также на минимальные шансы в ближайшие месяцы для российских войск удержать захваченные территории в Херсонской и Запорожской областях Украины.

В докладе говорится о проблемах планирования специальной военной операции, в частности недооцененной эффективности вооружений поставляемых Западом Украине. В резюме эксперты настоятельно советуют отказаться от части оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях и однозначно распрощаться, как минимум, до Нового года, с идеей проведения “референдумов” о присоединение к России на всей части Украины, которая находится под контролем России включая ЛДНР. Подобные “референдумы”, по мнению авторов доклада, практически однозначно будут иметь последствия перетекающие в крупный политический кризис в российской власти.

После ознакомления, как с основной частью доклада, так и с выводами, Путин высказался о невозможности выполнить предложенные рекомендации и усомнился в их целесообразности. Президент считает, что доклады представителей Генерального штаба РФ и министерства обороны лучше отражают реальность, а перспективы скорых побед, которые обещаны конкретными людьми, под их личную ответственность, гарантией выполнения поставленных целей и задач, а теоретические расчёты, пусть даже хороших, но “далеких от реальности” экспертов, лишь пустые слова. Патрушев согласился с президентом и не стал отстаивать мнение авторов доклада. Кто прав, президент или эксперты, будет понятно уже скоро, а для Путина неправильный выбор будет означать конец…, бесславный конец, и уже без вариантов.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s