9 August – Kremlin Insider: In call with Putin Israeli President Herzog ties ending Russian arms shipments to Palestinians to his cancer drug supply. Putin rails at his military and is in a very dark place.

GENERALL SVR, [8/9/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Russian President Vladimir Putin had a telephone conversation with Israeli President Yitzhak Herzog. During the conversation, the President of Israel informed Vladimir Putin that Palestinian militants have been receiving weapons smuggled out of Russia over the past few months. The President of Russia, in response, suggested that weapons to Palestine most likely come from the territory of Ukraine and laid the blame on the Ukrainian leadership, but the President of Israel objected to Putin, pointing to the exact knowledge that he and his country’s leadership had about the routes of movement and the origin of weapons and proposed to accept measures to prevent arms smuggling into Palestine.

In the process of discussing sensitive topics, Putin was warned about possible problems with the supply of drugs that are purchased in Israel for his treatment. (The main drugs for the treatment of oncology by Vladimir Putin were prescribed by Israeli doctors and purchased in Israel. During the years of oncology treatment by the Russian president, all attempts to “import substitution” drugs only led to a deterioration in health and experiments were abandoned.) As a result, Putin promised to solve the problem with weapons and even expressed his readiness to sort out the problems that arose in Russia with the Sokhnut agency.

In the afternoon, Putin held a video conference with representatives of the leadership of the military bloc. Putin was informed, among other things, about the explosions in Crimea, where at least 24 Russian servicemen were killed, large losses of military equipment, and numerous other problems at the front. After listening to the report, Putin asked about the problem of smuggling Russian weapons for the Palestinians, which the President of Israel expressed in a conversation with the Russian president. Representatives of the General Staff and the Ministry of Defense of the Russian Federation replied that they had no information on this issue. After that, for about twenty minutes, Putin, raising his voice to a hoarse cry, explained to the meeting participants who they are, how, with whom and in what forms they enter into non-traditional sexual relations, as well as what will happen to them all if the problems that he indicated in his address will not be resolved in the very near future. At this meeting, the meeting was completed, and Putin convened a new meeting with the leadership of the power bloc, where he raised the issue of arms smuggling, but this communication was already more constructive, although it did not cheer anyone up. Putin in the evening, according to eyewitnesses, was darker than clouds.

Ukrainian

GENERALL SVR, [8/9/2022 8:02 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Учора президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Під час розмови президент Ізраїлю поінформував Володимира Путіна про те, що палестинські бойовики останні кілька місяців отримують зброю, яка контрабандою вивозиться з Росії. Президент Росії у відповідь припустив, що озброєння до Палестини швидше за все надходять з території України і поклав провину на українське керівництво, але президент Ізраїлю заперечив Путіну, вказавши на точні знання, якими володіє він і керівництво його країни про маршрути руху та походження озброєнь і запропонував прийняти заходи щодо запобігання контрабанді зброї до Палестини.

У процесі обговорення гострих тем Путін був попереджений про можливі проблеми з постачанням ліків, які закуповуються в Ізраїлі для його лікування. (Основні лікарські препарати для лікування онкології у Володимира Путіна призначені ізраїльськими медиками та закуповуються в Ізраїлі. За роки лікування онкології у російського президента всі спроби “імпортозаміщення” ліків призводили лише до погіршення стану здоров’я та від експериментів відмовилися.) У результаті Путін пообіцяв вирішити проблему з зброєю і навіть висловив готовність розібратися в проблемах, які виникли в Росії у агентства “Сохнуть”.

У другій половині дня у Путіна відбулася нарада у режимі відеозв’язку з представниками керівництва військового блоку. Путін був поінформований, у тому числі і про вибухи в Криму, де загинули щонайменше 24 російські військовослужбовці, великі втрати військової техніки та інші численні проблеми на фронті. Вислухавши доповідь, Путін запитав про проблему контрабанди російської зброї для палестинців, яку в розмові з російським президентом висловив президент Ізраїлю. Представники Генштабу та міністерства оборони РФ відповіли, що інформації з цього питання вони не мають. Після цього Путін протягом приблизно двадцяти хвилин, підвищуючи голос до сиплого крику, пояснював учасникам наради, хто вони, яким чином, з ким і в яких формах вступають у нетрадиційні сексуальні стосунки, а так само, що з ними з усіма буде якщо проблеми, які він позначив у своєму зверненні, не буде вирішено у найближчому майбутньому. На цьому нарада була завершена, а Путін скликав нову нараду з керівництвом силового блоку, де поставив питання контрабанди зброї, але це спілкування пройшло вже конструктивніше, хоч настрій нікому й не підняло. Путін увечері, за словами очевидців, був похмуріший за хмару.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. В ходе разговора президент Израиля проинформировал Владимира Путина о том, что палестинские боевики в последние несколько месяцев получают оружие, которое контрабандой вывозится из России. Президент России в ответ предположил, что вооружения в Палестину скорее всего поступают с территории Украины и возложил вину на украинское руководство, но президент Израиля возразил Путину, указав на точные знания, которыми обладает он и руководство его страны о маршрутах движения и происхождении вооружений и предложил принять меры по предотвращению контрабанды оружия в Палестину.

В процессе обсуждения острых тем Путин был предупрежден о возможных проблемах с поставками лекарств, которые закупаются в Израиле для его лечения. (Основные лекарственные препараты для лечения онкологии у Владимира Путина назначены израильскими медиками и закупаются в Израиле. За годы лечения онкологии у российского президента все попытки “импортозамещения” лекарств приводили лишь к ухудшению состояния здоровья и от экспериментов отказались.) В итоге Путин пообещал решить проблему с оружием и даже выразил готовность разобраться в проблемах которые возникли в России у агентства “Сохнут”.

Во второй половине дня у Путина состоялось совещание в режиме видеосвязи с представителями руководства военного блока. Путин был проинформирован, в том числе и о взрывах в Крыму, где погибли по меньшей мере 24 российских военнослужащих, крупных потерях военной техники и о других многочисленных проблемах на фронте. Выслушав доклад Путин спросил о проблеме контрабанды российского оружия для палестинцев, которую в разговоре с российским президентом высказал президент Израиля. Представители Генштаба и министерства обороны РФ ответили, что информации по данному вопросу у них нет. После этого Путин на протяжении примерно двадцати минут, повышая голос до сиплого крика, объяснял участникам совещания кто они, каким образом, с кем и в каких формах вступают в нетрадиционные сексуальные отношения, а так же, что с ними со всеми будет если проблемы, которые он обозначил в своём обращении, не будут решены в самом ближайшем будущем. На этом совещание было завершено, а Путин созвал новое совещание с руководством силового блока, где поставил вопрос контрабанды оружия, но это общение прошло уже более конструктивно, хоть настроение никому и не подняло. Путин вечером, по словам очевидцев, был мрачнее тучи.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s