7 August – Kremlin Insider: Putin makes plans for tactical use of nuclear weapons.

GENERALL SVR, [8/7/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin not only did not abandon the options for using nuclear weapons in the war with Ukraine, but also gave direct orders to prepare such options. We have repeatedly talked about the fact that Putin usually gives orders to prepare several options for the implementation of a number of decisions, and after preparing all the options, he chooses the one that he likes best, immediately before the implementation of this plan.

Thus, one of the scenarios for the development of the conflict is being actively prepared, when Putin will be able to realize the possibility of using tactical nuclear weapons. The recent shelling by Russian troops of the Zaporozhye nuclear power plant occupied by them in Energodar is part of the implementation of this scenario. By order of the command of the Russian Armed Forces, the Zaporozhye NPP was mined, including one of the plant’s power units. When this plan is implemented, part of the facilities at the station will be blown up and the power unit damaged, while Putin will speak accusing the leadership of Ukraine of nuclear terrorism, blaming Ukraine for the explosions and equating “nuclear terrorism” with the use of nuclear weapons by Ukraine, giving the order to use tactical nuclear weapons as a “response” measure.

And if, in order to start a war with Ukraine, Putin decided to abandon the formal casus belli, although the Russian leadership was preparing options for provocations, then in the event of a decision to use tactical nuclear weapons, the casus belli should be unambiguous. Putin has a fixed idea, which is that it is necessary to repeat all the mistakes committed by the United States in order for Russia to be considered a great country, and its great ruler.

Putin is sure that it is precisely the demonstration of the use of nuclear weapons with impunity in an armed conflict that will force the West to recognize his (Putin’s) strength and force the whole world to reckon with him and go to his terms. This is, of course, idiocy and mortally dangerous, primarily for Russia, delusions, but this is a reality for a seriously ill or “too healthy” president of Russia. Fighting Putin’s illusions, as well as trying to convince him of something, is useless, the only thing that he definitely understands is the “language of power” and the sooner the West understands and learns this, the more likely it will be that Putin does not dare to use nuclear weapons.

Ukrainian

GENERALL SVR, [8/7/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін не лише не відмовився від варіантів застосування ядерної зброї у війні з Україною, а й надав безпосереднє розпорядження такі варіанти готувати. Ми вже неодноразово розповідали про те, що Путін зазвичай дає розпорядження готувати кілька варіантів реалізації цілої низки рішень і після підготовки всіх варіантів він обирає той, який йому більше подобається, безпосередньо перед реалізацією цього плану.

Так, активно йде підготовка одного із сценаріїв розвитку конфлікту, коли Путін зможе реалізувати можливість застосування тактичної ядерної зброї. Нещодавній обстріл російськими військами ними ж окупованої Запорізької АЕС в Енергодарі – це частина реалізації цього сценарію. За розпорядженням командування російських Збройних сил Запорізька АЕС було заміновано, зокрема заміновано один з енергоблоків станції. При реалізації цього плану буде підірвано частину споруд на станції та пошкоджено енергоблок, при цьому Путін виступить звинувативши керівництво України в ядерному тероризмі, поклавши відповідальність за вибухи на Україну та прирівняє “ядерний тероризм” до застосування ядерної зброї з боку України, надавши наказ використати тактичну ядерну зброю. як “у відповідь” міру.

І якщо для початку війни з Україною Путін вирішив відмовитись від формального casus belli, хоча варіанти провокацій російським керівництвом готувалися, то у разі рішення застосувати тактичну ядерну зброю, casus belli має бути однозначно. Путін має ідею фікс, яка полягає в тому, що треба повторити всі помилки, вчинені США, щоб Росію вважали великою країною, а його великим правителем.

Путін упевнений, що саме демонстрація безкарного застосування ядерної зброї у збройному конфлікті змусить визнати Захід його (Путіна) чинністю і змусить увесь світ з нею рахуватися та йти на її умови. Це звичайно ідіотизм і смертельно небезпечні, насамперед для Росії, помилки, але це реальність для тяжко хворого чи “надто здорового” президента Росії. Боротися з ілюзіями Путіна, так само як і намагатися переконати його в чомусь марно, єдине, що він точно розуміє це “мова сили” і чим швидше Захід це зрозуміє і засвоїть, тим більше шансів буде на те, що Путін не наважиться на застосування. ядерної зброї.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин не только не отказался от вариантов применения ядерного оружия в войне с Украиной, но и дал непосредственное распоряжение такие варианты готовить. Мы уже неоднократно рассказывали о том, что Путин обычно дает распоряжения готовить несколько вариантов реализации целого ряда решений и после подготовки всех вариантов он выбирает тот, который ему больше нравится, непосредственно перед реализацией этого плана.

Так, активно идёт подготовка одного из сценариев развития конфликта, когда Путин сможет реализовать возможность применения тактического ядерного оружия. Недавний обстрел российскими войсками ими же оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре, это часть реализации этого сценария. По распоряжению командования российских Вооруженных сил Запорожская АЭС была заминирована, в том числе заминирован один из энергоблоков станции. При реализации этого плана будет взорвана часть сооружений на станции и поврежден энергоблок, при этом Путин выступит обвинив руководство Украины в ядерном терроризме, возложив ответственность за взрывы на Украину и приравняет “ядерный терроризм” к применению ядерного оружия со стороны Украины дав приказ использовать тактическое ядерное оружие как “ответную” меру.

И если для начала войны с Украиной Путин решил отказаться от формального casus belli, хотя варианты провокаций российским руководством готовились, то в случае решения применить тактическое ядерное оружие, casus belli должен быть однозначно. У Путина есть идея фикс, которая заключается в том, что надо повторить все ошибки, совершенные США, чтобы Россию считали великой страной, а его великим правителем.

Путин уверен, что именно демонстрация безнаказанного применения ядерного оружия в вооруженном конфликте заставит признать Запад его (Путина) силу и заставит весь мир с ним считаться и идти на его условия. Это конечно идиотизм и смертельно опасные, прежде всего для России, заблуждения, но это реальность для тяжело больного или “слишком здорового” президента России. Бороться с иллюзиями Путина, равно как и пытаться убедить его в чем-то бесполезно, единственное, что он точно понимает это “язык силы” и чем быстрее Запад это поймёт и усвоит, тем больше шансов будет на то, что Путин не отважится на применение ядерного оружия.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s