27 July – Kremlin Insider: #Erdogan coming to #Sochi. #Putin will give him what he asked for and more then get nothing in return. First: Putin to give him #Armenia on a silver platter.

GENERALL SVR, [7/27/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin is preparing to receive Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Sochi. The Russian President is counting on productive negotiations and hopes to get concessions from Erdogan in several areas, while Putin himself is ready to offer a lot. Recently, Putin has been extremely dissatisfied with the policy of the Armenian leadership, which, in his opinion, taking advantage of the difficult situation for Russia, is leaving its sphere of influence, drifting to the west. Putin has no time and is not interested in dealing with Armenia. He sincerely hates Pashinyan, considering him an upstart and a misunderstanding in Armenian politics.

Putin’s attempts to remove Pashinyan from power with the help of intrigues only led to a loss of trust and reputational costs for Putin, everything was done so clumsily and ineptly. Now Putin is ready to finally merge Armenia by offering it “on a silver platter” to Erdogan. Plus, in a new trend in the Russian position, Putin is ready to offer an alliance to Erdogan to oust China’s influence in Central Asia. Putin considers Turkey a lesser evil in the region compared to China and is ready to give up positions in favor of Erdogan under certain conditions.

This is not all that the President of Russia is going to offer at the meeting with the President of Turkey, but it will be in the main package. From Erdogan, Putin wants a coordinated position on pressure on the Ukrainian leadership, assistance in circumventing sanctions, a dissenting opinion in NATO, a refusal to provide weapons to Ukraine, and much more. Based on the traditions of Putin’s communication with Erdogan, the Turkish president will take everything that Putin offers and even more, and in return he will agree to a minimum of concessions, of which he will do nothing. But the President of Russia has no other way out and no other options but to be content with what he has promised and lament with hopelessness. Erdogan is almost the only person Putin can rely on at all, but this is in vain.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/27/2022 8:02 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін готується ухвалити в Сочі президента Туреччини Реджепа Ердогана. Президент Росії розраховує на результативні переговори і сподівається отримати від Ердогана поступки за декількома напрямками, при цьому й сам Путін готовий запропонувати чимало. Останнім часом Путін вкрай незадоволений політикою вірменського керівництва, яке, на його думку, користуючись скрутою для Росії ситуацією, йде з її сфери впливу, дрейфуючи на захід. Путіну ніколи і не цікаво займатися Вірменією. Він щиро ненавидить Пашиняна, вважаючи його вискочкою та непорозумінням у вірменській політиці.

Спроби Путіна за допомогою інтриг усунути Пашиняна від влади призвели лише до втрати довіри та репутаційних витрат для Путіна, настільки все робилося незграбно та бездарно. Зараз Путін готовий остаточно злити Вірменію, запропонувавши її “на блюдечку” Ердогану. Плюс, що є новим віянням у російській позиції, Путін готовий запропонувати альянс Ердогану щодо витіснення впливу Китаю в Середній Азії. Путін вважає Туреччину меншим злом у регіоні порівняно з Китаєм і готовий поступитися позиціями на користь Ердогана за певних умов.

Це не все, що має намір запропонувати президент Росії на зустрічі президенту Туреччини, але це буде в основному пакеті. Від Ердогана Путін хоче узгодженої позиції щодо тиску на українське керівництво, допомогу в обході санкцій, особливу думку в НАТО, відмову від надання озброєнь Україні та багато іншого. Виходячи з традицій спілкування Путіна з Ердоганом, президент Туреччини візьме все, що запропонує Путін і навіть більше, а натомість погодиться на мінімум поступок, з яких не виконає нічого. Але президент Росії не має іншого виходу та інших варіантів, окрім як задовольнятися обіцяним і журитися від безвиході. Ердоган мало не єдиний на кого взагалі Путін може сподіватися, але це марно.

Russian

GENERALL SVR, [7/27/2022 8:02 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин готовится принять в Сочи президента Турции Реджепа Эрдогана. Президент России рассчитывает на результативные переговоры и надеется получить от Эрдогана уступки по нескольким направлениям, при этом и сам Путин готов предложить немало. В последнее время Путин крайне не доволен политикой армянского руководства, которое, по его мнению, пользуясь трудной для России ситуацией, уходит из ее сферы влияния, дрейфуя на запад. Путину некогда и не интересно заниматься Арменией. Он искренне ненавидит Пашиняна, считая его выскочкой и недоразумением в армянской политике.

Попытки Путина с помощью интриг отстранить Пашиняна от власти привели лишь к потере доверия и репутационным издержкам для Путина, настолько всё делалось топорно и бездарно. Сейчас Путин готов окончательно слить Армению предложив ее “на блюдичке” Эрдогану. Плюс, что является новым веянием в российской позиции, Путин готов предложить альянс Эрдогану по вытеснению влияния Китая в Средней Азии. Путин считает Турцию меньшим злом в регионе по сравнению с Китаем и готов поступиться позициями в пользу Эрдогана при некоторых условиях.

Это не всё, что собирается предложить президент России на встрече президенту Турции, но это будет в основном пакете. От Эрдогана Путин хочет согласованной позиции по давлению на украинское руководство, помощь в обходе санкций, особое мнение в НАТО, отказ от предоставления вооружений Украине и многое другое. Исходя из традиций общения Путина с Эрдоганом, президент Турции возьмёт всё, что предложит Путин и даже больше, а взамен согласится на минимум уступок из которых не выполнит ничего. Но у президента России нет другого выхода и других вариантов, кроме как довольствоваться обещанным и сокрушаться от безысходности. Эрдоган чуть не единственный на кого вообще Путин может уповать, но это напрасно.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s