7 July – Kremlin Insider: Putin met with Duma leadership to push his call for full mobilization. But the luster is off and he appears a dying man facing his failures and mortality.

GENERALL SVR, [7/7/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin held a meeting with the leadership of the State Duma and heads of factions. In essence, the meeting was rather one-sided, and the president, despite feeling unwell before the event, nevertheless decided to hold it, using it as a platform for sending messages to the masses, or, well, an indirect appeal to the people. Everything would be fine, but no one warned the people that the president wants to address him in such an unpretentious way. From everything it was clear that Putin was not a very big specialist in preparing the people for the upcoming events, and the president’s answers to unasked questions looked indistinct and unintelligible. The people, for example, did not understand the president’s message at all, saying “we have not yet begun to fight,” and the question froze in the eyes and on the tongue of the people, “and what, in fact, have we been doing for four months ???.” But the people need to be explained that, in Putin’s understanding, the military fought, and We, in the sense of the people, “have not begun to fight yet.” It’s so ornately the president is leading the people to the need for mobilization, that’s when all the people will pile on, well, after the general mobilization, that’s when we can say they started. In his speech, Putin also mentioned that all the goals and tasks set for the NWO will be fulfilled, only the dumb people want to see the “whole list” of fixed goals and tasks, otherwise it seems that the president manipulates the “goals and tasks” in his own way discretion. So it is, Putin is already tired of explaining to illiterate citizens that what can be achieved, that is, the goals and objectives set, and what will not succeed, therefore, was not in the plans.

In general, the president has been living for the last twenty years under the motto “It doesn’t matter to be, manage to be known” and of course in terms of “show-offs” he was a great specialist and the image he created, we must give him his due, for a long time he played to strengthen his power in the country and position him, as a daring and strong hooligan on the world stage, only a special military operation nullified impressions for an external observer and will invariably lead to the collapse of positive perception at home. Disappointment will be terrible, like the end of the system. Look at the old man with cancer, writhing in a dull pain in his stomach, to whom even a sitting posture causes inconvenience and he is forced to constantly fidget in his chair. Putin is already so divorced from reality, from understanding his country and his people, he is sure that the Russian people will sit at the TV and reverently disassemble his veiled messages, and then gladly go in ranks to his mobilization call.

I must say that even among those who gathered for a meeting with the president in the Catherine’s Hall of the Kremlin, hardly half of those present really understood the president. And some moments, like praises for the speaker of the State Duma Vyacheslav Volodin, so in general three people, including Kiriyenko and Volodin himself.

Yes, and the watch on Putin’s hand was wonderful and was presented by an interesting person and on occasion, but more on that soon.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/7/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін провів зустріч із керівництвом Держдуми та головами фракцій. По суті зустріч носила досить однобокий характер і президент, незважаючи на погане самопочуття перед заходом, все ж таки вирішив його провести, використавши як майданчик для відправки посилань у народні маси, ну чи непряме звернення до народу. Все б нічого, ось тільки народ ніхто не попередив, що президент хоче у такий невигадливий спосіб до нього звернутися. По всьому було видно, що Путін не дуже великий фахівець у підготовці народу до майбутніх подій, та й відповіді президента на непоставлені питання виглядали невиразно та незрозуміло. Народ, наприклад, зовсім не зрозумів посил президента, мовляв “ми воювати ще не починали”, і у народу завмерло в очах і мовою питання, “а чим власне кажучи ми чотири місяці займаємося???”. Але народу треба пояснити, що у розумінні Путіна воювали військові, а Ми, у сенсі народ, “воювати ще не починали”. Це так хитромудро президент підводить народ до необхідності мобілізації, ось коли всім народом навалимося, ну після загальної мобілізації, ось тоді можна сказати і почали. У своїй промові Путін згадав і про те, що всі поставлені цілі та завдання для СВО будуть виконані, ось тільки незрозумілий народ хоче побачити “весь список” закріплених цілей та завдань, а то таке враження, що “цілями та завданнями” президент маніпулює за своїм розсуду. Так і є, Путін уже втомився пояснювати неписьменним громадянам- те, що вдасться виконати, тобто поставлені цілі та завдання, а що не вдасться, значить і не було в планах.

Президент взагалі останні років двадцять живе під девізом “Не важливо бути, зумій уславитися” і звичайно в частині “понтів” він був великий фахівець і створений ним імідж, треба віддати йому належне, довгий час грав на зміцнення його влади в країні та позиціонування його, як зухвалого та сильного хулігана на світовій арені, ось тільки спеціальна військова операція обнулила враження для зовнішнього спостерігача та незмінно призведе до краху позитивного сприйняття усередині країни. Розчарування буде страшним, як і кінець системи. Подивіться на онкохворого старого, що скорчився від тупого болю в животі, якому навіть сидяча поза доставляє незручності і він змушений постійно крутитися на стільці. Путін вже настільки відірваний від реальності, від розуміння своєї країни та свого народу, він упевнений у тому, що російський народ сидітиме біля телевізора і з благоговінням розбиратиме його завуальовані посилки, а потім з радістю шеренгами піде на його мобілізаційний заклик.

Треба сказати, що і серед присутніх на зустріч із президентом у Катерининській залі Кремля президента реально зрозуміли, чи половина присутніх. А деякі моменти, як похвали спікеру Держдуми В’ячеславу Володіну, то взагалі три особи включаючи Кирієнка і самого Володіна.

Та й годинник на руці у Путіна був чудовий і подарований цікавою людиною і з приводу, але про це вже скоро.

Russian

GENERALL SVR, [7/7/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Госдумы и главами фракций. В сущности встреча носила довольно однобокий характер и президент, несмотря на плохое самочувствие перед мероприятием, всё же решил его провести использовав как площадку для отправки посылов в народные массы, ну или косвенное обращение к народу. Всё бы ничего, вот только народ никто не предупредил, что президент хочет таким незатейливым способом к нему обратиться. По всему было видно, что Путин не очень большой специалист в подготовке народа к предстоящим событиям, да и ответы президента на непоставленные вопросы выглядели невнятно и невразумительно. Народ, например, совсем не понял посыл президента, дескать “мы воевать ещё не начинали”, и у народа застыл в глазах и на языке вопрос, “а чем собственно говоря мы четыре месяца занимаемся???”. Но народу надо объяснить, что в понимании Путина воевали военные, а Мы, в смысле народ, “воевать ещё не начинали”. Это так витиевато президент подводит народ к необходимости мобилизации, вот когда всем народом навалимся, ну после общей мобилизации, вот тогда можно сказать и начали. В своей речи Путин упомянул и о том, что все поставленные цели и задачи для СВО будут выполнены, вот только непонятливый народ хочет увидеть “весь список” закрепленных целей и задач, а то такое впечатление, что “целями и задачами” президент манипулирует по своему усмотрению. Так и есть, Путин уже устал объяснять неграмотным гражданам- то что удастся выполнить, то и есть поставленные цели и задачи, а что не удастся, значит и не было в планах.

Президент вообще последние лет двадцать живёт под девизом “Не важно быть, сумей прослыть” и конечно по части “понтов” он был большой специалист и созданный им имидж, надо отдать ему должное, долгое время играл на укрепление его власти в стране и позиционирование его, как дерзкого и сильного хулигана на мировой арене, вот только специальная военная операция обнулила впечатления для внешнего наблюдателя и неизменно приведет к краху позитивного восприятия внутри страны. Разочарование будет страшным, как и конец системы. Посмотрите на скорчившегося от тупой боли в животе онкобольного старика, которому даже сидячая поза доставляет неудобства и он вынужден постоянно ерзать на стуле. Путин уже настолько оторван от реальности, от понимания своей страны и своего народа, он уверен в том, что российский народ будет сидеть у телевизора и с благоговением разбирать его завуалированные посылы, а потом с радостью шеренгами пойдёт на его мобилизационный призыв.

Надо сказать, что и среди собравшихся на встречу с президентом в Екатерининском зале Кремля президента реально поняли, едва ли половина присутствующих. А некоторые моменты, как похвалы спикеру Госдумы Вячеславу Володину, так вообще три человека включая Кириенко и самого Володина.

Да и часы на руке у Путина были замечательные и подарены интересным человеком и по поводу, но об этом уже скоро.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s