16 June – Kremlin Insider. Putin prepares to be seen in public in the proof of life performance planned at SPIEF at 2:00 pm St Petersburg time Friday to sell how great life under sanctions is.

GENERALL SVR, [6/16/2022 8:00 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin spent about four hours yesterday preparing for today’s speech at the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF). Putin requested the information of interest to him in advance and prepared his speech yesterday. Judging by the requested materials, the main topic of the President’s speech will be the current state of affairs in the Russian economy and financial sector, as well as bright prospects for overcoming the crisis. The president is going to touch on geopolitics in connection with the main topic and again talk about the forced need for a special military operation. The presentation of Russia as a victim of the impending conspiracy of “world imperialism” (USA and NATO), to which it was impossible not to react, is Putin’s traditional interpretation of events. The president is going to talk about assistance to various sectors of the economy and business. And of course, about the reverse effect of the sanctions imposed by the West, which paradoxically have a “positive” effect on the Russian economy and ruin the economies of the West. All the decisions that Putin is going to announce relate to the sphere of economics and finance. Regarding the announcement in the form of hints by the press secretary of the President of Russia Dmitry Peskov that Putin’s speech at the forum will be almost the most important event and a turning point in modern history, after which Russia and the world will receive a new vector of development, this is a strong exaggeration and Peskov clearly inflates high expectations. The president does not plan to announce any fateful decisions in his speech, although he may, of course, change his mind at the last moment, but the chances are not great. The main purpose of participating in the forum is to demonstrate a “live and healthy” president. The attending physicians consider Putin’s condition on the eve of the speech to be satisfactory, taking into account the entire “bouquet” of diseases, and the president himself said that he feels fine and is ready to participate in the events. After the President’s Direct Line was postponed due to Putin’s deteriorating health, his speech at the SPIEF, where the format of participation does not imply long-term communication with the “people”, and the timing can be adjusted depending on the current state of health, is an excellent occasion for Putin to demonstrate “healthy appearance and adequacy”. But all efforts are in vain, the main elites are already well aware of the state of health of the president, and little depends on the people for whom the demonstration of the still-living Putin is intended.

Ukrainian

GENERALL SVR, [6/16/2022 8:00 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Вчора президент Росії Володимир Путін провів близько чотирьох годин у підготовці до сьогоднішнього виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ). Путін заздалегідь запросив інформацію, що його цікавить, і вчора готував свою промову. Судячи з запитаних матеріалів, основною темою виступу президента буде поточний стан справ в економіці та фінансовому секторі Росії, а також райдужні перспективи виходу з кризи. Геополітики президент збирається торкнутися у зв’язку з основною темою та знову розповісти про вимушену необхідність проведення спеціальної військової операції. Виставлення Росії жертвою змови “світового імперіалізму” (США і НАТО), на що не відреагувати було неможливо, це вже традиційне трактування подій Путіним. Збирається президент розповісти про допомогу різним секторам економіки та бізнесу. Ну і звичайно про зворотний ефект введених Заходом санкцій, які парадоксально надають “позитивний” ефект на економіку Росії і гублять економіки Заходу. Всі рішення, які Путін збирається оголосити, відносяться до сфери економіки та фінансів. З приводу анонсу у вигляді натяків прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова про те, що мова Путіна на форумі буде чи не найважливішою подією та переломним моментом у новітній історії після чого Росія та світ отримають новий вектор розвитку, то це сильне перебільшення та Пєсков явно роздмухує завищені очікування. Жодних доленосних рішень президент оголошувати у своїй промові не планує, хоча може, звичайно, і передумати в останній момент, але шанси не великі. Основною метою участі у роботі форуму є демонстрація “живого та здорового” президента. Стан Путіна напередодні виступу лікарі вважають задовільним, з урахуванням всього “букету” захворювань, а сам президент заявив, що почувається нормально і готовий до участі у заходах. Після перенесення термінів Прямої лінії президента через погіршення стану здоров’я Путіна виступ у рамках ПМЕФ, де формат участі не передбачає тривалого спілкування з “народом”, а таймінг можна коригувати залежно від поточного самопочуття, для Путіна це чудова нагода продемонструвати “здоровий вигляд і адекватність”. Ось тільки всі старання марні, основні еліти вже чудово обізнані про стан здоров’я президента, а від народу, на який розрахована демонстрація ще живого Путіна, мало що залежить.

Russian

Владимир Путин провел около четырёх часов в подготовке к сегодняшнему выступлению на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Путин заранее запросил интересующую его информацию и вчера готовил свою речь. Судя по запрошенным материалам, основной темой выступления президента будет текущее положение дел в экономике и финансовом секторе России, а также радужные перспективы по выходу из кризиса. Геополитики президент собирается коснутся в связи с основной темой и опять рассказать о вынужденной необходимости проведения специальной военной операции. Выставление России жертвой готовящегося заговора “мирового империализма” (США и НАТО), на что не отреагировать было невозможно, это уже традиционная трактовка событий Путиным. Собирается президент рассказать о помощи разным секторам экономики и бизнесу. Ну и конечно об обратном эффекте введенных Западом санкций, которые парадоксальным образом оказывают “положительный” эффект на экономику России и губят экономики Запада. Все решения которые Путин собирается огласить относятся к сфере экономики и финансов. По поводу анонса в виде намеков пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что речь Путина на форуме будет чуть ли не самым важным событием и переломным моментом в новейшей истории после чего Россия и мир получат новый вектор развития, то это сильное преувелечение и Песков явно раздувает завышенные ожидания. Никаких судьбоносных решений президент оглашать в своей речи не планирует, хотя может конечно и передумать в последний момент, но шансы не велики. Основной целью участия в работе форума является демонстрация “живого и здорового” президента. Состояние Путина накануне выступления лечащие врачи считают удовлетворительным, с учётом всего “букета” заболеваний, а сам президент заявил, что чувствует себя нормально и готов к участию в мероприятиях. После переноса сроков Прямой линии президента из-за ухудшения состояния здоровья Путина выступление в рамках ПМЭФ, где формат участия не предполагает длительного общения с “народом”, а тайминг можно корректировать в зависимости от текущего самочувствия, для Путина это отличный повод продемонстрировать “здоровый вид и адекватность”. Вот только все старания напрасны, основные элиты уже прекрасно осведомлены о состоянии здоровья президента, а от народа на который рассчитана демонстрация ещё живого Путина, мало что зависит.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s