2 June – Kremlin Insider and the Raiders of the Lost Ark: Putin seeks eternal life. Shoygu Sends Luka to bring it to the boss.

GENERALL SVR, [6/2/2022 8:00 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! We talked several times about the fascination with the occult and mysticism on the part of President Putin and his entourage. And here is another fascinating and strange story about it.

About 8-10 months ago, Putin received a report through the Foreign Intelligence Service. It said that international occult circles and their representatives in Russia were showing great interest in Mount Kazbek. This interest, according to the report, was caused by the materials at the disposal of these circles from the so-called. “Second Archive” of the Thule Society. These materials themselves are stored in a closed part of the Vatican library. According to these documents, some “magical artifacts of colossal power” are stored in one of the hidden crevices or caves of Mount Kazbek. They are supposedly capable of bestowing supreme power and eternal life.

Putin introduced these documents to Defense Minister Shoigu, who was then in favor with the president. Soon, Shoigu organized an expedition to the Kazbek region with the forces of mountain special forces, armed with the most modern technical means for detecting underground voids. The first expedition was not completed due to weather conditions.

After some time, a group of Khakas “shamans” appeared in the foothills of Kazbek, performing some rituals there. These were the same shamanistic speculators that the Russian public could recently see in the sensational TV report about the rite of protection of Russian soldiers in Ukraine. The “shamans” also returned sloppy, and were very frightened, but they took the money in full. To understand the prices, the “expedition of shamans” cost 150 million rubles, of course, the “shamans” did not provide any report on spending, a pure fee.

Finally, the third attempt happened the other day. At the very end of May, Belarusian special forces tried to climb Kazbek, but the bad weather again did not allow it.

Why Belarusians? Out of trust, Shoigu convinced the Potato Elk (Lukashenko) to harness himself to this story, wishing, if successful, to return to his orbit next to the leader. Moreover, Shoigu swore to Luka that Putin was fully and completely aware, but it’s just that all Russian special forces are now in Ukraine, so Belarusians are needed. Putin really was aware of what was happening and, not wanting to directly discuss such slippery topics with Lukashenka, gave Shoigu the go-ahead to negotiate with Luka. Lukashenka, knowing Putin’s predilections, happily entered into the adventure. This is how the old half-corpses, having usurped power in their countries, are trying to deceive fate by resorting to absurd ways to get “eternal life and power.”

Of course, we do not believe in mysticism. But the expedition fails for the third time in a row. And in light of Putin’s string of setbacks this year, that’s hardly a coincidence.

Ukrainian

GENERALL SVR, [6/2/2022 8:00 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Ми кілька разів розповідали про захоплення окультизмом та містикою з боку президента Путіна та його оточення. І ось ще одна цікава і дивна історія про це.

Місяців 8-10 тому Путін отримав доповідь по лінії СЗР. У ньому говорилося, що міжнародні окультистські кола та його представники у Росії виявляють великий інтерес до гори Казбек. Цей інтерес, згідно з доповіддю, був викликаний матеріалами, що опинилися в розпорядженні цих кіл, т.зв. “Другого архіву” Товариства Тулі. Самі ці матеріали зберігаються у закритій частині бібліотеки Ватикану. Згідно з цими документами, в одній із прихованих ущелин або печер гори Казбек зберігаються якісь “магічні артефакти колосальної сили”. Вони, нібито, здатні дарувати найвищу владу і вічне життя.

Путін ознайомив із цими документами міністра оборони Шойгу, який тоді перебував у президента у фаворі. Незабаром Шойгу організував експедицію до району Казбека силами гірського спецназу, озброєного найсучаснішими технічними засобами виявлення підземних пустот. Перша експедиція не була доведена до кінця через погодні умови.

Через якийсь час у передгір’ях Казбека з’явилася група хакасських «шаманів», які там здійснювали якісь обряди. Це були такі ж спекулянти на шаманізму, яких російська публіка нещодавно могла бачити в гучному телевізійному сюжеті про обряд захисту російських солдатів в Україні. «Шамани» теж повернулися несолоно хлібавши, причому були дуже злякані, але грошей взяли сповна. Щоб розуміти розцінки, “експедиція шаманів” коштувала 150 мільйонів рублів, жодного звіту про витрати “шамани” звичайно не надали чистий гонорар.

Нарешті, третя спроба сталася днями. На Казбек наприкінці травня намагався піднятися білоруський спецназ, але негода знову не дозволила цього зробити.

Чому білоруси? Шойгу, який вийшов з довіри, переконав «Картопляного лося» (Лукашенко) впрягтися в цю історію бажаючи у разі успіху повернутися на свою орбіту поряд з вождем. Причому Шойгу клятвенно обіцяв Луку, що Путін цілком і повністю в курсі, але весь російський спецназ зараз в Україні, тому потрібні білоруси. Путін справді був у курсі того, що відбувалося, і не бажаючи прямо обговорювати з Лукашенком такі слизькі теми дав відмашку Шойгу на переговори з Лукою. Лукашенко знаючи пристрасті Путіна із задоволенням вписався в авантюру. Ось так старі напівтрупи узурпувавши владу у своїх країнах намагаються обдурити долю вдаючись до абсурдних способів здобути “вічне життя і владу”.

У містику ми звичайно не віримо. Але експедиції зривається втретє поспіль. І у світлі серії невдач Путіна цього року навряд чи цей збіг.

Russian

GENERALL SVR, [6/2/2022 8:00 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Мы несколько раз рассказывали об увлечении оккультизмом и мистикой со стороны президента Путина и его окружения. И вот ещё одна увлекательная и странная история об этом.

Месяцев 8-10 тому назад Путин получил доклад по линии СВР. В нем говорилось, что международные оккультистские круги и их представители в России проявляют большой интерес к горе Казбек. Этот интерес, согласно докладу, был вызван оказавшимися в распоряжении этих кругов материалами из т.н. «Второго архива» Общества Туле. Сами эти материалы хранятся в закрытой части библиотеки Ватикана. Согласно этим документам, в одной из скрытых расщелин или пещер горы Казбек хранятся некие “магические артефакты колоссальной силы”. Они, якобы, способны даровать высшую власть и вечную жизнь.

Путин ознакомил с этими документами министра обороны Шойгу, который тогда находился у президента в фаворе. Вскоре Шойгу организовал экспедицию в район Казбека силами горного спецназа, вооружённого самыми современными техническими средствами для обнаружения подземных пустот. Первая экспедиция не была доведена до конца из-за погодных условий.

Спустя какое-то время в предгорьях Казбека появилась группа хакасских «шаманов», совершавших там какие-то обряды. Это были такие же спекулянты на шаманизме, которых российская публика недавно могла видеть в нашумевшем телевизионном сюжете об обряде защиты российских солдат на Украине. «Шаманы» тоже вернулись несолоно хлебавши, причём были весьма испуганы, но денег взяли сполна. Чтобы понимать расценки, “экспедиция шаманов” стоила 150 миллионов рублей, никакого отчёта о тратах “шаманы” конечно не предоставили, чистый гонорар.

Наконец, третья попытка случилась на днях. На Казбек в самом конце мая пытался подняться белорусский спецназ, но непогода опять не позволила этого сделать.

Почему белорусы? Вышедший из доверия Шойгу убедил «Картофельного лося» (Лукашенко) впрячься в эту историю желая в случае успеха вернуться на свою орбиту рядом с вождём. Причём Шойгу клятвенно обещал Луке, что Путин целиком и полностью в курсе, но просто весь российский спецназ сейчас в Украине, поэтому нужны белорусы. Путин действительно был в курсе происходящего и не желая напрямую обсуждать с Лукашенко столь скользкие темы дал отмашку Шойгу на переговоры с Лукой. Лукашенко зная пристрастия Путина с удовольствием вписался в авантюру. Вот так старые полутрупы узурпировав власть в своих странах пытаются обмануть судьбу прибегая к абсурдным способам заполучить “вечную жизнь и власть”.

В мистику мы конечно не верим. Но экспедиции срывается третий раз подряд. И в свете серии неудач Путина в этом году вряд ли это совпадение.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s