19 May – Kremlin Insider reports what appears to be Putin under the knife and for now everything goes to Nikolai Patrushev. Fear and uncertainty flood the Putin crime family without the Don.

GENERALL SVR, [5/19/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! This week, starting on Tuesday, May 17, all reports to Russian President Vladimir Putin go through Nikolai Patrushev, Secretary of the Security Council of the Russian Federation. For most of the issues that require permission or the opinion of the president, now Patrushev personally makes the decision, he informs Putin in his final report. There is no exception even for the first deputy head of the presidential administration, Sergei Kiriyenko, who traditionally has direct access to the president, now reports and receives assignments and recommendations from Patrushev. Moreover, Valery Gerasimov, Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces, removed by Putin from the leadership of the military company, yesterday, after telephone conversations with the Chairman of the US Joint Chiefs of Staff Mark Milley, reported to Patrushev.

Russian President Vladimir Putin himself has had only two telephone conversations since Tuesday. At the same time, the alleged meetings and addresses of Putin on Tuesday, Wednesday and Thursday are “canned food”.

We look forward to when Putin’s half-corpse is shown to the public, otherwise some far from the last characters in the Russian government are already starting to worry and do not really understand who makes key decisions and is responsible for the situation in the country. The decisions taken by Patrushev can and will undoubtedly be perceived by people in power ambiguously, and without guarantees of support for these decisions by the president, everything will quickly slide into a political crisis.

Now the regime in Russia rests solely on the authority of the president and his guarantees for the elites. And as a party of Zhirinovsky, the Putin regime without Putin is a dull, shapeless shit, where neither Patrushev nor anyone else can be the basis and core.

19 May – Ukrainian

GENERALL SVR, [5/19/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Цього тижня, починаючи з вівторка 17 травня, всі доповіді президенту Росії Володимиру Путіну проходять через секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Здебільшого питань, для вирішення яких потрібен дозвіл чи думка президента, зараз рішення приймає особисто Патрушев, Путіна він інформує у своїй підсумковій доповіді. Немає винятку навіть для першого заступника керівника Адміністрації президента Сергія Кирієнка, який традиційно має прямий доступ до президента, тепер звітує та отримує завдання та рекомендації від Патрушева. Більше того, відсторонений Путіним від керівництва військовою компанією начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов учора, після телефонних переговорів із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, звітував перед Патрушевим.

Сам президент Росії Володимир Путін з вівторка особисто провів лише дві розмови телефоном. При цьому нібито зустрічі та звернення Путіна у вівторок, середу та четвер це “консерви”.

Чекаємо з нетерпінням, коли напівтруп Путіна продемонструють публіці, а то деякі далеко не останні персонажі в російській владі починають уже хвилюватися і не дуже розуміють, хто приймає ключові рішення та відповідає за ситуацію в країні. Рішення, прийняті Патрушевим, можуть і безсумнівно сприймуть людьми у владі неоднозначно і без гарантій підтримки цих рішень президентом все швидко скотиться в політичну кризу.

Наразі режим у Росії тримається виключно на авторитеті президента та його гарантіях для еліт. І як партія Жириновського путінський режим без Путіна це похмуре безформне лайно, де ні Патрушев, ні хто інший основою і стрижнем, вже бути не зможе.

19 May – Russia

GENERALL SVR, [5/19/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! На этой неделе начиная со вторника 17 мая все доклады президенту России Владимиру Путину проходят через секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. По большей части вопросов, для решения которых требуется разрешение или мнение президента, сейчас решение принимает лично Патрушев, Путина он информирует в своём итоговом докладе. Нет исключения даже для первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко, который традиционно имеет прямой доступ к президенту, теперь отчитывается и получает задания и рекомендации от Патрушева. Более того, отстраненный Путиным от руководства военной компанией начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов вчера, после телефонных переговоров с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, отчитывался перед Патрушевым.

Сам президент России Владимир Путин со вторника лично провел только два разговора по телефону. При этом якобы встречи и обращения Путина во вторник, среду и четверг это “консервы”.

Ждём с нетерпением когда полутруп Путина продемонстрируют публике, а то некоторые далеко не последние персонажи в российской власти начинают уже волноваться и не очень понимают, кто принимает ключевые решения и отвечает за ситуацию в стране. Решения, принятые Патрушевым, могут быть и несомненно будут восприняты людьми во власти неоднозначно и без гарантий поддержки этих решений президентом всё быстро скатится в политический кризис.

Сейчас режим в России держится исключительно на авторитете президента и его гарантиях для элит. И как партия Жириновского путинский режим без Путина это унылое бесформенное дерьмо, где ни Патрушев ни кто другой основой и стержнем уже быть не сможет.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s