17 May – Kremlin Insider. Putin makes a deal with the Taliban (IMO to payback Tajikistan’s President for coming to the parade). Also, a look at what’s behind Putin’s rationalization for such cruelty towards his political prisoners.

GENERALL SVR, [5/17/2022 7:28 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The Russian leadership agreed with representatives of the Taliban terrorist organization that the Taliban would not attack Tajikistan. The total amount of the transaction is three billion US dollars. Part of the amount will be closed in cash during the year, and part, approximately 40%, in goods and energy. Negotiations with the aim of persuading the Taliban to abandon plans to annex part of the territory of Tajikistan, the Russian leadership has been actively conducting since the beginning of March, and now agreements have been reached. As a pleasant bonus for the Taliban, the Russian leadership agreed to lick the terrorists’ ass, or rather invite the Taliban to the St. Petersburg International Economic Forum SPIEF.

The President of Tajikistan, Rahmon, to celebrate, forgot about past grievances and promised Putin to resume communication and again swore eternal friendship.

The CSTO has been saved for now.

GENERALL SVR, [5/17/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! It must be understood that Russian President Vladimir Putin considers almost all political prisoners in Russia to be his hostages and regards them, on the one hand, as an “exchange fund”, and on the other hand, he uses repressions against political prisoners as a way to get even with the West. Putin is really sure that all independent political opponents of the current Russian government are not independent figures and are under the supervision of foreign, more often Western, intelligence services. Without exception, reports to Vladimir Putin regarding political opponents of the authorities in Russia point to the dependence of any non-systemic opposition in Russia on “Western partners” who manipulate them in their own interests. This is, of course, complete nonsense, but the authors of the reports, mostly from the security forces, are well aware of Putin’s mood and needs and give him what he wants to see and hear, despite the obvious inconsistency of what is presented with reality. Putin really believes that any political or public figure in Russia who disagrees with the policies pursued by his regime is a traitor who was “bought” by Western intelligence services. In his sick perception of the world, repression against political opponents is a blow to the positions of the West.

The new term and the announced transfer of Alexei Navalny to a strict regime colony is, in Putin’s understanding, a kind of response to the West to personal sanctions against him and his entourage. Considering Navalny his number one hostage, Putin, unable to exchange him for something significant, simply mocks Alexei by tightening the conditions for his detention. Moreover, restrictions in the form of possible sanctions if something happens to Navalny in custody have been practically lifted, all heavy sanctions have already been introduced for the invasion of Ukraine, and now there is a real threat to Alexei’s life. Recently, Putin has been increasingly referring to Alexei Navalny in conversations with his entourage, calling him “an extra figure” in a political crisis. We are confident that the attention of information resources and civil society to the fate of Alexei with the expression of his position will help him save his life and health. This also applies to the position towards all, without exception, political prisoners who are held hostage by the regime. The implementation of the demand to release political prisoners is the most important step towards the destruction of the Punin regime.

17 May – Ukrainian

GENERALL SVR, [5/17/2022 7:28 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Російське керівництво домовилося із представниками терористичної організації “Талібан” про ненапад талібів на Таджикистан. Загальна сума операції три мільярди доларів США. Частину суми буде закрито грошима протягом року, а частину, приблизно 40%, товарами та енергоносіями. Переговори з метою вмовити талібів відмовитися від планів анексії частини території Таджикистану російське керівництво активно вело з початку березня і домовленості досягнуто. Як приємний для талібів бонус російське керівництво погодилося лизнути терористам зад, вірніше запросити талібів на Петербурзький міжнародний економічний форум ПМЕФ.

Президент Таджикистану Рахмон на радощах забув про минулі образи і пообіцяв Путіну відновити спілкування і знову присягнув у вічній дружбі.

ОДКБ врятовано, поки що.

GENERALL SVR, [5/17/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Треба розуміти, що президент Росії Володимир Путін вважає практично всіх політичних ув’язнених у Росії своїми заручниками і розцінює їх, з одного боку, як “обмінний фонд”, а з іншого боку він використовує репресії до політв’язнів як спосіб поквитатися із Заходом. Путін справді впевнений, що всі незалежні політичні опоненти чинної російської влади не є самостійними фігурами і перебувають під кураторством іноземних, найчастіше західних спецслужб. Всі без винятку доповіді Володимиру Путіну щодо політичних противників влади в Росії вказують на залежність будь-якої несистемної опозиції в Росії від “західних партнерів”, які маніпулюють ними у своїх інтересах. Це звичайно повна нісенітниця, але автори доповідей, переважно від силовиків, чудово знають настрій і запити Путіна і дають йому те, що він хоче побачити і почути, незважаючи на очевидну невідповідність дійсності, що представляється. Путін реально вважає, що будь-який політичний чи громадський діяч у Росії, незгодний із політикою, що проводиться його режимом, це зрадник якого “купили” західні спецслужби. У його хворому сприйнятті миру репресії щодо політичних опонентів це удар по позиціях Заходу.

Новий термін та анонсований переведення Олексія Навального в колонію суворого режиму – це у розумінні Путіна своєрідна відповідь Заходу на персональні санкції до нього та його оточення. Вважаючи Навального своїм заручником номер один, Путін, не маючи можливості обміняти його на щось суттєве, просто знущається з Олексія, посилюючи умови його змісту. Більше того, обмеження у вигляді можливих санкцій, якщо з Навальним щось станеться в ув’язненні, практично зняті, всі тяжкі санкції вже запровадили за вторгнення в Україну і тепер з’явилася реальна загроза життю Олексія. Останнім часом Путін все частіше згадує у розмовах зі своїм оточенням Олексія Навального, називаючи його “зайвою фігурою” в умовах політичної кризи. Ми впевнені, що увага інформаційних ресурсів та громадянського суспільства до долі Олексія з вираженням своєї позиції допоможе йому зберегти життя і здоров’я. Це стосується й позиції до всіх без винятку політв’язнів, які перебувають у заручниках біля режиму. Реалізація вимог звільнити політичних ув’язнених- це найважливіший крок до руйнації пунінського режиму.

17 May – Russian

GENERALL SVR, [5/17/2022 7:28 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Российское руководство договорилось с представителями террористической организации “Талибан” о ненападении талибов на Таджикистан. Общая сумма сделки три миллиарда долларов США. Часть суммы будет закрыта деньгами в течение года, а часть, примерно 40%, товарами и энергоносителями. Переговоры с целью уговорить талибов отказаться от планов аннексии части территории Таджикистана российское руководство активно вело с начала марта и вот договоренности достигнуты. В качестве приятного для талибов бонуса российское руководство согласилось лизнуть террористам зад, вернее пригласить талибов на Петербургский международный экономический форум ПМЭФ.

Президент Таджикистана Рахмон на радостях забыл о прошлых обидах и пообещал Путину возобновить общение и вновь поклялся в вечной дружбе.

ОДКБ спасена, пока.

GENERALL SVR, [5/17/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Надо понимать, что президент России Владимир Путин считает практически всех политических заключенных в России своими заложниками и расценивает их, с одной стороны как “обменный фонд”, а с другой стороны он использует репрессии к политзаключённым как способ поквитаться с Западом. Путин действительно уверен, что все независимые политические оппоненты действующей российской власти не являются самостоятельными фигурами и находятся под кураторством иностранных, чаще западных, спецслужб. Все без исключения доклады Владимиру Путину, касательно политических противников власти в России, указывают на зависимость любой несистемной оппозиции в России от “западных партнеров”, которые манипулируют ими в своих интересах. Это конечно полная чушь, но авторы докладов, преимущественно от силовиков, прекрасно знают настроение и запросы Путина и дают ему то, что он хочет увидеть и услышать, несмотря на очевидное несоответствие представляемого действительности. Путин реально считает, что любой политический или общественный деятель в России, несогласный с проводимой его режимом политикой, это предатель которого “купили” западные спецслужбы. В его больном восприятии мира репрессии в отношении политических оппонентов это удар по позициям Запада.

Новый срок и анонсированный перевод Алексея Навального в колонию строгого режима это в понимании Путина своеобразный ответ Западу на персональные санкции к нему и его окружению. Считая Навального своим заложником номер один, Путин, не имея возможности обменять его на что-то существенное, просто издевается над Алексеем ужесточая условия его содержания. Более того, ограничения в виде возможных санкций если с Навальным что-то произойдёт в заключении, практически сняты, все тяжкие санкции уже ввели за вторжение в Украину и теперь появилась реальная угроза жизни Алексея. В последнее время Путин всё чаще вспоминает в разговорах со своим окружением Алексея Навального, называя его “лишней фигурой” в условиях политического кризиса. Мы уверены, что внимание информационных ресурсов и гражданского общества к судьбе Алексея с выражением своей позиции, поможет ему сохранить жизнь и здоровье. Это касается и позиции ко всем без исключения политзаключённым которые находятся в заложниках у режима. Реализация требования освободить политических заключенных- это важнейший шаг к разрушению пунинского режима.

One thought on “17 May – Kremlin Insider. Putin makes a deal with the Taliban (IMO to payback Tajikistan’s President for coming to the parade). Also, a look at what’s behind Putin’s rationalization for such cruelty towards his political prisoners.

  1. I been following you for years. I am in cybersecurity. There is a zero day exploit in android 11 in the bootloader using SOS and emergency broadcast to take over andriod re-route dinstall unlock carrier app, sets device to roaming, extrernal drive, and uses wifi calling mirrors your phone using outdate andriod software. If u have any app showing 8.19 means extra phone numbe connected to your device

    Intel agencies can still bypass iphone security with latest 15.15

    Defense contractor locared in Palm Beach County behind my home is rerouting my data via att router through Conus

    Election machine do NOT need internet connection to be taken over. I Reported to cisa.gov

    pass it on

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s