10 May update from the Kremlin insider. Lukashenko reacts to Russian troop withdrawal and prepares to protect Sasha when Vova is gone. English, Ukrainian and Russian.

GENERALL SVR, [5/10/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The situation that Lukashenka plays out in relation to Putin is called “the tail affects the dog.” Outrageous movements of Belarusian troops and weapons across the territory of the republic with access to the borders is an initiative, or rather a dramatic production of Alexander Lukashenko. Potato Elk was so inspired by the unexpected de-occupation of the Republic of Belarus that he decided to demonstrate “military power and readiness for action” to Russian President Vladimir Putin. Lukashenka is an old hardened dictator, endowed, according to Putin, with “collective-farm cunning”, he perfectly feels the situation and is preparing various options for getting out of the prevailing circumstances. Lukashenka understands that the war in Ukraine for Putin can turn into a grandiose failure and do not be surprised if it is Lukashenka who hammers the last nail in Putin’s coffin. If the failure of the military operation is obvious for Russia and the crisis of Putin’s power is inevitable, then Lukashenka will open a “second front” in the Republic of Belarus against the Russian army. Now it seems like a fantasy, but not for those who know Lukashenka. In an attempt to stay in power, he is ready for a lot, or rather for EVERYTHING. Lukashenko perfectly feels the mood in the Belarusian society, and even more so in the army. He is ready to play on the side of strength, finishing off the weak, and would undoubtedly dance on the bones of the Ukrainians if the war went according to Putin’s plan, but hanging in a noose next to the “big brother Volodzei” is not for Luka. The more problems the war goes on for Russia in Ukraine, the more actively Lukashenka is looking for connections and opportunities for separate negotiations with the West.

10 May- Ukrainian

GENERALL SVR, [5/10/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Ситуація, яку розігрує Лукашенко по відношенню до Путіна, називається “хвіст впливає собакою”. Епатажні пересування білоруських військ та озброєнь територією республіки з виходом до кордонів це ініціатива, вірніше драматична постановка Олександра Лукашенка. Картопляний лось настільки надихнувся несподіваною деокупацією Республіки Білорусь, що вирішив продемонструвати “військову міць та готовність до дії” президенту Росії Володимиру Путіну. Лукашенко старий пропалений диктатор, наділений, за словами Путіна, “колгоспною хитрістю”, чудово відчуває обстановку і готує різні варіанти виходу з обставин, що складаються. Лукашенко розуміє, що війна в Україні для Путіна може обернутися грандіозним провалом і не дивуйтеся, якщо останній цвях у кришку труни Путіна заб’є саме Лукашенко. Якщо провал військової операції для Росії буде очевидним і криза путінської влади неминуча, то Лукашенко відкриє “другий фронт” у Республіці Білорусь проти російської армії. Зараз це здається фантастикою, але тільки не для тих, хто знає Лукашенка. У спробі утриматися при владі він готовий багато на що, вірніше на ВСЕ. Лукашенко чудово відчуває настрої у білоруському суспільстві і тим більше в армії. Він готовий грати на боці сили, добиваючи слабкого, і безперечно сплясал би на кістках українців, якби війна пішла за планом Путіна, але висіти в петлі поруч із “старшим братом Володзеєм” це не для Луки. Чим із більшими проблемами йде війна для Росії в Україні, тим активніше Лукашенко шукає зв’язки та можливості для сепаратних переговорів із Заходом.

10 May – Russian

GENERALL SVR, [5/10/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Ситуация которую разыгрывает Лукашенко по отношению к Путину называется “хвост влияет собакой”. Эпатажные передвижения белорусских войск и вооружений по территории республики с выходом к границам это инициатива, вернее драматическая постановка Александра Лукашенко. Картофельный лось настолько вдохновился неожиданной деокупацией Республики Беларусь, что решил продемонстрировать “военную мощь и готовность к действию” президенту России Владимиру Путину. Лукашенко старый прожжённый диктатор, наделенный, по словам Путина, “колхозной хитростью”, прекрасно чувствует обстановку и готовит разные варианты выхода из складывающихся обстоятельств. Лукашенко понимает, что война в Украине для Путина может обернуться грандиозным провалом и не удивляйтесь, если последний гвоздь в крышку гроба Путина забьёт именно Лукашенко. Если провал военной операции для России будет очевидным и кризис путинской власти неминуем, то Лукашенко откроет “второй фронт” в Республике Беларусь против российской армии. Сейчас это кажется фантастикой, но только не для тех кто знает Лукашенко. В попытке удержаться у власти он готов на многое, вернее на ВСЁ. Лукашенко прекрасно чувствует настроения в белорусском обществе и тем более в армии. Он готов играть на стороне силы, добивая слабого, и несомненно сплясал бы на костях украинцев, если бы война пошла по плану Путина, но висеть в петле рядом с “старшим братом Володзей” это не для Луки. Чем с бОльшими проблемами идёт война для России в Украине, тем активнее Лукашенко ищет связи и возможности для сепаратных переговоров с Западом.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s