13 July – Kremlin Insider: Reports on the completion of Petruschev’s mission to end all dissent and free speech in Russia. Then concludes it will bring Putin’s downfall.

13 July – Kremlin Insider: Reports on the completion of Petruschev’s mission to end all dissent and free speech in Russia. Then concludes it will bring Putin’s downfall.

ONI General [7/13/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, a Moscow court arrested one of the last opposition politicians remaining in Russia, Ilya Yashin, in the case of “fakes” about the army. “To the madness of the brave we sing a song,” as the classic said. Ilya Yashin is certainly a desperately brave and flamboyant politician who refused to leave Russia and, until recently, continues to speak the truth and oppose the Putin regime. Now he has been arrested. “The field is practically cleared,” with these words begins yesterday’s report by Secretary of the Security Council of the Russian Federation Nikolai Patrushev to Russian President Vladimir Putin.

In December 2020, we reported that Putin accepted and approved a plan developed under the leadership of Patrushev called “Clean Field” to destroy non-systemic opposition, a free press and all kinds of dissent. The plan was corrected and made additions and changes, but always in the direction of tightening, and Patrushev regularly reported on the results of implementation to Putin personally. At the end of last year, the Clear Field plan was extended to 2022, and now, after the arrest of Ilya Yashin, the Secretary of the Security Council reports to the President on the actual completion of the implementation of this plan.

At the end of 2020, by publishing the plans of the government, we wanted to warn civil society in Russia about the impending total danger and the need to take countermeasures, but in response we received only skeptical reviews from opinion leaders who consider themselves to be on the opposition flank. Now, thanks to the implementation of this notorious plan by the authorities, civil society in Russia, if not disappeared, is in a state of lethargy, but it’s time to wake up.

The realization of the demand for freedom for all political prisoners without exception will bring to Russia the long-awaited freedom, peace, prosperity and the end of the Putin regime. We are sure that this day will come soon and we will do the impossible for this. In the meantime, we demand the immediate release of Alexei Navalny, Ivan Safronov, Ilya Yashin, Andrei Pivovarov and ALL political prisoners without exception. Russia will be free!

Ukrainian

Генерал СЗР, [7/13/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Учора московський суд, у справі про “фейки” про армію, заарештував одного з останніх опозиційних політиків Іллю Яшина, які залишаються в Росії. “Безумству хоробрих співаємо ми пісню”, як сказав класик. Ілля Яшин безумовно відчайдушно сміливий і яскравий політик, який відмовився їхати з Росії і досі продовжує говорити правду і виступати проти путінського режиму. Тепер і його заарештовано. “Поле практично зачищене”, такими словами починається вчорашня доповідь секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева президенту Росії Володимиру Путіну.

У грудні 2020 року ми повідомили про те, що Путін прийняв та затвердив розроблений під керівництвом Патрушева план під назвою “Чисте поле” щодо знищення несистемної опозиції, вільної преси та всіх видів інакодумства. План коригували та вносили доповнення та зміни, але завжди у бік посилення, а про результати реалізації Патрушев регулярно доповідав Путіну особисто. Наприкінці минулого року план “Чисте поле” пролонгували на 2022 рік і ось, після арешту Іллі Яшина, секретар Ради безпеки доповідає президенту про фактичне завершення реалізації цього плану.

Наприкінці 2020 року публікуючи плани влади, ми хотіли попередити громадянське суспільство в Росії про тотальну небезпеку, що насувається, і необхідність вжити заходів щодо протидії, але у відповідь отримали лише скептичні відгуки від лідерів думок, що відносяться до опозиційного флангу. Зараз, завдяки реалізації владою цього горезвісного плану громадянське суспільство в Росії якщо не зникло, то перебуває в стані летаргічного сну, але настав час прокидатися.

Реалізація вимоги свободи всім без винятку політичних в’язнів принесе до Росії довгоочікувану свободу, мир, процвітання і кінець путінського режиму. Ми впевнені, що цей день незабаром настане і зробимо для цього неможливим. А поки що, вимагаємо негайного звільнення Олексія Навального, Івана Сафронова, Іллі Яшина, Андрія Пивоварова та ВСІХ без винятку політичних в’язнів. Росія буде вільною!

Russian

Генерал СВР, [7/13/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера московский суд, по делу о “фейках” про армию, арестовал одного из последних оппозиционных политиков остающихся в России Илью Яшина. “Безумству храбрых поём мы песню”, как сказал классик. Илья Яшин безусловно отчаянно смелый и яркий политик, отказавшийся уезжать из России и до последнего времени продолжающий говорить правду и выступать против путинского режима. Теперь и он арестован. “Поле практически зачищено”, такими словами начинается вчерашний доклад секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева президенту России Владимиру Путину.

В декабре 2020 года мы сообщили о том, что Путин принял и утвердил разработанный под руководством Патрушева план под названием “Чистое поле” по уничтожению несистемной оппозиции, свободной прессы и всех видов инакомыслия. План корректировали и вносили дополнения и изменения, но всегда в сторону ужесточения, а о результатах реализации Патрушев регулярно докладывал Путину лично. В конце прошлого года план “Чистое поле” пролонгировали на 2022 год и вот, после ареста Ильи Яшина, секретарь Совбеза докладывает президенту о фактическом завершении реализации этого плана.

В конце 2020 года публикуя планы власти мы хотели предупредить гражданское общество в России о надвигающейся тотальной опасности и необходимости принять меры по противодействию, но в ответ получили лишь скептические отзывы от лидеров мнений относящих себя к оппозиционному флангу. Сейчас, благодаря реализации властью этого пресловутого плана гражданское общество в России если не исчезло, то находится в состоянии летаргического сна, но пора просыпаться.

Реализация требования свободы для всех без исключения политических заключенных принесет в Россию долгожданную свободу, мир, процветание и конец путинского режима. Мы уверены, что этот день скоро настанет и сделаем для этого невозможное. А пока, требуем немедленного освобождения Алексея Навального, Ивана Сафронова, Ильи Яшина, Андрея Пивоварова и ВСЕХ без исключения политических заключенных. Россия будет свободной!

12 July – Kremlin Insider: Not to be outdone Putin reluctantly travels to the MidEast visiting Iran and Erdogan. Kurmanji translation. #Twitterkurds 

12 July – Kremlin Insider: Not to be outdone Putin reluctantly travels to the MidEast visiting Iran and  Erdogan. Kurmanji translation. #Twitterkurds 

GENERALL SVR, [7/12/2022 8:00 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin plans to visit Iran next week. Relations with Iran have always been difficult for the Russian leadership under Putin’s leadership, but in the absence of real “friends” in the international arena, one can try and boast of friendship with Iran, for the domestic consumer, of course. Putin plans to hold talks not only with Iranian President Ibrahim Raisi, but also with Turkish President Recep Tayyip Erdogan. The declared agenda is the Syrian issue, but in reality Putin is going to discuss a much wider range of issues. It is important for Putin to convince the Iranian leadership not to agree to American terms on the “nuclear deal” and to use his influence on the Iranian leadership on this issue as a lever of pressure, or rather, a bargaining chip in bargaining with the United States. Recall, according to our information, it was Putin who lobbied for Trump’s decision to announce the country’s withdrawal from the agreement on the Iranian nuclear program. Now the task of the President of Russia is to prevent a rapprochement between the positions of the United States and Iran. Also, regarding Putin’s difficult relations with the Iranian leadership, it is worth mentioning that recently the construction of the Bushehr-2 nuclear power plant is being carried out at the expense of Russian taxpayers, the Iranian leadership, after a number of claims personally to Russian President Vladimir Putin and the Russian leadership, refused to pay Russia even now the construction of a nuclear power plant is pure charity on the part of Russia. We described in detail the events and reasons that led to this state of affairs.

Communication with Erdogan, whom Putin, for reasons known only to him, considers his ally, should also be intense. Putin spoke in a circle of close people that Erdogan, having allowed Sweden and Finland to join NATO, would make concessions to Russia on a number of important issues. Putin did not back up his conclusions with arguments, so one can only guess what prompted him to make such judgments. In general, it is paradoxical, of course, but there are two people in world politics who deceived Putin many times and always acted in their own interests, often frankly spitting on the interests of Putin and, as a result, Russia, these are Lukashenka and Erdogan. Indeed, it is funny to watch how every time Putin, with the same enthusiasm, goes to negotiations with Erdogan or Lukashenko, and as a result, having received a lot of promises that no one is going to fulfill, then laments that he was thrown. Yes, and there is no doubt that the main beneficiaries of the fall of the Putin regime on the world stage will be China, Turkey and … the Republic of Belarus, and not a united West, as many believe. And if for the West the collapse of Russia with a huge nuclear potential is a nightmare, then for China, Turkey and Lukashenka it is a real holiday and new opportunities.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/12/2022 8:00 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Наступного тижня президент Росії Володимир Путін планує відвідати Іран. Відносини з Іраном у російського керівництва під проводом Путіна завжди були непрості, але без реальних “друзів” на міжнародній арені можна спробувати і залишитися дружбою з Іраном, для внутрішнього споживача звичайно. Переговори Путін планує провести не лише з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі, а й із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Декларована повістка-сирійське питання, але реально Путін збирається обговорити значно ширше коло питань. Путіну важливо переконати керівництво Ірану не йти на американські умови щодо “ядерної угоди” та використати свій вплив на іранське керівництво з цього питання як важіль тиску або, вірніше, розмінну монету в торгах зі США. Нагадаємо, за нашими відомостями, рішення Трампа оголосити про вихід країни з угоди щодо іранської ядерної програми лобіював саме Путін. Наразі у президента Росії завдання не допустити зближення позицій США та Ірану. Також щодо непростих відносин Путіна з іранським керівництвом варто згадати, що останнім часом будівництво АЕС “Бушер-2” йде за рахунок російських платників податків, іранське керівництво після низки претензій особисто до президента Росії Володимира Путіна та російського керівництва, платити Росії відмовилися і зараз будівництво АЕС це чиста благодійність із боку Росії. Ми докладно описували події та причини, які призвели до такого стану справ.

Спілкування з Ердоганом, якого Путін з тільки йому відомих причин вважає своїм союзником, теж має бути насиченим. Путін висловився серед близьких людей, що Ердоган, допустивши вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, піде на поступки Росії з низки важливих питань. Аргументами свої висновки Путін не підкріпив, тому залишається тільки гадати, що спонукало його до таких міркувань. Взагалі парадоксально звичайно, але є дві людини у світовій політиці, які обманювали Путіна багато разів і завжди чинили у своїх інтересах, найчастіше відверто наплювавши на інтереси Путіна і, як наслідок Росії, це Лукашенко та Ердоган. Справді, кумедно спостерігати як щоразу Путін із незмінним натхненням вирушає на переговори з Ердоганом чи Лукашенком і зрештою отримавши масу обіцянок, які ніхто не збирається виконувати, потім журиться, що його кинули. Так, і немає жодних сумнівів, що основними бенефіціарами падіння путінського режиму на світовій арені стануть Китай, Туреччина та… Республіка Білорусь, а не об’єднаний Захід, як багато хто вважає. І якщо для Заходу розпад Росії з величезним ядерним потенціалом це страшний сон, то для Китаю, Туреччини та Лукашенка це справжнє свято та нові можливості.

Russian

GENERALL SVR, [7/12/2022 8:00 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! На следующей неделе президент России Владимир Путин планирует посетить Иран. Отношения с Ираном у российского руководства под предводительством Путина всегда были непростые, но в отсутствии реальных “друзей” на международной арене можно попробовать и покичиться дружбой с Ираном, для внутреннего потребителя конечно. Переговоры Путин планирует провести не только с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, но и с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Декларируемая повестка- сирийский вопрос, но реально Путин собирается обсудить куда более широкий круг вопросов. Путину важно убедить руководство Ирана не идти на американские условия по “ядерной сделке” и использовать свое влияние на иранское руководство по этому вопросу как рычаг давления или, вернее, разменную монету в торгах с США. Напомним, по нашим сведениям, решение Трампа объявить о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе лоббировал именно Путин. Сейчас у президента России задача не допустить сближение позиций США и Ирана. Также, касательно непростых отношений Путина с иранским руководством, стоит упомянуть, что в последнее время строительство АЭС “Бушер-2” идёт за счёт российских налогоплательщиков, иранское руководство после ряда претензий лично к президенту России Владимиру Путину и российскому руководству, платить России отказались и сейчас строительство АЭС это чистая благотворительность со стороны России. Мы подробно описывали события и причины которые привели к такому положению дел.

Общение с Эрдоганом, которого Путин по только ему известным причинам считает своим союзником, тоже должно быть насыщенным. Путин высказался в кругу близких людей, что Эрдоган, допустив вступление Швеции и Финляндии в НАТО, пойдёт на уступки России по ряду важных вопросов. Аргументами свои умозаключения Путин не подкрепил, поэтому остаётся только гадать, что сподвигло его к таким суждениям. Вообще парадоксально конечно, но есть два человека в мировой политике, которые обманывали Путина много раз и всегда поступали в своих интересах, зачастую откровенно наплевав на интересы Путина и как следствие России, это Лукашенко и Эрдоган. Действительно, забавно наблюдать как каждый раз Путин с неизменным воодушевлением отправляется на переговоры с Эрдоганом или Лукашенко и в итоге получив массу обещаний, которые никто не собирается выполнять, потом сокрушается, что его кинули. Да, и нет никаких сомнений, что основными бенефициарами падения путинского режима на мировой арене станут Китай, Турция и… Республика Беларусь, а не объединенный Запад, как считают многие. И если для Запада распад России с огромным ядерным потенциалом это страшный сон, то для Китая, Турции и Лукашенко это настоящий праздник и новые возможности.

Kurdish

GENERALL SVR, [7/12/2022 8:00 PM]
Aboneyên hêja û mêvanên kanalê! Serokê Rûsyayê Vladimîr Pûtîn plan dike ku hefteya bê serdana Îranê bike. Têkiliyên bi Îranê re hertim ji bo serkirdayetiya Rûsiya di bin serokatiya Pûtîn de dijwar bûne, lê ji ber nebûna “dostên” rastîn di qada navneteweyî de, mirov dikare hewl bide û pesnê dostaniya bi Iranranê re bide, helbet ji bo xerîdarên navxweyî. Pûtîn plan dike ku ne tenê bi Serokkomarê Îranê Îbrahîm Raîsî re, bi Serokkomarê Tirk Recep Tayyîp Erdogan re jî hevdîtinan bike. Rojeva ku hatiye ragihandin pirsa Sûriyê ye, lê di rastiyê de Pûtîn dê li ser gelek mijaran nîqaş bike. Girîng e ku Pûtîn serkirdayetiya Îranê razî bike ku bi şert û mercên Amerîkayê yên li ser “lihevkirina nukleerî” razî nebe û bandora xwe li ser serokatiya Îranê di vê mijarê de wekî lûtkeya fişarê bikar bîne, an jî ji bo danûstandinê bi Îranê re. Dewletên Yekbûyî. Bîranîn, li gorî agahiyên me, Pûtîn bû ku ji bo biryara Trump a ragihandina vekişîna welat ji peymana bernameya nukleerî ya Îranê lobî kir. Niha erkê Serokê Rûsyayê ew e ku rê li nêzîkbûna helwestên Amerîka û Îranê bigire. Her wiha di derbarê peywendiyên dijwar ên Pûtîn bi serkirdayetiya Îranê re, hêjayî gotinê ye ku di van demên dawî de avakirina santrala etomî ya Buşehr-2 li ser hesabê baca mûçeyên Rûs, serkirdayetiya Îranê, piştî çendîn îdiayên ku bi xwe ji Rûsiyê re hatine kirin, tê kirin. Serokdewlet Vladimîr Pûtîn û serkirdayetiya Rûsyayê, nexwestin ku pereyên Rûsyayê bidin heta niha jî avakirina santrala nukleerî ji aliyê Rûsyayê ve xêrxwaziyeke paqij e. Me bûyer û sedemên ku bûne sedema vê rewşê bi berfirehî vegotin.

Têkiliya bi Erdogan re, ku Pûtîn ji ber sedemên ku tenê jê re tên zanîn, hevalbendê xwe dibîne jî divê xurt be. Pûtîn di xeleka kesên nêz de axivî û diyar kir ku Erdogan ji ber ku Swêd û Fînlandiyayê bibin endamê NATO’yê, wê di gelek mijarên girîng de tawîzan bidin Rûsyayê. Pûtîn encamên xwe bi argumanan piştguh nekir, ji ber vê yekê meriv tenê dikare texmîn bike ka çi wî teşwîq kir ku dadbariyên weha bike. Bi giştî, bê guman paradoksîk e, lê di siyaseta cîhanê de du kes hene ku gelek caran Pûtîn xapandine û her dem li gorî berjewendîyên xwe tevdigerin, pir caran bi eşkere tif li berjewendîyên Pûtîn û di encamê de Rusya dikin, ev Lukashenka ne. û Erdogan. Bi rastî jî xweş e ku meriv lê temaşe bike ku çawa her carê Pûtîn bi heman coş û kelecaniyê bi Erdogan an jî Lûkaşenko re diçe muzakereyan û di encamê de gelek sozên ku kes bi cih nayîne stendiye, dûv re nalîn dike ku ew avêtine. . Belê, û şik tune ye ku sûdmendên sereke yên rûxandina rejîma Pûtîn li ser asta cîhanê dê Çîn, Tirkiye û … Komara Belarûs bin, û ne rojavayek yekgirtî, wekî ku gelek bawer dikin. Û eger ji bo Rojava hilweşîna Rûsya ya bi potansiyela nukleerî ya mezin kabûsek e, wê demê ji bo Çîn, Tirkiye û Lûkaşenka ev cejnek rastîn û derfetên nû ye.

11 July – Kremlin Insider: July 15 Putin plans to raise the Soviet Union from the dead.

11 July – Kremlin Insider: July 15 Putin plans to raise the Soviet Union from the dead.

[7/11/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Many are wondering what Russian President Vladimir Putin is preparing for July 15. Everything is kept in the strictest confidence for the time being, and this is understandable, Putin likes to be unpredictable and does not like it very much when, knowing his plans, someone intervenes and disrupts the implementation. This time, the president traditionally implements his favorite approach: he gave the task to prepare several versions of the agenda for different groups of people from his entourage on July 15 and carefully monitors both the preparation (in daily reports) and information leaks (also reports, but from competent departments). This time, four separate agenda options are being prepared, as well as hybrid scenarios in which these options are combined. Putin usually makes the final decision a few hours before the start of the chosen scenario, and if he sees the threat of a total leak and the possibility of disruption of plans, he can announce the decision in advance, but in this case this decision will be clearly curtailed and, at least, part of the plans will be either postponed or abandoned altogether. And now the most interesting thing is that the main plan for July 15 is to submit to the Duma for ratification the “Union Treaty of Russia, Ukraine and the Republic of Belarus.” We have already talked about Putin’s plans to create a new union of the three Slavic peoples of Russia, Ukraine and the Republic of Belarus, uniting the three countries into one, thus recreating a kind of USSR. And if everything is clear with Russia and the Republic of Belarus, then Putin is going to recognize the occupied territories for Ukraine and “restore” the power of the “legitimate” President of Ukraine Viktor Yanukovych in these territories, and it is with Yanukovych that Putin is going to sign this agreement, or rather, ALREADY SIGNED. Under conditions of maximum secrecy, the “agreement” was signed by Viktor Yanukovych, who signed everything without reading it, and Alexander Lukashenko during his last visit to Russia. In the “Agreement”, despite the signatures of Yanukovych and Lukashenko, adjustments can still be made.

And now about the plans for June 15th. In the morning, Putin is going to meet with Yanukovych and Lukashenko and announce the signing of the agreement, after which he is going to submit this document to the State Duma for ratification, and if everything goes according to plan, this document will be approved by the State Duma and the Federation Council in a few days. The meeting with Yanukovych and Lukashenka is, of course, fake, everything has already been signed, but there is a hitch in Lukashenka, Putin is afraid of Luka’s demarche and here he is of course right, Lukashenka is doing everything possible to get off this event. In case of rejection of the main option, for any reason, there is an option to reformat the Cabinet of Ministers and identify trends towards transit, and two more options that we will refrain from making public for the time being.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/11/2022 8:02 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Багато хто гадає, що готує на 15 липня президент Росії Володимир Путін. Все поки що тримається у найсуворішому секреті, і це зрозуміло, Путін любить бути непередбачуваним і дуже не любить, коли знаючи його плани хтось втручається та зриває реалізацію. На цей раз президент традиційно реалізовує свій улюблений підхід: він дав завдання підготувати кілька варіантів повістки різним групам людей зі свого оточення на 15 липня і уважно спостерігає як за підготовкою (у щоденних доповідях), так і за витіканням інформації (теж доповіді, але від компетентних відомств). На цей раз готується як чотири окремі варіанти повістки, так і гібридні сценарії, в яких ці варіанти комбінуються. Остаточне рішення Путін зазвичай приймає за кілька годин до початку реалізації обраного сценарію, а якщо він бачить загрозу тотального витоку та можливості зриву планів, то може оголосити рішення і заздалегідь, але в такому разі це рішення буде явно урізаним і, як мінімум, частина планів буде або відкладено, або від них взагалі відмовляться. А тепер найцікавіше – основний план на 15 липня це внести до думи для ратифікації “Союзний договір Росії, України та Республіки Білорусь”. Ми вже розповідали про плани Путіна створити новий союз трьох слов’янських народів Росії, України та Республіки Білорусь, об’єднавши три країни в одну, відтворивши таким чином подібність СРСР. І якщо з Росією та Республікою Білорусь усе зрозуміло, то за Україну Путін збирається визнати окуповані території та “відновити” на цих територіях владу “легітимного” президента України Віктора Януковича і саме з Януковичем і збирається Путін підписати цей договір, ВІРНІШЕ ВЖЕ ПІДПИСАВ. В умовах максимальної секретності “договір” був підписаний Віктором Януковичем, який все підписав не читаючи, та Олександром Лукашенком під час його останнього візиту до Росії. У “Договір”, незважаючи на підписи Януковича та Лукашенка, ще можуть внести корективи.

А тепер щодо планів на 15 червня. З ранку Путін збирається зустрітися з Януковичем та Лукашенком та оголосити про підписання договору, після чого збирається внести цей документ до Держдуми для ратифікації і якщо все піде за планом, через кілька днів Держдумою та Радою Федерації цей документ буде затверджено. Зустріч з Януковичем та Лукашенком звичайно бутафорна, все вже підписано, але затримка у Лукашенка, Путін побоюється демаршу Луки і тут він, звичайно, має рацію, Лукашенко робить все можливе, щоб зіскочити з цього заходу. У разі відмови від основного варіанту, з будь-яких причин, є варіант переформатувати кабмін та позначити тенденції до транзиту і ще два варіанти від оприлюднення яких ми ПОКИ утримаємось.

Russian

на 15 июля президент России Владимир Путин. Всё пока держится в строжайшем секрете, и это понятно, Путин любит быть непредсказуемым и очень не любит, когда зная его планы кто-то вмешивается и срывает реализацию. В этот раз президент традиционно реализовывает свой любимый подход: он дал задание подготовить несколько вариантов повестки разным группам людей из своего окружения на 15 июля и внимательно наблюдает, как за подготовкой (в ежедневных докладах), так и за утечками информации (тоже доклады, но от компетентных ведомств). В этот раз готовится как четыре отдельных варианта повестки, так и гибридные сценарии, в которых эти варианты комбинируются. Окончательное решение Путин обычно принимает за несколько часов до начала реализации выбранного сценария, а если он видит угрозу тотальной утечки и возможности срыва планов, то может объявить решение и заранее, но в таком случае это решение будет явно урезанным и, как минимум, часть планов будет либо отложена, либо от них вообще откажутся. А теперь самое интересное- основной план на 15 июля это внести в думу для ратификации “Союзный договор России, Украины и Республики Беларусь”. Мы уже рассказывали о планах Путина создать новый союз трёх славянских народов России, Украины и Республики Беларусь, объединив три страны в одну, воссоздав таким образом некое подобие СССР. И если с Россией и Республикой Беларусь все понятно, то за Украину Путин собирается признать оккупированные территории и “восстановить” на этих территориях власть “легитимного” президента Украины Виктора Януковича и именно с Януковичем и собирается Путин подписать это договор, ВЕРНЕЕ УЖЕ ПОДПИСАЛ. В условиях максимальной секретности “договор” был подписан Виктором Януковичем, который все подписал не читая, и Александром Лукашенко во время его последнего визита в Россию. В “Договор”, не смотря на подписи Януковича и Лукашенко ещё могут внести коррективы.

А теперь о планах на 15 июня. С утра Путин собирается встретиться с Януковичем и Лукашенко и объявить о подписании договора, после чего собирается внести этот документ в Госдуму для ратификации и если всё пойдёт по плану, через несколько дней Госдумой и Советом Федерации этот документ будет утвержден. Встреча с Януковичем и Лукашенко конечно бутафорная, всё уже подписано, но заминка в Лукашенко, Путин опасается демарша Луки и здесь он конечно прав, Лукашенко делает всё возможное, чтобы соскочить с этого мероприятия. В случае отказа от основного варианта, по любым причинам, есть вариант переформатировать кабмин и обозначить тенденции к транзиту и ещё два варианта от обнародования которых мы ПОКА воздержимся.

10 July – Kremlin Insider: Elites in two camps. One made of business, military, political and security elites want to call it a win with Donbas. Small powerful group of Kovalchuk and Patrushev feed Putin’s dream of his role in a new world order. It’s going to be a fiasco.

10 July – Kremlin Insider:  Elites in two camps. One made of business, military, political and security elites want to call it a win with Donbas. Small powerful group of Kovalchuk and Patrushev feed Putin’s dream of his role in a new world order.  It’s going to be a fiasco.

[7/10/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! In the environment of Russian President Vladimir Putin, almost everyone is unconditionally loyal to the president, but the environment itself is not at all homogeneous and views on certain issues sometimes lead to confrontation in the elites, and this in turn affects the decisions that the president makes. Recently, the polarization of Putin’s entourage has been on the question “what can be considered a victory and the ultimate goal of a special military operation?” So, today, most elite groups agree that the capture of the Donetsk and Lugansk regions of Ukraine within their administrative borders, calling them LDNR, can be considered a sufficient result of the so-called “SVO”, and then think about what to do with these “formations”. Among the adherents of this configuration of ending “NVO” are not only business and part of the political elite, but also most of the military and security elites. Both in the General Staff and in the Ministry of Defense, the majority agree that it would be good to show a “gesture of good will” and leave part of the occupied territories in the Kherson and Zaporozhye regions of Ukraine and redirect efforts to seize the Donetsk region (DPR). On the other hand, there is a rather powerful lobby represented by two key figures like Yuri Kovalchuk and Nikolai Patrushev, who see the end of the NWO in the conditional division of the world into spheres of influence, where Russia divides the world on equal terms with two or three major “players” and dictates the world order. It must be said that the president is aware of the positions of the entire spectrum of elites, but the close proximity of Kovalchuk and Patrushev to the “body” makes their position stronger when the president makes decisions. There is one more significant nuance, Patrushev dreams of putting his son Dmitry at the head of the state in the spring of next year, and by this time the “SVO” should be completed and the political process should begin, therefore, despite the harsh rhetoric and uncompromising position in dealing with Putin, Nikolai Patrushev is still but allows the freezing of hostilities at some intermediate stage, declaring this a victory. Now Patrushev and Kovalchuk are putting maximum pressure on the president, imagining the next step in a sharp increase in escalation, declaring martial law and mobilization, and throwing the bulk of the mobilized troops to solve the tasks of capturing Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporozhye, Kherson, Mykolaiv and Odessa regions of Ukraine, and also Moldova. According to Patrushev, this problem can be solved before winter. Putin hesitates and the decisions will probably be half-hearted, which in the end will not suit any of the elite groups, and in the event of a successful counter-offensive of the Ukrainian army in at least two directions, it will cause the elites to dissatisfy with the president’s decisions and this dissatisfaction will be consolidated. Putin will not be able to bring this war to victory because he himself does not yet understand what kind of “victory” he can achieve, and this is the main problem. In an attempt to “feel” the limit of possibilities, while not quarreling, disappointing, or turning the elites against himself, Putin is confidently leading the country to a fiasco.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/10/2022 8:02 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! В оточенні президента Росії Володимира Путіна практично всі безумовно лояльні до президента, але саме оточення зовсім не однорідне і погляди на деякі питання часом призводять до конфронтації в елітах, а це своєю чергою впливає на ті рішення, які приймає президент. Останнім часом поляризація путінського оточення відбувається з питання “що можна вважати перемогою та кінцевою метою спеціальної військової операції?” Так, на сьогодні більшість елітних груп сходяться на думці, що достатнім результатом так званої “СВО” можна вважати захоплення Донецької та Луганської областей України в їхніх адміністративних кордонах, обізвавши їх ЛДНР, а далі думати як бути з цими “освітами”. Серед прихильників такої конфігурації закінчення “СВО” не тільки бізнес та частина політичної еліти, а й більшість військових та силових еліт. І в Генштабі і в міністерстві оборони здебільшого сходяться в думках, що добре б виявити “жест доброї волі” та залишити частину захоплених територій у Херсонській та Запорізькій областях України та перенаправити зусилля на захоплення Донецької області (ДНР). З іншого боку, є досить потужне лобі, представлене двома ключовими фігурами як Юрій Ковальчук та Микола Патрушев, які бачать закінчення СВО в умовному розділі світу на сфери впливу, де Росія на рівних із двома-трьома великими “гравцями” ділить світ і диктує світовий порядок. Треба сказати, що президент обізнаний з позиціями всього спектру еліт, але безпосередня близькість Ковальчука і Патрушева до “тіла” робить їхню позицію сильнішою при ухваленні рішень президентом. Є ще один суттєвий нюанс, Патрушев мріє поставити свого сина Дмитра на чолі держави вже навесні наступного року і до цього часу “СВО” має бути закінчено і має розпочатися політичний процес, тому незважаючи на жорстку риторику та непримиренну позицію у спілкуванні з Путіним Микола Патрушев усі А допускає заморожування військових дій на якомусь проміжному етапі, оголосивши це перемогою. Зараз Патрушев і Ковальчук максимально тиснуть на президента, представляючи наступний крок у різкому підвищенні ескалації, оголосити військовий стан та мобілізацію, і кинути основну частину мобілізованих військ на вирішення завдань із захоплення Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей України, а так само Молдови. На думку Патрушева, це завдання можна вирішити до зими. Путін вагається і рішення, ймовірно, будуть половинчастими, що в результаті не влаштує жодну з елітних груп, а у разі вдалого контрнаступу Української армії хоча б за двома напрямками, викличе невдоволення еліт рішеннями президента і це невдоволення буде вже консолідованим. Довести цю війну до перемоги Путін не зможе тому, що він поки і сам не розуміє якої саме “перемоги” він може здобути, і в цьому основна проблема. У спробах “намацати” межу можливостей, при цьому не посварити, не розчарувати та не налаштувати проти себе еліти Путін впевнено веде країну до фіаско.

Russian

России Владимира Путина практически все безусловно лояльны президенту, но само окружение совсем не однородно и взгляды на некоторые вопросы порой приводят к конфронтации в элитах, а это в свою очередь влияет на те решения которые принимает президент. В последнее время поляризация путинского окружения проходит по вопросу “что можно считать победой и конечной целью специальной военной операции?” Так, на сегодня, большинство элитных групп сходятся во мнении, что достаточным результатом так называемой “СВО” можно считать захват Донецкой и Луганской областей Украины в их административных границах, обозвав их ЛДНР, а дальше думать как быть с этими “образованиями”. В числе приверженцев такой конфигурации окончания “СВО” не только бизнес и часть политической элиты, но и большая часть военных и силовых элит. И в Генштабе и в министерстве обороны в большинстве сходятся во мнениях, что хорошо бы проявить “жест доброй воли” и оставить часть захваченных территорий в Херсонской и Запорожской областях Украины и перенаправить усилия на захват Донецкой области (ДНР). С другой стороны, есть довольно мощное лобби представленное двумя ключевыми фигурами как Юрий Ковальчук и Николай Патрушев, которые видят окончание СВО в условном разделе мира на сферы влияния, где Россия на равных с двумя-тремя крупными “игроками” делит мир и диктует мировой порядок. Надо сказать, что президент осведомлен о позициях всего спектра элит, но непосредственная близость Ковальчука и Патрушева к “телу” делает их позицию более сильной при принятии решений президентом. Есть ещё один существенный нюанс, Патрушев мечтает поставить своего сына Дмитрия во главе государства уже весной следующего года и к этому времени “СВО” должна быть закончена и должен начаться политический процесс, поэтому несмотря на жёсткую риторику и непримиримую позицию в общении с Путиным Николай Патрушев все же допускает замораживание военных действий на каком-то промежуточном этапе, объявив это победой. Сейчас Патрушев и Ковальчук максимально давят на президента представляя следующий шаг в резком повышении эскалации, объявить военное положение и мобилизацию, и бросить основную часть мобилизованных войск на решение задач по захвату Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей Украины, а так же Молдовы. По мнению Патрушева эту задачу можно решить до зимы. Путин колеблется и решения вероятно будут половинчатыми, что в итоге не устроит ни одну из элитных групп, а в случае удачного контрнаступления Украинской армии хотя-бы по двум направлениям, вызовет недовольство элит решениями президента и это недовольство будет уже консолидированным. Довести эту войну до победы Путин не сможет потому что он пока и сам не понимает какой именно “победы” он может добиться, и в этом основная проблема. В попытках “нащупать” предел возможностей, при этом не рассорить, не разочаровать и не настроить против себя элиты Путин уверенно ведет страну к фиаско.

9 July – Kremlin Insider: Report on total Russia losses in Ukraine.

9 July – Kremlin Insider: Report on total Russia losses in Ukraine.

GENERALL SVR, [7/9/2022 12:39 AM]
Saturday 07/09/2022, in the morning report to the President of Russia Vladimir Putin, the irretrievable military operational losses of manpower of the personnel of the RF Armed Forces – 41315 people. Data as of 6:00 Moscow time today.
This figure, excluding data on the losses of Russian PMCs taking part in hostilities on the territory of Ukraine, on Friday, July 8, is 10,751 dead. The next final data on the losses of PMC fighters should be received on Friday, July 15th. And will continue to be updated once a week.
Losses of the National Guard since the beginning of hostilities 2094 killed and missing.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/9/2022 12:39 AM]
Субота 9.07.2022р, в ранковому звіті президенту Росії Володимиру Путіну безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ-41315 осіб. Дані на 6:00 за київським часом сьогодні.
Ця цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України, на п’ятницю 8 липня це 10 751 загиблих. Чергові підсумкові дані про втрати бійців ПВК мають надійти у п’ятницю 15 липня. І надалі оновлюватимуться раз на тиждень.
Втрати Росгвардії з початку військових дій 2094 року вбитими і зниклими безвісти.

Russian

GENERALL SVR, [7/9/2022 12:39 AM]
Суббота 9.07.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 41315 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 8 июля это 10751 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 15 июля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 2094 убитыми и пропавшими безвести.

7 July from Kremlin Insider: Putin reacts to news he and Alina are having a third daughter.

7 July from Kremlin Insider: Putin reacts to news he and Alina are having a third daughter.

GENERALL SVR, [7/7/2022 9:48 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! We have already reported that Alina Kabaeva, the cohabitant of the President of Russia, is pregnant, and yesterday the sex of the unborn child became known – this is a girl. The news did not at all please the future father and the president of Russia in one person, who expressed the opinion that there were already enough children, and even more so, daughters, which upset Alina Maratovna very much. As the old proverb says: “Lovely swear – only amuse”, although this may not be the case.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/7/2022 9:48 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Ми вже повідомляли про те, що співмешканка президента Росії Аліна Кабаєва вагітна і ось вчора стала відома стать майбутньої дитини – це дівчинка. Звістка зовсім не втішила майбутнього батька та президента Росії в одній особі, яка висловила думку, що дітей і так вистачає, а дочок і поготів, чим дуже засмутив Аліну Маратівну. Як каже старе прислів’я: “Мили лаються-тільки тішаться”, хоча можливо випадок не той.

Russian

GENERALL SVR, [7/7/2022 9:48 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Мы уже сообщали о том, что сожительница президента России Алина Кабаева беременна и вот вчера стал известен пол будущего ребёнка- это девочка. Известие совсем не обрадовало будущего отца и президента России в одном лице, который высказал мнение, что детей и так хватает, а дочерей и подавно, чем очень расстроил Алину Маратовну. Как говорит старая пословица: “Милые бранятся- только тешатся”, хотя возможно случай не тот.

7 July – Kremlin Insider: Putin met with Duma leadership to push his call for full mobilization. But the luster is off and he appears a dying man facing his failures and mortality.

7 July – Kremlin Insider: Putin met with Duma leadership to push his call for full mobilization. But the luster is off and he appears a dying man facing his failures and mortality.

GENERALL SVR, [7/7/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin held a meeting with the leadership of the State Duma and heads of factions. In essence, the meeting was rather one-sided, and the president, despite feeling unwell before the event, nevertheless decided to hold it, using it as a platform for sending messages to the masses, or, well, an indirect appeal to the people. Everything would be fine, but no one warned the people that the president wants to address him in such an unpretentious way. From everything it was clear that Putin was not a very big specialist in preparing the people for the upcoming events, and the president’s answers to unasked questions looked indistinct and unintelligible. The people, for example, did not understand the president’s message at all, saying “we have not yet begun to fight,” and the question froze in the eyes and on the tongue of the people, “and what, in fact, have we been doing for four months ???.” But the people need to be explained that, in Putin’s understanding, the military fought, and We, in the sense of the people, “have not begun to fight yet.” It’s so ornately the president is leading the people to the need for mobilization, that’s when all the people will pile on, well, after the general mobilization, that’s when we can say they started. In his speech, Putin also mentioned that all the goals and tasks set for the NWO will be fulfilled, only the dumb people want to see the “whole list” of fixed goals and tasks, otherwise it seems that the president manipulates the “goals and tasks” in his own way discretion. So it is, Putin is already tired of explaining to illiterate citizens that what can be achieved, that is, the goals and objectives set, and what will not succeed, therefore, was not in the plans.

In general, the president has been living for the last twenty years under the motto “It doesn’t matter to be, manage to be known” and of course in terms of “show-offs” he was a great specialist and the image he created, we must give him his due, for a long time he played to strengthen his power in the country and position him, as a daring and strong hooligan on the world stage, only a special military operation nullified impressions for an external observer and will invariably lead to the collapse of positive perception at home. Disappointment will be terrible, like the end of the system. Look at the old man with cancer, writhing in a dull pain in his stomach, to whom even a sitting posture causes inconvenience and he is forced to constantly fidget in his chair. Putin is already so divorced from reality, from understanding his country and his people, he is sure that the Russian people will sit at the TV and reverently disassemble his veiled messages, and then gladly go in ranks to his mobilization call.

I must say that even among those who gathered for a meeting with the president in the Catherine’s Hall of the Kremlin, hardly half of those present really understood the president. And some moments, like praises for the speaker of the State Duma Vyacheslav Volodin, so in general three people, including Kiriyenko and Volodin himself.

Yes, and the watch on Putin’s hand was wonderful and was presented by an interesting person and on occasion, but more on that soon.

Ukrainian

GENERALL SVR, [7/7/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін провів зустріч із керівництвом Держдуми та головами фракцій. По суті зустріч носила досить однобокий характер і президент, незважаючи на погане самопочуття перед заходом, все ж таки вирішив його провести, використавши як майданчик для відправки посилань у народні маси, ну чи непряме звернення до народу. Все б нічого, ось тільки народ ніхто не попередив, що президент хоче у такий невигадливий спосіб до нього звернутися. По всьому було видно, що Путін не дуже великий фахівець у підготовці народу до майбутніх подій, та й відповіді президента на непоставлені питання виглядали невиразно та незрозуміло. Народ, наприклад, зовсім не зрозумів посил президента, мовляв “ми воювати ще не починали”, і у народу завмерло в очах і мовою питання, “а чим власне кажучи ми чотири місяці займаємося???”. Але народу треба пояснити, що у розумінні Путіна воювали військові, а Ми, у сенсі народ, “воювати ще не починали”. Це так хитромудро президент підводить народ до необхідності мобілізації, ось коли всім народом навалимося, ну після загальної мобілізації, ось тоді можна сказати і почали. У своїй промові Путін згадав і про те, що всі поставлені цілі та завдання для СВО будуть виконані, ось тільки незрозумілий народ хоче побачити “весь список” закріплених цілей та завдань, а то таке враження, що “цілями та завданнями” президент маніпулює за своїм розсуду. Так і є, Путін уже втомився пояснювати неписьменним громадянам- те, що вдасться виконати, тобто поставлені цілі та завдання, а що не вдасться, значить і не було в планах.

Президент взагалі останні років двадцять живе під девізом “Не важливо бути, зумій уславитися” і звичайно в частині “понтів” він був великий фахівець і створений ним імідж, треба віддати йому належне, довгий час грав на зміцнення його влади в країні та позиціонування його, як зухвалого та сильного хулігана на світовій арені, ось тільки спеціальна військова операція обнулила враження для зовнішнього спостерігача та незмінно призведе до краху позитивного сприйняття усередині країни. Розчарування буде страшним, як і кінець системи. Подивіться на онкохворого старого, що скорчився від тупого болю в животі, якому навіть сидяча поза доставляє незручності і він змушений постійно крутитися на стільці. Путін вже настільки відірваний від реальності, від розуміння своєї країни та свого народу, він упевнений у тому, що російський народ сидітиме біля телевізора і з благоговінням розбиратиме його завуальовані посилки, а потім з радістю шеренгами піде на його мобілізаційний заклик.

Треба сказати, що і серед присутніх на зустріч із президентом у Катерининській залі Кремля президента реально зрозуміли, чи половина присутніх. А деякі моменти, як похвали спікеру Держдуми В’ячеславу Володіну, то взагалі три особи включаючи Кирієнка і самого Володіна.

Та й годинник на руці у Путіна був чудовий і подарований цікавою людиною і з приводу, але про це вже скоро.

Russian

GENERALL SVR, [7/7/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Госдумы и главами фракций. В сущности встреча носила довольно однобокий характер и президент, несмотря на плохое самочувствие перед мероприятием, всё же решил его провести использовав как площадку для отправки посылов в народные массы, ну или косвенное обращение к народу. Всё бы ничего, вот только народ никто не предупредил, что президент хочет таким незатейливым способом к нему обратиться. По всему было видно, что Путин не очень большой специалист в подготовке народа к предстоящим событиям, да и ответы президента на непоставленные вопросы выглядели невнятно и невразумительно. Народ, например, совсем не понял посыл президента, дескать “мы воевать ещё не начинали”, и у народа застыл в глазах и на языке вопрос, “а чем собственно говоря мы четыре месяца занимаемся???”. Но народу надо объяснить, что в понимании Путина воевали военные, а Мы, в смысле народ, “воевать ещё не начинали”. Это так витиевато президент подводит народ к необходимости мобилизации, вот когда всем народом навалимся, ну после общей мобилизации, вот тогда можно сказать и начали. В своей речи Путин упомянул и о том, что все поставленные цели и задачи для СВО будут выполнены, вот только непонятливый народ хочет увидеть “весь список” закрепленных целей и задач, а то такое впечатление, что “целями и задачами” президент манипулирует по своему усмотрению. Так и есть, Путин уже устал объяснять неграмотным гражданам- то что удастся выполнить, то и есть поставленные цели и задачи, а что не удастся, значит и не было в планах.

Президент вообще последние лет двадцать живёт под девизом “Не важно быть, сумей прослыть” и конечно по части “понтов” он был большой специалист и созданный им имидж, надо отдать ему должное, долгое время играл на укрепление его власти в стране и позиционирование его, как дерзкого и сильного хулигана на мировой арене, вот только специальная военная операция обнулила впечатления для внешнего наблюдателя и неизменно приведет к краху позитивного восприятия внутри страны. Разочарование будет страшным, как и конец системы. Посмотрите на скорчившегося от тупой боли в животе онкобольного старика, которому даже сидячая поза доставляет неудобства и он вынужден постоянно ерзать на стуле. Путин уже настолько оторван от реальности, от понимания своей страны и своего народа, он уверен в том, что российский народ будет сидеть у телевизора и с благоговением разбирать его завуалированные посылы, а потом с радостью шеренгами пойдёт на его мобилизационный призыв.

Надо сказать, что и среди собравшихся на встречу с президентом в Екатерининском зале Кремля президента реально поняли, едва ли половина присутствующих. А некоторые моменты, как похвалы спикеру Госдумы Вячеславу Володину, так вообще три человека включая Кириенко и самого Володина.

Да и часы на руке у Путина были замечательные и подарены интересным человеком и по поводу, но об этом уже скоро.